Stopp för analoga sändningar 2008

NYHETER

STOCKHOLM

Tv-sändningar med analog teknik ska stängas den 1 februari 2008.

Riksdagen godtog på onsdagen det datumet för när övergången från analog till digital teknik ska vara genomförd.

Moderaterna och folkpartiet röstade nej till denna tågordning.

Riksdagen slår fast att den marksända televisionen ska övergå till digital teknik. Det datum som valts ligger fem månader senare än det som förordades i regeringens förslag om digitaliseringen.

Riksdagsbeslutet innebär också att stora delar av propositionen sänds tillbaka till regeringen med uppmaning att återkomma med mer genomarbetade förslag om utbyggnaden av sändarnäten, tillståndsgivning med mera.

Det behövs enligt konstitutionsutskottet (KU) mer utförliga överväganden om marknadsperspektiv och konsumentfrågor. De som till exempel bara vill se på public service-kanalerna ska inte behöva teckna abonnemang och betala för särskilda programkort.

Riksdagen beslöt också att bevilja lån för ett villkorat kapitaltillskott till Teracom AB på 500 miljoner kronor. Regeringen ska ta upp ett lån i Riksgäldskontoret för att finansiera kapitaltillskottet. När företaget fått en starkare finansiell ställning ska pengarna återbetalas.

Teracom AB är ett statligt ägt aktiebolag som svarar för utsändning och överföring av radio- och tv-program. Det har också ansvaret för övergången till digital tv.

Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna ville avslå kapitaltillskottet.

TT