Här är danska regeringens svar:

NYHETER

Kære Ulrica

Tak for dit brev af 3. juni 2003 om den ulyksalige kollision nord for Bornholm for nogle dage siden.

Jeg skal være den første til at beklage, at den svenske kyst nu er ramt af olieforurening. Det er dog mit umiddelbare indtryk, at alle, som har været involveret i forureningsbekæmpelsen, mens olien endnu var i havet, har ydet en meget stor indsats for at begrænse skaderne mest muligt.

Den danske regering ser imidlertid med stor alvor på sagen. Fra dansk side er vi enige i, at vi skal sørge for at drage fuld nytte af de erfaringer, som ulykken giver anledning til.

Som det altid er tilfældet ved søulykker, vil der nu blive iværksat en opklaringsundersøgelse med henblik på at tilvejebringe oplysninger om de faktiske omstændigheder ved ulykken og at klarlægge de årsager og det begivenhedsforløb, som har ført til ulykken. I undersøgelsen vil der blive redegjort for hændelsesforløbet indtil skibet sank. Spørgsmålet om indsatsen umiddelbart efter kollisionen vil derfor også blive behandlet. Du vil få rapporten tilsendt, når den foreligger om nogle uger.

Der vil endvidere fra dansk side vil blive gjort alt, hvad der er muligt, for at sikre, at den olie, som endnu befinder sig i skibet, ikke forårsager yderligere forurening af havet eller kysterne.

Den danske regering er i øvrigt enig i, at vi skal holde fast ved og forbedre det i forvejen gode og konstruktive samarbejde Østersølandene imellem, herunder ikke mindst i relation til indsatsen i forbindelse med forureningsbekæmpelse.

Den danske miljøminister vil på HELCOM ministermødet i juni måned arbejde aktivt for at østersølandene enes om hurtigt at fremsende en anmodning til IMO om udpegning af Østersøen som særligt følsom område.

Med venlig hilsen

Bendt Bendtsen

ARTIKELN HANDLAR OM