Sex nya fynd av salmonellasmittat foder

Hittills har 21 gårdar drabbats

NYHETER

MALMÖ

Det står nu klart att ytterligare sex djurbesättningar har smittats med salmonella från foder från Lantmännens fabrik i Norrköping. Två av dem finns på gårdar där smitta tidigare hittats i fodret. Med de nya provsvaren har smitta konstaterats på sammanlagt 21 gårdar.

Jordbruksverket förbereder sig nu för att kunna betala ut förskottsersättning till de lantbrukare vars gårdar drabbats av salmonellasmitta.

Samtidigt som provtagningen pågår för fullt på de 80 gårdar som tagit emot det smittade fodret utreder Lantmännen tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt hur salmonellasmittan kunde komma in och spridas i foderfabriken i Norrköping.

-Vi misstänker att smittan kom in i fabriken när det genomfördes underhållsarbeten i början av maj. Vi tror att smittade foderrester då kan ha fallit ner i den kylare som ska k yla det färdiga fodret. Däremot vet vi inte hur salmonellatypen kommit in i fabriken, säger Kjell Larsson på Lantmännens foderdivision.

Importerade råvaror

Lantmännen har sammanlagt nio foderfabriker på åtta orter runt om i landet.

Enligt Kjell Larsson har inga speciella säkerhetsåtgärder vidtagits på de övriga foderfabrikerna eftersom de är konstruerade på ett annat sätt än Norrköpingsanläggningen.

Svenska djurfodertillverkare är till stor del beroende av importerade råvaror från andra länder och många av dessa råvaror innehåller salmonellasmitta.

-Många stora producenter har inte insett att djurfoder faktiskt är en del av livsmedelskedjan. Man har helt enkelt inte brytt sig om kvaliteten på de biprodukter som går till djurfoder, säger Per Häggblom, laborator på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Enligt Per Häggblom görs det relativt ofta salmonellaupptäckter vid kontroller av importerade råvaror.

Före årets slut väntas dock nya EU-regler som innebär att man ska ha lika höga kontrollkrav på djurfoder som på livsmedel.

''Allvarligt utbrott''

Sverige har förhandlat till sig specialregler i EU för att kunna genomföra hårdare kontroller av importerat kött. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s) räknar med att Sverige ska få behålla specialregler trots att landet nu drabbats av det största salmonellautbrottet hittills.

-Det är klart att det rör sig om ett stort och allvarligt utbrott av salmonella. Skulle det vara så att vi tappar kontrollen över läget kan man tänka sig att andra länder kommer med krav på att våra specialregler ska hävas. Men de åtgärder som myndigheterna nu vidtagit visar att vi kan stävja den här typen av händelser, säger Nykvist till TT.

På onsdagen presenterade Statens veterinärmedicinska anstalt en rapport som visar att förekomsten av salmonella bland djur var mycket låg förra året. Däremot skedde det en ökning av antalet salmonellafynd bland livsmedel.

Magnus Stattin/TT