De bästa argumenten för – och emot – EMU

Så blir du en bättre debattör

NYHETER

Har du svårt att argumentera för din åsikt om ett svenskt valutabyte?

Här är ja- och nej-sidans bästa argument.

Läs - och bli en bättre eurodebattör.

Nej-sidan:

1. Sverige mår bäst med en självständig penningpolitik med egen valuta, ränta och riksbank.

Valutan är vår viktigaste försäkring mot ekonomiska kriser och kraftigt stigande arbetslöshet. En flytande valuta förebygger kostnadskriser genom att stärkas i goda tider. Då hindras överhettning och inflationstendenser.

När konjunkturen viker och det går sämre för svenska företag sjunker istället kronan i värde. På så sätt förhindras varsel om uppsägningar och en ökning av arbetslösheten. Den ränta som riksbanken sätter fungerar på ett liknande sätt.

2. Finanspolitiken kan inte ersätta riksbankens räntevapen

Finanspolitiken är regeringens ekonomiska politik, exempelvis skatter och budgetens och överskottsmål. Den kan aldrig fullt ut kompensera förlusten av en självständig ränta och växelkurs.

Dessutom kan finanspolitik mot ekonomiska kriser leda till nedskärningar i offentlig sektor, försämrade villkor för löntagarna eller krav på mer lättrörlig arbetskraft.

3. Priserna ökar med ett EMU-medlemskap.

För det första kommer kostnaden för att byta datasystem och alla sedlar och mynt att ge utslag på priserna. Enbart handeln räknar med omställningskostnader på 4 miljarder kr. För det andra kan vi få prisökningar till följd av "avrundningsproblemet". En vara som tidigare kostade 100 kr kommer vid en kurs på säg 8,80 att kosta 11:36 euro. Det är då frestande för handeln att avrunda uppåt till säg 11:50 euro.

4. Demokratin och vårt inflytande försvagas av ett medlemskap i EMU.

Svenska folket vinner ingen makt men förlorar möjligheten att demokratiskt ändra penningpolitiken om de så önskar. Den svenska penningpolitiken - som nu utövas av Riksbanken – kan i dag ändras genom riksdagsbeslut.

5. Euron hotar jämställdheten.

EMU försvagar kvinnors ställning. Tillgång till arbetsmarknaden är grundläggande för att kvinnor ska vara ekonomiskt oberoende av sin partners inkomst. EMU-medlemskapet leder till högre utsatthet för ekonomiska störningar. Det kan innebära att arbetslösheten ökar kraftigt när vi inte

längre kan ha växelkursen som stötdämpare. Kvinnor riskerar att drabbas hårdare av arbetslöshetschocker än män. Det såg vi inte minst under 1990-talskrisen.

6. EMU är första steget mot en federal superstat där Sverige förlorar makten över skattepolitiken.

Ett EMU-medlemskap försvagar demokratin genom ett ökat krav på att samma ekonomiska politik måste föras i alla EU-länder. Det betyder att makt flyttas från Sverige och istället stärks EU:s maktställning. EMU kan därför göra EU till en superstat med mycket långtgående inflytande över bland annat hur stor den gemensamma sektorn ska vara, vilka skatter som ska finnas och hur vårt pensionssystem ska utformas.

7. Ett ja är för evigt, ett nej kan man ändra.

Argumenten för en egen valuta är starka, såväl de ekonomiska som de demokratiska. Det finns stora risker med EMU-projektet. Vi vet inte vad som kommer att hända med EMU. Tysklands ekonomi är i gungning och eftersom de är motorn i EU-ekonomin innebär det stor osäkerhet. Att säga ja är ett oåterkalleligt beslut, medan ett nej håller dörren öppen för framtiden.

8. Fred i Europa garanteras av demokrati och frihandel, inte av gemensam valuta.

Demokratiska länder har aldrig gått i krig med varandra, men flertalet väpnade konflikter i världen under senare år har ägt rum inom områden med gemensam valuta, till exempel i Ryssland och i det forna Jugoslavien.

9. Ett nej till EMU är inte ett nej till EU.

Vi är kvar i samarbetet och har kvar vår röst vid rådslagen i Bryssel och Strasbourg. Ett nej betyder inte att vi isolerar oss från det europeiska samarbetet.

10. Sveriges ekonomi är i mycket bättre skick än EMU:s.

Sverige har lägre offentlig skuldsättning och bättre Budgetbalans än många euroländer. Dessutom lägre arbetslöshet och högre tillväxt. Det är alltså inte så att EMU-medlemskap för oss in i en stabilare ekonomisk miljö. EMU är inte en trygg hamn vid internationella ekonomiska kriser utan kan tvärtom vara en farlig fälla.

Ja-sidan:

1. Euron ger ökad handel, fler jobb och högre tillväxt

Med euron får svenska företag samma villkor som sina konkurrenter i euro-området, eftersom valutariskerna försvinner. Det underlättar handeln och tillväxten i vår ekonomi. Då kan nya jobb skapas och resurserna till skolan, vården och pensionerna bli större.

2. EMU-medlemskap fullt ut ger oss mer inflytande

Med euron blir Sverige medlem i europasamarbetet på riktigt. Redan idag påverkas vi av de räntebeslut som den Europeiska centralbanken fattar. Den svenske finansministern borde ha lika mycket att säga till om som den spanske och irländske ministern. Idag får han sitta utanför när ministrarna i euroländerna träffas.

3. Vi ska vara med och utveckla Europa

306 miljoner människor använder euron idag. Om tio år kan Sverige, tillsammans med Ryssland, vara det enda landet vid Östersjön som står utanför eurosamarbetet. Ett ja i höst innebär att vi är med och formar ett Europa så som vi vill ha det.

4. Ett utanförskap skadar Sverige

Ett utanförskap innebär mycket större risker i form av slutenhet, sämre ekonomisk utveckling och osäker valuta. Sverige behöver stabilitet och en trygg ekonomisk tillväxt för att kunna fortsätta att utvecklas och åter bli ett av världens rikaste länder.

5. Lägre priser

Svenska priser är högre än i övriga Europa. Idag är priserna i euroområdet i genomsnitt 20 procent lägre än i Sverige. Med euron får vi ökad konkurrens och bättre möjligheter att jämföra priser mellan länder. Därigenom kommer euron att pressa priserna i Sverige.

6. Finanspolitiken räcker för att styra Sverige på rätt väg vid en ekonomisk kris

Riksbankens uppgifter tas över av Europeiska centralbanken. Med förstärkta finanspolitiska verktyg, de ekonomiska vapen som regering och riksdag sköter, får istället de folkvalda ett större inflytande över arbetslöshet och konjunktursvängningar. De kan användas om den europeiska räntan inte är tillräcklig för att motverka lågkonjunktur eller Överhettning i Sverige.

7. Tillsammans - för fred och utveckling!

Vår kontinent har under århundraden sargats av krig. Efter andra världskriget ljöd budskapet: aldrig mer krig! Tanken var att om alla Europas länder knyts ihop med samarbete och handel, i ett ömsesidigt beroende, kan krig göras omöjliga. Med utvidgningen och valutasamarbetet växer och fördjupas det europeiska samarbetet. Vår generation har möjligheten att fortsätta bygga ett enat fredligt Europa.

8. Räntorna i Sverige kan troligtvis sänkas.

Vi betalar en ”riskpremie” för att tillhöra en så liten och osäker valuta.

9. Det blir omöjligt att devalvera sig ur kriser.

Det är bra, för devalvering är en skenlösning för ett land med ekonomiska problem. De senaste 30 åren har Sverige devalverat flera gånger och ändå – eller snarare just därför – haft en betydligt sämre ekonomisk utveckling än de flesta andra industriländer.

10. Tysklands ekonomiska problem beror inte på euron.

Många på nej-sidan hävdar att Tysklands problem förvärras av räntenivån i euroområdet, men det är fel. Eurosamarbetet ställer hårda krav på att de tyska statsfinanserna ska vara i ordning, vilket gynnar hela euroområdet.

Problemen med Tysklands stora budgetunderskott beror till stor del på att de västra delarna av Tyskland fått betala gigantiska summor för att bygga upp det tidigare kommunistiska Östtyskland. Tyskland måste själva försöka lösa sina problem, bland annat med hjälp av bättre företagsklimat, en flexiblare arbetsmarknad och ett nytt pensionssystem.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM