Thomas Bodström: "Ytterst handlar det om en förlegad kvinnosyn"

Läs hela chattet med justitieministern

NYHETER

Utan signatur säger: Jag efterlyser bättre utbildning vad gäller våldtäkt då rättsväsendet verkar vara genomsyrat av gamla unkna sexistiska värderingar. Jag som kvinna (och säkert fler med mig, vi är faktiskt 50% av Sveriges befolkning) känner mig väldigt otrygg i dagens Sverige. Domstolarnas behandling av våldtagna kvinnor är en skam, vilket gör att kvinnor fortsättningsvis kanske inte vill anmäla våldtäkt eftersom rätten utsätter dem för ännu en kränkning. Varför får man i våldtäktsrättegångar inte penetrera männens syn på sex, det är väl väldigt relevant i fallet? /Feminist javisst!

   Thomas Bodström säger: Även om de allra flesta domarna klarar sin uppgift alldeles utmärkt så delar jag din uppfattning att fortbildning av bemötande av brottsoffer måste fortsätta. Det är också viktigt att så sker på juristlinjen och att det där finns ett tydligt genusperspektiv. Jag tycker inte att det finns något självständigt intresse av målsägandes eller tilltalades sexliv. Det tillhör den privata sfären.

Peter säger: Varför har inte juristerna sunt förnuft, varför kan de inte tänka som vanliga människor? Vem som helst som är normal begriper ju att våldtäktsmännen är vidriga och gjort fel. Vad saknas hos jurister som inte kan se detta?

   Thomas Bodström säger: Min uppfattning är att de allra flesta jurister har ett sunt förnuft. Däremot så kan ett juridiken ibland vara fyrkantig, vilket märks ibland när jurister resonerar.

Christina säger: NÄR kommer nya sexbrottslagen?

   Thomas Bodström säger: Vi kommer att kunna lägga ett konkret förslag före jul. Efter lagrådsgranskning räknar vi med att kunna lägga en proposition i riksdagen i mars så att lagen kan träda i kraft den 1 juli 2004.

Utan signatur säger: Varför ska det ta sån tid när man ska göra en lagändring? Varför denna byråkrati?

   Thomas Bodström säger: Jag håller med om att lagstiftningen tar lång tid och jag kan också känna en otålighet inför det ibland. Det är dock viktigt att vi får en demokratisk lagstiftning med hög kvalitet. För att klara det krävs först en utredning som olika remissinstanser måste få en möjlighet att lämna synpunkter på, därefter ska lagrådet granska lagen för att se om lagen är förenlig med grundlagen. Sedan skrivs en proposition som går till riksdagen och där följer det ordinarie riksdagsarbetet i respektive utskott. Det finns ingen av dessa delar som man kan ta bort.

Eva säger: Hej Thomas. Kan du som minister påverka domstolarna och jurymedlemmarna när det gäller att tolka lagen eller bestämma påföljden av ett brott??

   Thomas Bodström säger: Aldrig i ett enskilt fall. I så fall begår jag ett allvarligt grundlagsbrott. Vi har självständiga domstolar vilket är en förutsättning för en demokratisk rättsstat. I länder som inte är demokratiska brukar politiker tala om för domstolar hur de ska döma. Så ska vi absolut inte ha det i Sverige. Vår möjlighet är att påverka lagstiftningen.

Cecilia Asklöf säger: Hej Thomas, det verkar vara en allmänt spridd uppfattning i domarkåren att sexualmål är mycket svåra att döma, just på grund av att bevisvärderingen är så central. Som du nämnt har domstolarnas attityder inte förändrats i samma takt som lagen och förarbetena. Kan man inte med anledning av den kommande lagändringen ge Domstolsverket i uppdrag att ordna kurser på temat ̶1;Bevisvärdering i sexualmål̶1; eller liknande? Kurser skulle kunna ordnas både för domare och för jurister som uppträtt som målsägandebiträden.

   Thomas Bodström säger: Det är riktigt att det är svåra bevisfrågor i sexualmål eftersom det ofta handlar om ord mot ord. När det gäller våldsbrott finns det ju ofta rättsintyg som ett viktigt bevis för åklagaren. Det pågår redan utbildning för domare i olika frågor och där bevisfrågor även kommer att finnas med i framtiden. Domare tränas hela tiden i den svåra frågan om bevisvärdering.

marie säger: Vad är det i samhällsutvecklingen, tror du, som gör att den här typen av frågor måste aktualiseras?

   Thomas Bodström säger: Jag tycker att det är bra att den här debatten finns och att så många människor är engagerade. Det är en förutsättning för att situationen för utsatta kvinnor ska bli bättre. Ytterst handlar det om en förlegad kvinnosyn som måste bekämpas redan i skolan. Det är därför det är så viktigt att man reagerar kraftigt när elever använder till exempel könsord mot varandra.

Gunnar, ekonom/f.d genusstuderande säger: Hejsan Thomas! En liten fundering jag fick angående Tumbadomen, tror du utslaget hade påverkats om det rört sig om den gift kvinna? Statistik tyder på att det finns skillnader i hur man bedömer efter civilstånd.

   Thomas Bodström säger: Jag kan tyvärr inte spekulera i enskilda mål eftersom jag då begår ett grundlagsbrott. Jag tror att det allmänt sett är svårt att dra säkra slutsatser men frågan är givetvis mycket intressant.

Sanna och Katarina säger: Hej Thomas! Den nya lagen kommer att utvidga våldtäktsbegreppet till att även gälla personer som är försatta i hjälplöst tillstånd och inte kan värja sig för att de sover, är kraftigt berusade eller funktionshindrade. Innebär inte det att det ändå blir en lucka i lagen på så sätt att förövare ändå kan skylla i från sig genom att säga att de inte förstod att offret var i hjälplöst tillstånd? Vad ska man göra åt detta?

   Thomas Bodström säger: För det första så har alla människor en skyldighet att känna till vad som är olagligt, man kan inte skylla på att man inte visste om att det var olagligt efteråt. För övrigt tror jag att de flesta inser att en sovande människa inte vill ha sex. Det är ju brottsligt redan i dag men genom att ändra begreppet till våldtäkt gör vi det ännu klarare och tydligare. Det stämmer nog också överens med vad de som har utsatts för det och vad människor i allmänhet tycker.

Utan signatur säger: Ska polisen få mer utbildning i att utreda sådana brott? Jag har en bekant som blev utsatt och väldigt dåligt bemött av myndigheterna.

   Thomas Bodström säger: Inom polisen pågår bland annat utbildning av bemötning av brottsoffer. Från en del kvinnojourer har jag också fått rapporter om att det har blivit förbättringar på det området. Det hindrar naturligtvis inte att polisen liksom alla andra kan utvecklas ytterligare. Att möta ett brottsoffer på rätt sätt är otroligt viktigt och många gånger avgörande om det kan bli en fällande dom.

student säger: Finns det inte en risk med såna här reaktioner och vinklingar att vi går mot en häxjakt, man är ju oskyldig till bevisat motsatsen, inte tvärtom?

   Thomas Bodström säger: Det är bra att sådana här saker debatteras men debatten måste vara balanserad. Det är till exempel viktigt att alla komma ihåg att de flesta advokater och domare är mycket bra. Vi får inte heller glömma bort rättssäkerheten för en person som är misstänkt. Alla ska betraktas som oskyldiga tills att man blivit dömd. En försvarsadvokat måste få möjlighet att hålla ett bra korsförhör. Däremot är det viktigt att bara relevanta saker diskuteras i en rättegång.