Braun avgår

NYHETER

Skandias styrelseordförande Bengt Braun lämnar sitt uppdrag omedelbart och står inte till förfogande för omval, enligt ett pressmeddelande från Skandia.

Till ny ordförande har styrelsen utsett Björn Björnsson.

Skandia ska utreda i vilka fall återkrav kan riktas mot personer som fått pengar genom olika incitamentsprogram, och tagit emot dem trots att de hänt till att betalningarna varit obehöriga.

Utredningsrapporten ska också överlämnas till åklagarmyndigheten. De omständigheter som upptäckts kring renoveringen av lägenheter för Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och Ola Ramstedt med anhöriga har sedan tidigare lämnats till åklagare.

Extra bolagsstämma

Styrelsen har efter kontakter med några av storägarna beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i Skandia.

''Därigenom har Skandias ägare möjlighet att utse den styrelse och de revisorer de anser vara bäst skickade för det fortsatta arbetet framåt'', skriver Skandia.

Den nuvarande styrelsen sitter, förutom Bengt Braun, kvar fram till den extra bolagsstämman.

Vidare har Skandiastyrelsen beslutat att förstärka internrevisionen och rekommenderat nomineringskommittén att externrevisionen nyupphandlas.

Rydbecks rapport kommer dessutom att överlämnas till Revisorsnämnden för prövning av revisorernas ansvar.

Rättelse i deklarationer

Skandia kommer efter utredningen att begära rättelse av bolagets deklarationer i de fall förmåner redovisats med för låga belopp. I första hand gäller detta det förtida uttaget från Ulf Spångs direktpensionsavtal.

Skandia ska nu internt utreda kvarvarande uppgifter, påståenden och rykten om tidigare förhållanden i bolaget som överlämnats från granskningsmännen.

I advokat Otto Rydbecks rapport slås fast att det inte finns några belägg för att moderbolaget Skandia otillbörligt berikat sig på Skandia Livs bekostnad, med undantag för ett mindre belopp avseende vissa finansiella instrument.

När det gäller försäljningen av Skandias kapitalförvaltning till Den norske Bank (DnB) så konstateras att Skandia Liv inte har någon rätt till den vinst som uppkom i samband med försäljningen.

70 miljoner kronor mer

Utredningen om olika bonusprogram visar att förre vd:n Lars-Eric Petersson ingick avtal varigenom Skandia ålades att till honom själv och finansdirektören Ulf Spång betala cirka 70 miljoner kronor mer än de belopp som styrelsen godkänt.

När det gäller Skandias globala incitamentsprogram, kallat Wealthbuilder, riktas kritik mot förre ordföranden i Skandia Lars Ramqvist för att han inte vid något tillfälle tog upp frågan om tillämpningen av taket för programmet.

Allvarlig kritik riktas också mot Lars-Eric Petersson för att han utan styrelsens godkännande tog bort taket, och därmed orsakade Skandia en skada på cirka 550 miljoner kronor.

Utfallen av de olika incitamentsprogrammen (till exempel bonus- och optionsprogram) har redovisats på ett missvisande sätt, konstaterar utredningen.

Det verkliga utfallet av programmen var drygt 600 miljoner kronor högre än vad som angavs i årsredovisningarna.

Ramqvist kritiseras

För dessa och andra brister i samband med bonusredovisningen utpekas Ulf Spång och Lars-Eric Petersson som ansvariga.

Tidigare styrelseordföranden Lars Ramqvist kritiseras också i utredningen för att han begärt att få en lägenhet till sig själv eller till sin son.

För detta kritiseras även Lars-Eric Petersson och Ola Ramstedt, som tillmötesgått Ramqvists begäran.

''Förfarandet bedöms som särskilt klandervärt eftersom Lars Ramqvists son genom en låg hyressättning och förvärv av inredning i lägenheten har beretts ekonomisk vinning på moderbolagets bekostnad'', heter det i rapporten.

Utredningen slår vidare fast att Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och Ola Ramstedt med anhöriga fått lägenheter som renoverats ''långt utöver sedvanligt underhåll''. Renoveringarna borde ha betalats av Petersson, Spång och Ramstedt, anser utredarna.

Kan vara brottsligt

I den avslutande delen av rapporten antyder utredarna att de tidigare Skandiacheferna kan ha gjort sig skyldiga till brott.

''Det konstateras att arbetet för styrelse och revisorer har försvårats av det faktum att ett litet antal personer i Skandias högsta ledning, vilka nu samtliga lämnat Skandia, har uppträtt djupt oetiskt och eventuellt till och med brottsligt'', konstaterar utredarna, och fortsätter:

''Med de positioner som dessa innehaft och det bristfälliga och vilseledande sätt dessa handlagt vissa ärenden har det enligt utredningen varit svårt för styrelse och övrig företagsledning att få en riktig bild av vad som skett''.

Stefan Dahlberg, personalrepresentant i Skandias styrelse, vill inte kommentera utredningen av företagets granskningsrapport.

TT: Men du tänker sitta kvar?

Dahlberg: Jag vill inte kommentera det. En extra bolagsstämma har utlyst till den 28 januari. Tills dess finns jag med.

Enligt Dahlberg, som har suttit i styrelsen sedan bolagsstämman 2001, har styrelsen kommit överens om att enskilda ledamöter inte ska uttala sig om utredningen. Alla frågor hänvisas till nye ordföranden Björn Björnsson.

Mer inom kort.

TT