”Girighet hos en liten grupp befattningshavare”

Advokat Otto Rydbecks utredning klar

NYHETER

Advokat Otto Rydbeck presenterade i dag på förmiddagen den oberoende utredningen av Skandia.

Om miljardrullningen säger Otto Rydbeck:

– Den kan tillskrivas girigheten hos en liten grupp befattningshavare. Att man skulle bli så ofattbart rik skapade en omoral.

Slutsatserna:

Skandia Liv har inte lidit direkt skada i transaktionerna med huvudbolaget.

En ny typ av redovisning rekommenderas och har till stora delar redan införts.

Tre befattningshavare kan ha agerat brottsligt i samband med lägenhetsrenoveringar.

Problemen med bonusprogrammen. Det mest uppseendeväckande exemplet är att man från Skandias globala incitamentsprogram, kallat Wealthbuilder, tog bort taket utan styrelsens godkännande. Därmed orsakades Skandia en skada på cirka 550 miljoner kronor.

Tre befattningshavare kan krävas på återbetalningar.

När det gäller Livbolagets transaktioner med moderbolaget konstateras att vissa aktieköp sannolikt inta hade genomförts ”om inte koncernsambandet funnits” och att det var styrt av moderbolagets intressen. Trots det anser utredarna att Livbolaget inte lidit direkt skada. Och konstaterar:

– Livbolaget har inget berättigat krav på återbetalning av moderbolaget, säger Otto Rydbeck.

Göran Tidström säger:

– Vi har konstaterat vissa brister. Men det har inte har skett någon indirekt skada för aktieägarna.

Bonusprogrammen

När det gäller bonusprogrammen kritiserar utredningen dessa på flera punkter. Nya regler – som är in linje med vad som är lämpligt – har införts.

Den viktigaste biten är enligt utredarna de så kallade incitamentsprogrammen, Sharetracker och Wealthbuilder. Dessutom har ett antal lokala program funnits i de olika bolagen.

Sharetracker är ett optionsprogram där man inte fått optioner, utan utbetalningar som följer en eventuell värdestegring för Skandia. Enligt utredarna var instruktionen från Ulf Spång att det inte skulle finnas ett tak, det vill säga någon begränsning för utbetalningarna. Han hävdade att ersättningskommittén beslutat detta, men någon sådan kommitté fanns inte.

Detta ska först i efterhand ha diskuterats mellan Lars-Eric Petersson och ordförande Sven Söderberg och vice ordförande Bengt Braun. Sven Söderberg säger att han blev ”hårt pressad av Carendi och kompani” att ta bort taket. Han ska tillsammans med Lars-Eric Petersson ha tagit bort taket.

– Sharetracker och det senare programmet Wealthbuilder kom att förlängas, säger Otto Rydbeck.

Eftersom de på så vis också gällde under de första, goda börsmånaderna år –00 kom de att kosta bolaget stora summor. Wealthbuilder förlängdes också efter press från utlandet och även i detta program togs taket bort.

Lars-Eric Petersson var, enligt utredarna, tvingad att få igenom ett beslut om att taket skulle bort. Men trots att han var tvungen att gå till styrelsen med denna begäran, så gjordes det aldrig.

Den första utbetalningen blev mycket stor: 1,2 miljarder. Detta godkändes inte av revisorerna som hävdade att nivån skulle bli 743 miljoner. Efter förhandling blev nivån 963 miljoner.

För att kunna ha en sådan nivå slog revisorerna fast att taket måste tas bort av styrelsen – annars måste det bli en lägre utbetalning. Lars-Eric Petersson skickade ut en promemoria om att taket var borta och han säger att han drog detta med Lars Ramqvist.

Den senare hade dock ingen rätt att göra detta och det säger Lars-Eric Petersson i dag att han visste om.

– Wealthbuilder har 550 miljoner kronor mer än vad styrelsen beslutat om betalats ut, säger Otto Rydbeck.

Lägenhetsaffärer

När det gäller lägenhetsaffärerna konstateras att man tilldelat lägenheter till anhöriga i enlighet med de regler som då fanns. Tre personer misstänks dock för överrenoveringar.

När det gäller Lars Ramqvist har man bemött dennes öppna brev, eftersom man anser att de uppgifter man fått fram inte stämmer med Ramqvist beskrivning av verkligheten.

– Lars Ramqvist måste ha ställt frågan om det finns en lägenhet till hans son. Den frågan kommer ju inte upp bara av sig själv, säger Otto Rydbeck.

Hyressättningen ifrågasätts också. En garageplats med en kostnad på 3000 kronor tvingades företaget subventionera.

Bonusprogrammen:

Under åren 1997-2000 löpte två globala bonussystem parallellt i Skandia.

Systemen kom att kallas Sharetracker och Wealthbuilder.

Tillsammans betalades 1 977 miljoner kronor ut till ett 80-tal ledande befattningshavare i koncernen, enligt Otto Rydbecks rapport.

Mattias Lundell