Dagens namn: Klas
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Gustav Vasa ville kasta ut alla romer

    Så här har romer i Sverige behandlats - från Gustav Vasa till Göran Persson:

1515 Zigenare körs på grund av sin "skalkhets och tjuveris skull" ut ur Stockholm och "något mer hörde man inte från denna flock, men sannolikhet lämnade den landet".

1550 Gustav Vasa betraktar - enligt en uppsats av Manuel Tan-Marti för Integrationsverkets räkning - zigenarna som "en hop förrädare" och skickade brev till sin troman i Östergötland, där denne befalldes att beordra dem att genast ge sig av från landet. Skulle någon påträffas efter respittiden skulle han straffas med döden.

1560 Ärkebiskop Laurentius Petri skriver att präster inte ska befatta sig med zigenare, varken döpa deras barn eller jorda deras lik.

1617 I brev till riksdagen i Örebro yrkar prästerskapet på att alla zigenare skulle utvisas ur landet. Kungens svar löd: "De skola slätt och grant af landet förwijas." De ska förvisas ur landet.

1637 En zigenarförordning stadgar att alla män ska hängas, men kvinnor och barn ska förvisas ur landet. Skulle någon påträffas efter detta datum är det för landshövding, befallningsmän och ståthållare tillåtet att döda utan process och rättegång.

1675 Enligt en kunglig förordning ska alla zigenare uttas till att bli soldater.

1748 Ny förordning "angående hämmande av så kallade tattares och zigenares samt annan löst strykande i landet".

1896 En kommitté vill förmå föräldrarna att överge ett nomadiserande liv och söka fast bosättning.

1914-1954 Zigenare förbjuds att komma in i landet.

1922 Fattigvårdslagstiftningskommittén skriver att zigenarnas inordnande i samhället är ett olösbart problem. Enda utvägen är att få ut dem ur landet.

1954 Socialstyrelsen inventerar antalet tattare och zigenare och når talet 500 personer.

1956 En statlig zigenarutredning säger, att det bästa för zigenarna är att överge sin livsstil och sin kultur och anamma den svenska livsstilen och dess värderingar.

1958 I två kungörelser fastställs att zigenarna ska göras bofasta, att de ska beredas lämpligt arbete, lära sig läsa och skriva samt att deras levnadsvillkor i allt väsentligt blir som andra svenskars.

 

Läget i dag Romerna lever inte åtskilda från samhället i övrigt; fler romer finns på arbetsmarknaden, romska barnen fullföljer i större utsträckning grundskolan och några romska ungdomar går ut gymnasiet varje år. Men allmänhetens misstänksamhet mot romerna underlättar inte integrationen.

2004 Statsminister Göran Persson låter det bli känt att medborgare från de nya EU-länderna i Centraleuropa (där den romska populationen är stor) inte får del av den fria rörligheten inom den europeiska unionen och inte med automatik har rätt att kvittera ut sociala förmåner.