Dagens namn: Lukas
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Opinionsnämnden klandrar Aftonbladet

   Den 23 november 2003 publicerade Aftonbladet en artikel som handlade om ett tvådagarsmöte för landets landshövdingar. Värd för mötet var Lars-Åke Lagrell, landshövding i Kronobergs län. Under rubriken Notan för hans fest - 400 000 Skattebetalarna får stå för landshövdingarnas rundresa beskrev tidningen evenemanget och kostnaderna för det. Lars-Åke Lagrell fick svara på frågor om programmets utformning och frågan om det var värt så mycket pengar.

I en artikel den 25 november 2003 skrev Aftonbladet om landshövding Lars-Åke Lagrells alkoholinköp. Rubriken var Spriten flödar hos landshövdingen, Köpte 14 flaskor av favoritwhiskyn - på fyra dagar. I artikeltexten berättades att länsstyrelsen köpt 14 flaskor whisky under fyra dagar och att landshövdingen enligt en inventering hade ett spritlager om 299 flaskor till ett värde av 29 597 kronor. Landshövdingens representation med alkohol framhölls som motstridig till länsstyrelsens alkohol- och drogförebyggande arbete. I bildtexten till en bild av en ätande Lars-Åke Lagrell angavs att spriten flödar i residenset sedan Lars-Åke Lagrell blev utsedd till landshövding i Kronobergs län.

Den lokala löpsedeln i Växjö hade den 25 november 2003 texten LANDSHÖVDING LARS-ÅKE LAGRELL I VÄXJÖ KÖPTE SPRIT - betalar med skattepengar.

Den 26 november 2003 hade löpsedeln i Växjö texten FÖRLÅT OSS landshövdingen i Kronoberg LARS-ÅKE LAGRELL Aftonbladet ber om ursäkt. Samma dag publicerades på tidningens debattsida ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Kronobergs län där innehållet i artikeln från dagen före bemöttes. Aftonbladet skrev i anslutning härtill att gårdagens löpsedel och rubrik varit illvilliga och insinuanta och att tidningen uppriktigt ville be Lars-Åke Lagrell om ursäkt för det.

 

Anmälan

Lars-Åke Lagrell anmälde Aftonbladets publiceringar den 23 och 25 november 2003 till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Lars-Åke Lagrell gjorde gällande att de båda artiklarna varit skrivna i syfte att ge en förvrängd och negativ bild av honom och att innehållet utgjorde förtal. Såväl han själv som hans familj hade skadats av publiceringarna. Han uppskattade visserligen att tidningen hade tagit in länsstyrelsens pressmeddelande och därtill bett om ursäkt men skadan var då redan skedd. Artikeln den 23 november har gett ett oriktigt intryck av att det handlade om en privat fest. Den andra artikeln (25/11) gav en helt felaktig bild av alkoholkonsumtionen vid hans representationsbjudningar. Han har sedan sitt tillträde i själva verket stramat upp reglerna för alkoholhanteringen i residenset. Vidare hade såväl bilderna som vissa uttalanden av länets socialdirektör tagits från andra sammanhang för att sammantaget ge den negativa bild som tidningen avsett.

 

Tidningens

yttrande m m

Aftonbladet svarade att Lars-Åke Lagrell så som landshövding och ordförande i Svenska Fotbollförbundet var en i högsta grad offentlig person som fick finna sig i att hans agerande granskades av medierna. De båda artiklarna hade innehållit relevanta och sanna uppgifter av allmänintresse. Tidningen medgav att löpsedeln och rubriken den 25 november 2003 varit illvillig respektive missvisande. Tidningen hade emellertid dagen därpå bett om ursäkt på löpsedeln i Växjö och publicerat länsstyrelsens pressmeddelande där de fick ge sin syn på uppgifterna. Tidningen ansåg sig ha iakttagit en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften.

 

PO:s beslut

I beslut den 17 februari 2004 avskrev PO ärendet och anförde följande:

Lars-Åke Lagrell får såsom landshövding tåla en kritisk granskning av sin verksamhet och av sin användning av skattemedel för representation. Jag kan ha viss förståelse för att Lars-Åke Lagrell, som uppgett sig vara återhållsam med alkohol och sparsam i sin användning av allmänna medel, har känt sig kränkt av rubriksättningen och vinklingen av artiklarna. Tidningen har emellertid den 26 november 2003 på den lokala löpsedeln och inne i tidningen bett om ursäkt för löpsedeln och rubriksättningen dagen innan och också publicerat ett utförligt genmäle från länsstyrelsen där landshövdingens representation med alkohol och de regler som styr den beskrivs detaljerat. Mot bakgrund härav kan jag inte finna någon anledning att rikta pressetiskt klander mot Aftonbladet.

 

Pressens Opinionsnämnds beslut

Efter de två artiklarna och en lokal löpsedel publicerade Aftonbladet en ursäktande lokal löpsedel. Tidningen publicerade också länsstyrelsens pressmeddelande på framskjuten plats i tidningen och skrev i en ingress att en rubrik och en lokal löpsedel varit illvilliga och insinuanta. Tidningen bad där också Lars-Åke Lagrell om ursäkt. I sitt svar till PO har tidningen medgivit att löpsedeln och rubriken var illvillig respektive missvisande.

Nämnden finner att de sedvanliga landshövdingemötena till sin karaktär är sådana att publiceringar om dem har ett allmänintresse. Som landshövding är Lars-Åke Lagrell en offentlig person. Därvid gör sig också allmänintresset gällande.

Nämnden gör för sin del en annan bedömning än PO av publiceringarna. Löpsedeln och rubriken hade sådant innehåll att de medförde en publicitetsskada för Lars-Åke Lagrell och hans familj. Nämnden anser att tidningen agerat ansvarsfullt genom ursäkterna och publiceringen av genmälet men att detta inte kan anses uppväga den redan inträffade skadan. Publiceringarna skall därför klandras. Nämnden finner att Aftonbladet genom de anmälda publiceringarna har brutit mot god publicistisk sed.

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet