Anmälningar mot sex i reklam ökar

Kraftig ökning av antalet fällningar de senaste åren

NYHETER

De två senaste åren har anmälningarna mot könsdiskriminerande och sexistisk reklam ökat drastiskt.

De flesta anmälningarna handlar om reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt .

Men anmälningarna som handlar om hur reklamen konserverar gamla könsrollsmönster ökar i antal.

– Antalet anmälningar och fällningar som rör schabloner av könsroller har ökat, säger Jan Fager, sekreterare i ERK.

Han tror att det till stor del beror på en större kunskap om förlegade könsroller.

– Könsrollerna har diskuterats mycket de senaste åren. Och rådets uppfattning är att det är viktigt eftersom schabloner kan vara svåra att upptäcka.

Under 90-talet låg anmälningarna ganska konstant på 130-160 om året.

– 1999, när man fick möjlighet att anmäla per e-post som antalet anmälningar ökade kraftigt, säger Jan Fager.

Emot lagstiftning

Under 2003 kom 350 anmälningar in till ERK, Näringslivets Etiska Råd, och 30 företag och andra organisationer fälldes för att ha marknadsfört sig med könsdiskriminerande eller sexistisk reklam.

Fällningarna har ökat procentuellt i samma takt som anmälningarna. Och företagen följer ERK:s rekommendationer att inte använda den fällda reklamen.

Jan Fagers personliga uppfattning och även rådets, är att ERK räcker för att städa upp i branschen.

Han är bestämt emot en lag som förbjudet viss reklam.

– Ja, ett förbud kräver en grundlagsändring. Och en sådan ska man bara göra om det finns ett oerhört stort behov.

En sådan grundlagsändring skulle kräva inskränkningar i tryck- och yttrandefrihetslagen.

– Då är vi inne på oerhört farlig mark, säger Jan Fager.

De etiska reglerna

Här är de kriterier som ERK tillämpar när de behandlar anmälningarna.

Om en anmälnig blir bedömd efter något eller några av kriterierna, fälls den.

Läs också

Läs mer

Simone Söderhjelm