5 000 korsningar saknar skydd

Att bygga om skulle kosta miljarder

NYHETER

Att bygga bort alla farliga plankorsningar i Sverige skulle kostar flera miljarder.

I dag finns 2 800 säkra, planskilda korsningar mellan väg och järnväg. 5 000 korsningar saknar helt skydd.

Sedan 1995 har 71 personer dött i olyckor på järnvägsövergångar.

Varje år inträffar runt fyrtio plankorsningolyckor, varav cirka tio personer dödas. Olyckorna beror nästan alltid på den mänskliga faktorn, ytterst sällan på tekniska fel.

I början av 90-talet låg antalet döda och skadade vid olyckor plankorsningar på omkring 40 personer per år, Sedan 2001 har antalet minskat till mellan tre och sju per år.

Många av de värsta plankorsningarna med stark trafik har byggs bort under senare år, men ännu återstår många farliga korsningar.

Saknar varningsmärken

I dag finns cirka 8 500 plankorsningar, varav drygt 5 000 korsningar helt saknar både varningsmärkning och skyddsanordningar. Dessa korsningar finns på ställen där vägtrafiken och tågen framförs i måttliga hastigheter.

Banverket målsättningen att dessa ska halveras fram till 2007.

Men att helt bygga bort plankorsningarna anses inte samhällsmässigt lönsamt.

– Planfria korsningar är dyra konstruktioner och på det mindre vägnätet är säkerhetsvinsten är för liten, säger Banverkets säkerhetschef Hans Ring.

Det finns olika sorters plankorsningar. Allt från korsningar med bommar där många vägtrafikanter passerar varje dag till oskyddade där endast ett fåtal passerar.

Med bommar

I dag finns cirka 2 000 korsningar med hel- eller halvbommar. Ljus- och ljudsignaler varnar trafikanterna för att det kommer ett tåg, och bommarna stänger av vägen så att ingen kommer fram.

Halvbommar kan inte stänga in någon mellan bommarna och kan därför fällas snabbt efter det att ljus- och ljudsignalerna satt i gång.

Helbommar används mest i tätorter där det finns många gående och cyklister.

Väntetiden är längre vid helbommar än vid halvbommar. En nackdel med helbommar är att man kan bli instängd mellan de fällda bommarna. En bil kan dock lätt forcera bommarna eftersom bommen lätt kan köras av.

Med ljus- och ljudsignaler

Antalet plankorsningar med enbart ljus- och ljudsignaler har minskat de senaste åren och är i dag drygt 600.

Med kryssmärke

Kryssmärken är den enklaste varianten av varningsmärken. I dag finns knappt 1 000 korsningar med kryssmärken kvar.

Utan skyddsanordning

Över 5 000 plankorsningar saknar både varningsmärken och skyddsanordningar. Denna korsningstyp finns endast där ett fåtal vägtrafikanter passerar och där tågen framförs i måttliga hastigheter.

Målsättningen är att dessa ska halveras fram till 2007. På de stomnätet finns i dag bara några hundra oskyddade korsningar, det dubbelspåriga nätet är helt utan den här typen av korsningar.

Planskilda korsningar

Antalet säkra och planskilda korsningar ökar hela tiden och uppgår i dag till cirka 2 800 stycken. År 1993 var antalet 12 000.

Döda vid plankorsningsolyckor

Sven-Anders Eriksson