Aftonbladet fälldes av PO för publicering

NYHETER

Pressens Opinionsnämnd har fällt Aftonbladet för åsidosättande av god publicistisk sed.

Nämnden var oenig i sitt beslut.

Den 16 november 2004 löd Aftonbladets löpsedel Efter sin hustrus död: A. (en känd artists för- och efternamn angavs) skriver själv om sin otrohet. I tidningen fanns en artikel som handlade om A. och en otrohetsaffär som han avslöjat i tidningen Hänt Extra. I ett "öppet brev" hade han berättat om sin relation till journalisten B. Hon förekom också på bild.

Tidningen publicerade brevet. Där berättade A. om hur han och B. inlett ett förhållande för 15-20 år sedan, när de båda var gifta på varsitt håll. (...)

Brevet innehöll också uppgiften att B. hade lånat 40 000 kronor av honom. Hon hade sagts upp från sin anställning och hade ekonomiska bekymmer. När han hade fört återbetalningen på tal hade hon föreslagit att hon skulle återbe-tala 100 kronor i månaden. Det kunde han stå ut med. Däremot kunde han inte acceptera att hon hade sålt privatbilder av deras misslyckade romans under förevändningen att hon måste betala tillbaka lånet omedelbart. Det hade han aldrig krävt.

B. kommenterade brevet i artikeln. Hon menade att de aldrig varit ihop. De hade träffats när hon skulle intervjua honom och efter det hade han börjat förfölja henne. De hade ätit middag ett par gånger men det var allt.

Anmälan

B. anmälde publiceringarna till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Hon kände sig kränkt av att tidningen publicerat det "öppna brevet". Det hade skadat henne både privat och yrkesmässigt.

Brevet innehöll lögner och faktafel. Hon hade inte varit A.:s älskarinna. Vidare hade hon inte varit gift, utan sambo med en man som hon varit trogen mot. Inte heller hade hon blivit uppsagd från sitt arbete på en tidning. Hon hade själv sagt upp sig.

Hon kände sig också kränkt av kärleksmejlet som A. hade påstått att hon hade skrivit. Mejlet var undertecknat med hennes namn fastän hon inte skrivit det.

I publiceringen den 17 november hade tidningen använt talminus före utta-landen som hon aldrig gjort. Hon hade endast sagt att hon skulle anmäla tidningen om den publicerade mejlet.

Tidningens yttrande

A. hade öppet berättat om sin otrohetsaffär. Detta hade allmänintresse. Både A. och B. hade gett sitt medgivande till namn- och bildpublicering. Tidningen hade erbjudit båda två stort utrymme.

Anmälarens kommentar

Hon blev uppringd av tidningen som berättade att A. hade skrivit ett "öppet brev" om sina otrohetsaffärer och att hon var namngiven i sammanhanget. Brevet lästes upp för henne. Hon blev chockad av innehållet. Brevet innehöll många felaktigheter. Tidningen berättade att den, liksom Hänt Extra, skulle publicera brevet. Hon kände sig då nödsakad att ge sin version om "älskarinnerollen". Annars hade uppgifterna fått stå oemotsagda.

PO:s bedömning

Genom beslut den 27 maj 2005 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd och anförde följande:

Anmälaren är inte en offentlig person. Hon har emellertid gått med på att intervjuas och fotograferas av tidningen med anledning av bekantskapen med A. Mot den bakgrunden anser jag inte att namn- och bildpubliceringen av henne i sig var pressetiskt kränkande.

Publiceringarna handlade dock om otrohet och om att hon skulle ha varit hans älskarinna. I det "öppna brevet" lämnades känsliga uppgifter om hennes privatliv, yrkesliv och ekonomiska situation. Innehållet i det påstådda kärleksmejlet var också av känslig natur. Uppgifterna var av ringa allmänintresse. Vidare finner jag inte anledning att ifrågasätta anmälarens uppgift om att hon trodde att tidningen skulle ha publicerat det "öppna brevet" oavsett om hon valde att kommentera det eller inte.

Genom publiceringen av för anmälaren känsliga uppgifter, anser jag att tidningen har orsakat B. en oförsvarlig publicitetsskada. Det förhållandet att anmälaren fick uttala sig är inte tillräckligt för att Aftonbladet skall undgå klander.

Pressens Opinionsnämnds beslut

PO har inte funnit sig ha anledning att ifrågasätta anmälarens uppgift om att hon trodde att tidningen skulle ha publicerat det "öppna brevet" oavsett om hon valde att kommentera det eller inte. Nämnden anser för sin del häremot att avseende skall fästas vid tidningens yttrande om att den inte skulle ha publicerat B.:s namn och bild om hon hade antytt att hon inte ville det.

PO har vidare funnit att anmälaren inte är en offentlig person och att uppgifterna var av ringa allmänintresse. Oavsett hur det förhåller sig i de nämnda avseendena, finner nämnden på de skäl PO i övrigt anfört att Aftonbladets publicering av för anmälaren känsliga uppgifter ger anledning till klander. Nämnden finner att tidningen genom publiceringen har åsidosatt god publicistisk sed.

Pressens Opinionsnämnd

Ledamöterna Anders Ahlberg och Norbert Andersson var av skiljaktig mening och anförde:

Aftonbladets publiceringar innehåller känsliga och i vissa fall kränkande uppgifter om anmälaren B. Dock har B. i tidningen fått komma till tals och bemöta uppgifterna. B. har även valt att framträda med namn och bild.

Med hänsyn taget till detta anser vi inte att publiceringarna föranleder pressetiskt klander.

ARTIKELN HANDLAR OM