UD stärker beredskapen för katastrofer

NYHETER

Stockholm

Utrikesdepartementet, UD, har föregått kommissionens rapport och har eller håller på att genomföra ändringar i krisberedskapen.

UD har bland annat rekryterat 35 tjänstemän till en stående konsulär beredskapsstyrka. Den ska i första hand ta emot och lämna information till anhöriga.

En krischefstjänst inrättas på UD som ska leda en så kallad beredskapsgrupp med chefer för berörda enheter. Därmed tydliggörs ledningsansvaret.

Jouren vid den konsulära enheten, som bland annat hjälper svenskar i nöd utomlands, har utökats och beredskapstjänstgöringen på helger förstärkts.

På sikt ska en gemensam kriscentral inrättas på UD för alla berörda enheter på departementet.

För att stärka beredskapen i fält tar ett 30-tal tjänstemän rekryterats till en eller flera snabbinsatsstykor. Styrkan ska kunna skickas utomlands med kort varsel.

Ett 20-tal ambassader eller konsulat i områden med mycket svenskar förstärks genom att minst en tjänsteman får specialutbildning, utrustas med satellittelefon och räddningsväska för att kunna sättas in vid olyckor.

Beredskapsplanerna vid UD och på ambassader breddas till att omfatta alla slags krissituationer.

TT