Oförändrad vinst för Ericsson

NYHETER

Ericsson redovisar en vinst efter finansnetto på 6,7 miljarder kronor för årets första kvartal. Det är ett oförändrat resultat jämfört med motsvarande period 2005.

Faktureringen uppgick till 39,2 miljarder kronor, jämfört med 31,5 miljarder kronor ett år tidigare.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 7,5 miljarder kronor och en fakturering på 38,7 miljarder kronor, enligt Reuters enkät.

Bruttomarginalen minskade till 43,3 procent, från 48,5 procent första kvartalet i fjol. Här låg förväntningarna på 43,7 procent.

Ericsson räknar fortfarande med att världsmarknaden för mobilsystem kommer att växa måttligt i år jämfört med 2005, mätt i dollar. Den tillgängliga marknaden för professionella tjänster väntas fortfarande visa god tillväxt.

För affärsområdet System redovisas en rörelsevinst på 6,0 miljarder kronor, att jämföra med vinsten på 6,2 miljarder kronor ett år tidigare. Det motsvarar en rörelsemarginal på 16 procent, jämfört med 21 procent första kvartalet 2005. Faktureringen ökade till 36,8 miljarder kronor, från 29,0 miljarder kronor.

Inom mobilnät ökade faktureringen med 14 procent till 26,7 miljarder kronor, medan professionella tjänster ökade med 60 procent till 7,2 miljarder kronor. Faktureringen inom fasta nät steg med 174 procent till 2,9 miljarder kronor.

Ericssons fakturering steg med 13 procent i Västeuropa jämfört med första kvartalet förra året. I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade faktureringen med 21 procent, i Asien och Oceanien var ökningen 44 procent och i Nordamerika 58 procent. I Latinamerika var faktureringen 3 procent högre.

Resultatet tyngs av avskrivningar på cirka 400 miljoner kronor avseende de tillgångar i brittiska Marconi som Ericsson köpte i fjol.

Marconi bidrog under första kvartalet med 2,9 miljarder kronor i fakturering, men verksamheten gjorde en förlust på cirka 600 miljoner kronor inklusive avskrivningarna.

Exklusive Marconi var Ericssons bruttomarginal i nivå med föregående kvartal, skriver bolaget i delårsrapporten.

Ericssonchefen Carl-Henric Svanberg skriver i en kommentar att köpet av Marconi avsevärt har stärkt bolagets position inom de växande bredbands- och transmissionsmarknaderna.

”Integrationen har kommit en bra bit på väg och affärerna har utvecklats bättre än förväntat. Vi har flyttat fram vissa åtgärder för att säkerställa leveranser och åtaganden. Som en följd av detta kommer besparingarna att realiseras något senare än ursprungligen planerat”, skriver Svanberg i delårsrapporten.

Han anser att Ericssons starka marknadsposition och ”tekniska ledarskap” ger bolaget möjligheter att växa ytterligare av egen kraft.

”Eftersom sådana möjligheter ofta inbegriper vissa initiala kostnader kan de vara mindre lönsamma på kort sikt, men de har ett uppenbart långsiktigt värde”, skriver han.

Ericssonaktien föll i den förhandel som aktiemäklarfirman Fischer Partners arrangerar. Vid klockan 7.50 kostade B-aktien 28 kronor, en minskning med 70 öre eller 2,4 procent jämfört med stängningskursen dagen före.

TT