Statsbidrag kan ersätta kåravgiften

NYHETER

Staten bör bidra med minst 310 kronor per år per heltidsstudent till studentkårerna. Det föreslår regeringens utredare Erland Ringborg, vars uppdrag har varit att se över hur studentkårerna kan avskaffa kårobligatoriet.

Kostnaden för detta statsbidrag beräknas till cirka 95 miljoner kronor. Ringborg föreslår också att studentkårerna även fortsättningsvis ska ha rätt att utse representanter i högskolornas ledning. Kårerna får också behålla nuvarande skattelättnader, enligt förslaget.

Det är i dag obligatoriskt för de cirka 340000 högskolestuderande i landet att betala kåravgift, som brukar uppgå till mellan 200 och 350 kronor per termin. Kårmedlemskapet är en förutsättning för att kunna plugga vidare – medlemsbevis krävs till exempel vid salsskrivningar.

Medlemsavgifterna täcker kårernas studiesociala verksamhet, som till exempel bostadsförmedling och mottagning av nya studenter. Dessutom är det i hög grad kårerna som organiserar den formella studentrepresentationen i högskolan.

Men deltagandet i kårvalen brukar vara lågt och troligtvis skulle många studenter avstå från medlemskap om de kunde. En enkät tidningen Studentliv gjorde i fjol visade att varannan student var beredd att lämna sin kår om obligatoriet skulle avskaffas. Den stora frågan för Erland Ringborg har varit att visa på hur obligatoriet kan avskaffas utan att studentinflytandet och det studiesociala arbetet raseras.

Valfrihet

Regeringen har motiverat en avveckling med att studenter, liksom andra vuxna, ska få välja vilken förening de vill tillhöra. ”Rätten att inte tillhöra en sammanslutning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle”, står det i regeringens direktiv till utredningen.

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) accepterar att kårobligatoriet avskaffas och är positiv till de flesta av utredarens förslag. Men SFS understryker att studentinflytandet måste regleras i lag även i framtiden och att staten öronmärker bidrag till kårernas arbete.

Den kostnadsökning om totalt minst 125 miljoner kronor som förslaget innebär, inklusive de föreslagna skattelättnaderna, ska finansieras med att antalet utbildningsplatser minskas med 1100, skriver utredaren i förslaget.