Ulrica Schenströms svar till KU

”Jag hade en god bild av mitt ansvar”

Foto: BJÖRN LINDAHL/JIMMY WIXTRÖM
Dåvarande statssekreterare Ulrica Schenström och TV4-journalisten Anders Pihlblad under den omtalade krogkvällen i Stockholm då Schenström hade jour. Nu svarar hon på Konstitutionsutskottets frågor.
NYHETER

Förra statssekreterare Ulrica Schenström tar själv på sig ansvaret för den blöta krogkvällen som kostade henne jobbet.

Hon visste vad som väntades av henne när det gällde krisberedskapen.

– Jag var väl införstådd med vad som följde av befattningen som jourhavande statssekreterare i Statsrådsberedningen, skriver Schenström i sitt svar till konstitutionsutskottet, KU.

Ulrica Schenström var den person som skulle larma regeringskansliet om något allvarligt hände i Sverige eller världen tisdagen den 23 oktober 2007.

Frågan är om hon hade klarat att göra det. För på kvällen den 23 oktober satt Schenström tillsammans med TV4-reportern Anders Pihlblad på krogen Judith och Bertil i Stockholm och drack vin - för 900 kronor.

Bilderna på en synbart berusad Schenström i Aftonbladet dagen efter blev början på slutet för hennes karriär som statsminister Fredrik Reinfeldts närmaste medarbetare.

Hur kunde det bli så här? Det ville riksdagens konstitutionsutskott veta och kallade både Schenström och Reinfeldt till förhör. Schenström vägrade komma. Istället skickade KU frågorna skriftligt.

I dag kom Schenströms svar.

Vilken information eller utbildning fick du av regeringskansliet i samband med tillträdet som statssekreterare, när det gäller vad som förväntades av dig som högste ansvarige tjänsteman vad avser krisberedskapen? Inhämtade du kunskap eller erfarenhet från något annat håll för att kunna fullgöra dina åligganden vad avsåg krisberedskapen?

”Inför det att jag tillträdde min post tog jag del av arbetsordningar och instruktioner för arbetet på Regeringskansliet. Redan dagen efter regeringen tillträdde så tog jag del av information om bland annat krishanterings- och säkerhetsorganisationen i samband med ett möte med regeringen och vissa statssekreterare. Det följdes sedan upp med löpande informationstillfällen där dessa frågor berördes. Annan information hämtade jag bland annat från de erfarenheter som öppet dokumenterats i samband med granskningen av regeringen Perssons agerande i samband med flodvågskatastrofen i december 2004.”

Vilka instruktioner fick du av statsministern i fråga om hur du skulle fullgöra detta ansvar?

”Tillsammans med statsministern förde jag samtal om arbetsordningar och instruktioner för Regeringskansliet. Det gav mig en god bild av ansvaret som följde med befattningen.”

Hur försäkrade sig statsministern om att du tillgodogjort dig denna information?

”Genom samtal och kontinuerlig information oss emellan.”

Av svaren på skriftliga frågor till regeringskansliet framgår det att det under din tid som statssekreterare hölls tre krisövningar i regeringskansliet. Ledde du, eller deltog du i, någon eller några av dessa övningar?

”Jag deltog vid förberedelser, utbildningar, genomförande och ledning vid samtliga krisövningar som avhölls under min tid som statssekreterare. Därtill höll jag mig kontinuerligt informerad om krisberedskapen inom Regeringskansliet. Frågor som berörde krishanteringsförmågan i Regeringskansliet var ständigt levande under min tid som statssekreterare, dels mot bakgrund av de övningar som genomfördes och dels mot bakgrund av det utvecklingsarbete av krisberedskapen som inleddes vid regeringsskiftet.”

När du tjänstgjort som högste ansvarige tjänsteman för krisberedskapen, har det vid något tillfälle inträffat en kris som gjort att du fått träda i tjänst? I så fall, upplevde du då att den utbildning och träning du fått var tillräcklig för att lösa din uppgift i krissituationen?

”Jag var väl införstådd med vad som följde av befattningen som jourhavande statssekreterare i Statsrådsberedningen. Regeringskansliets föreskrifter med arbetsordning (2 § Regeringskansliets föreskrifter med arbetsordning för Statsrådsberedningen, RKF 2007:14) föreskrev att statsministerns statssekreterare ansvarar närmast under statsministern för ledning och fördelning av arbetet i Statsrådsberedningen. Denna funktion hade statsministerns statssekreterare även vid krishantering. Statsministerns statssekreterare skulle då även kunna leda en statssekreterargrupp. Den statssekreterare som var jourhavande statssekreterare i Statsrådsberedningen skulle kunna utöva denna roll och detta ansvar. Under min tid som jourhavande statssekreterare i Statsrådsberedningen inträffade det inte någon kris av det slag frågan berör.”

I morgon svarar statsminister Fredrik Reinfeldt på KU:s frågor om regeringens krishantering.

ARTIKELN HANDLAR OM