Fler unga kvinnor i psykiatrisk vård

NYHETER

Fler unga kvinnor vårdas i den slutna psykiatrin. De senaste tio åren har de unga kvinnorna ökat med mer än 50 procent. Också bland män i åldern 15–24 ses en ökning.

Mellan 1998 och 2006 ökade antalet kvinnor i åldern 15–24 år i slutenpsykiatrin från 900 till 1 400 per 100 000 invånare, visar Socialstyrelsens rapport över psykiatrin. Bland de unga männen var det 2006 drygt 800 per 100 000 som hade haft kontakt med den slutna psykiatrin.

En stor del av de unga kvinnorna, 25 procent, vårdas i slutenvården för ätstörningar. Bland de unga männen har en femtedel ett neuropsykiatriskt tillstånd.

Samlas i storstan

I övriga åldersgrupper är det fler män än kvinnor som behöver sluten psykiatrisk vård. Särskilt tydligt är det i åldersgruppen 45–64 år där drygt 1 600 män per 100 000 hade haft kontakt med slutenpsykiatrin. Bland männen är missbruk den dominerande orsaken till vård.

Att många med problem samlas i storstan syns på fördelningen av vårdtillfällen per landsting. Stockholm har fler patienter i den psykiatriska slutenvården med nästan 1 400 patienter per 100 000 och det gäller både kvinnor och män. Minst kontakt med den slutna psykiatrin har patienterna i Jämtland.

”Kan bero på traditioner”

Hur länge en patient vårdas i sluten psykiatrisk vård varierar mellan landstingen.

– Det kan bero på traditioner; att landstinget tycker att patienterna får en bättre behandling om de vårdas länge i slutenvården. I andra landsting kan man ha bestämt sig för att inte ha så många slutenvårdsplatser därför att man anser att patienterna vårdas bättre i öppenvården, säger Mona Heurgren på Socialstyrelsen.

TT