Här är de nya lagarna

660 nya författningar träder i kraft – här är de viktigaste

NYHETER

I morgon träder cirka 660 nya författningar i kraft.

Här är några av de viktigaste nyheterna.

Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen.

Biträde vid förhör och underrättelse till närstående.

Minskade översättningskrav för europeiska patent.

Elektronisk ingivning av patentansökningar till Patent- och registreringsverket.

Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare.

Större möjligheter att förverka brottsvinster.

Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri.

Nytt huvudmannaskap för inskrivningsverksamheten enligt jordabalken.

Ny lag reglerar landstingens skyldigheter att erbjuda asylsökande hälso- och sjukvård.

En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete.

Tandvårdsreform.

Ny ramlagstiftning om informationshanteringen inom hälso- och sjukvården.

Lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

Jämställdhetsbonus.

Vårdnadsbidrag.

Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning.

Ändringar i alkohollagen.

Enskildas rätt till LSS-insatser (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som beviljats men inte verkställts stärks.

Förtydligande av vad assistansersättning får användas till.

Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m.

Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m.

Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.

Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.

Beskattning av flygbränsle för privat ändamål.

Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter.

Utökat skydd för enskilda vid etikprövning av forskning.

Ny lag underlättar för gästforskare.

Specialpedagogiska skolmyndigheten inrättas.

Utvidgad målgrupp för den statliga specialskolan.

Kunskapsmål i år 3 i grundskolan.

Ny befattningsutbildning för rektorer m.fl.

Sanktionsavgifter vid överträdelse av fiskelagstiftningen.

Konkurrenskraftshöjande åtgärder inom livsmedelssektorn.

Stöd till vattenbruket och fiskerinäringen.

Ny badvattenförordning.

Ändringar med anledning av EG-förordningen om kemikalieregistrering (Reach).

Registrering i Kemikalieinspektionens produktregister.

Enhetlig miljösanktionsavgift för överträdelse av kravet att anmäla hygieniska verksamheter som kan medföra blodsmitta, verksamheter med bassängbad och vissa skolverksamheter.

Efterkonvertering av bilar för drift med alternativa bränslen.

Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten.

Lag om yrkesförarkompetens.

Nytt vägmärke.

Fjärrvärmelagen.

Ändring i lagen om elektronisk kommunikation.

En ny marknadsföringslag.

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation.

Statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

Statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

En struktur för urbant utvecklingsarbete.

Varningstext på magnetleksaker.

Lag med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio.

Ändringar i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.

Ändringar i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb, förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgaranti samt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar rörande fängelsedömda.

Ny ledighetsgrund i föräldraledighetslagen.

Ytterligare ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Ny instansordning för arbetsmiljöärenden.

AD-ordförandenas anställningsformer.

Genomförande av det nya maskindirektivet.

Nya bestämmelser om deltidsersättning i arbetslöshetsförsäkringen.

Ändringar i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor m.m.

Källa: Regeringskansliet.

ARTIKELN HANDLAR OM