Så blir Borgs höstbudget

Presenteras först på måndag – det mesta är redan känt

Foto: mats strand
årlig promenad Snart ska Anders Borg gå den årliga budgetpromenaden. OBS! Arkivbild.
NYHETER

Finansminister Anders Borg har drygt 30 miljarder med sig när han går till riksdagen med budgeten nu på måndag.

Det mesta av innehållet är redan känt.

Här listar vi redan kända budgetsatsningar.

Jobbskatteavdrag

Regeringen sänker skatten för de som jobbar med 15 miljarder kronor nästa år.

Skattesänkningen riktas främst till låg- och medelinkomsttagare. Det ger i snitt 225 kronor mer i månaden efter skatt, som mest 250 kronor.

Samtidigt höjs gränsen för statlig inkomstskatt från en månadslön på 28 400 till 31 700 kronor nästa år.

Pensionärerna

Nästa år sänks skatten för landets ålderspensionärer med 2 miljarder kronor.

Gränsen för att få del av skattesänkningen går vid en årsinkomst på runt 363 000 kronor. Det betyder att drygt 90 procent av alla över 65 får skatten sänkt.

Mest sänks skatten för de fattigaste pensionärerna. För dem handlar det om sänkt skatt på 2 600 kronor per år eller 216 kronor i månaden. För en pensionär med en inkomst på 150 000 - 300 000 per år blir sänkningen 68 kronor i månaden.

Pensionerna kommer att stiga ännu mer eftersom de räknas upp i takt med att genomsnittsinkomsterna stiger.

Psykiatrin

Psykiatrin får 2,7 miljarder kronor för åren 2009 - 2011.Tidigare utlovade pengar är inräknade. För 2009 avsätts i budgetpropositionen 650 nya miljoner.

Kommunerna får pengar för att skapa fler jobb anpassade för personer med psykisk funktionsnedsättning. Villkor: Kommunen ska ensam eller tillsammans med landstinget stå för halva kostnaden.

Åtta försökskommuner/försöksområden ska få pengar för att möta barn och unga som riskerar psykisk ohälsa. En vårdkedja ska skapas med tydlig ansvarsfördelning mellan vård, skola, mödravårdscentral, barnavårdscentral samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Vidareutbildning för personal som möter människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska ta reda på vilka insatser som fungerar bäst för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Vägar och järnväg

De närmaste två åren satsar regeringen 10 miljarder kronor på väg- och järnvägsprojekt över hela landet. För 2009 handlar det om 3,6 miljarder kronor.

Flera projekt ska snabbas på. Det gäller bland annat E18-infarten mot Stockholm, E22 i Skåne och vägförbindelsen mot Göteborgs hamn. Förbättringen av vägen mellan Stockholm och Göteborg ska skyndas på.

Projekt som redan är i gång får mer pengar. Haparandabanan, Älvängen-Trollhättan och Nynäshamn (riksväg 73) är några.

Stora satsningar görs i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

För järnvägens del handlar det om att förbättra punktligheten och minska störningarna i Skåne- och Göteborgsregionen. Man satsar också på ökad kapacitet när det gäller godstågen, bland annat i Bergslagen. Också kapaciteten på Ostkustbanan, Haparandabanan och Emmabodabanan ska förbättras.

Läs mer på regeringens hemsida.

Forskningen

2009 - 2012 satsar regeringen 15 miljarder kronor till svensk forskning. För 2009 gäller 2,4 miljarder.

Mest pengar går till medicin-, teknik- och klimatforskning. Prioriterade områden är bland annat forskning om cancer och Alzheimers, om förnyelsebara enerigslag samt inom it-området.

Det handlar främst om direkta anslag till universitet och högskolor, men också till forskningsråden och Vinnova.

Företagen

Totalt satsas 16 miljarder kronor på förbättringar för företagandet i Sverige. Genom hårdare tag mot skatteplanering innebär satsningen i själva verket drygt 3 miljarder kronor per år fram till 2011.

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks med en procentenhet.

Bolagsskatten sänks från 28 procent till 26,3 procent.

3:12-reglerna, alltså de regler som säger hur stor del av vinsten en ägare till ett mindre företag måste ta upp till beskattning, ändras genom sänkt löneuttagskrav och höjt schablonbelopp.

Arbetsgivaravgifterna för att anställa unga upp till 25 år sänks.

Stopp för olika typer av skatteplanering.

Äldreomsorg

Regeringen satsar 200 miljoner kronor för en värdidgare äldreomsorg under åren 2009 - 2011. För 2009 gäller 30 miljoner.

Pengarna ska gå till att skapa en nationell, lagreglerad värdegrund inom äldreomsorgen.

Målet är ett bättre bemötande av de äldre och bättre kvalitet i vården.

Klimatet

För att möta EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp satsar regeringen drygt 3 miljarder kronor de närmaste åren. Dessutom satsar man 4 miljarder kronor till klimatbistånd.

Pengarna ska göra det mer kommersiellt gångbart att sälja ny miljövänlig energiteknik som biogas och solceller.

325 miljoner kronor går till miljöbilspremien innan den upphör 30 juni nästa år.

Utbyggnaden av vindkraften ska fortsätta och regeringen satsar pengar för att göra det enklare och snabba på hanteringen av alla ansökningar som kommit in.

Kommunernas klimat- och energirådgivning ska förbättras och företagen ska bli bättre på energieffektivisering.

Resurser ges för att Sverige på olika sätt ska anpassas till klimatförändringarna.

4 miljarder ges till klimatarbetet i världens fattiga länder. Det handlar om anpassningar till de klimatförändringar som redan skett samt pengar till ny teknik och alternativa energikällor. För 2009 handlar det om cirka 1,2 miljarder kronor.

Utbildning

Totalt går 1,8 miljarder kronor till svensk yrkesutbildning åren 2009 - 2011. I budgeten 2009 satsas 200 miljoner.

Lärlingsutbildningen på gymnasiet ska få fler platser. Minst halva tiden av utbildningen ska ske ute i arbetslivet.

Fler platser till den yrkesinriktade vuxenutbildningen.

1 juli nästa år startar en yrkeshögskola. Det handlar om utbildningar som i dag inte finns i den vanliga högskolan.

Läkarutbildningen byggs ut med 605 platser fram till 2013.

Det är universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå, Linköping samt Karolinska institutet som får tillskott.

Dessutom får tandläkarutbildningen ett tillskott på 40 nya platser. De går till universiteten i Umeå och Göteborg samt till Karolinska institutet.

Regeringen satsar 600 miljoner kronor åren 2009 - 2011 ( 200 miljoner per år) för att bättra på förskollärarnas utbildning.

Bakgrunden är regeringens vilja att föra in mer pedagogik redan i förskolan. För att klara av det behöver personalens kompetens höjas genom det så kallade "förskolelyftet".

Vården

De landsting som lever upp till vårdgarantin får dela på en miljard kronor per år.

Vårdgarantin innebär: Alla patienter ska få kontakt med vården samma dag som de hör av sig. Sedan ska patienten få träffa en läkare inom en vecka. Om patienten behöver träffa en specialist ska väntetiden vara högst 90 dagar. Därefter ska det gå högst 90 dagar innan behandlingen inleds.

För att minska sjukskrivningarna inom landstingen avsätter regeringen tre miljarder under den kommande treårsperioden. För år 2009 betalas pengarna ut ett år i efterhand.

Lite av varje

Högskolor och universitet tar över utbildningarna i företagshälsovård. 100 miljoner avsätts de kommande tre åren.

Arbetsmiljöverket får 33 miljoner kronor för ett effektivare arbetsmiljöarbete. Bland annat ska informationen till enskilda företagare om arbetsmiljöfrågor bli bättre.

Nästa år bildas en ny mynighet: Inspektionen över socialförsäkringen (ISF). Syftet är att öka kvaliteten och rättssäkerheten i Försäkringskassans arbete. 140 miljoner avsätts fram till nästa val.

Nästa år satsar regeringen 20 miljoner kronor för viltskadeersättningar.

Regeringen vill att alla barn ska vaccineras mot pneumokocker och avsätter därför 150 miljoner per år fram till 2012.