Så snabb är din a-kassa

Handläggningstiderna varierar kraftigt – ibland med flera månader

NYHETER

Hur snabbt du får dina pengar är beroende av vilken a-kassa du tillhör.

Handläggningstiderna varierar kraftigt – ibland med flera månader, visar en rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF.

Foto: Per-Arne Rynning
Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör IAF.

Myndigheten konstaterar att det finns stora skillnader mellan arbetslöshetskassorna gällande handläggningstiderna, definitionen av handläggningstiden och samt olika rutiner som har betydelse för hur snabbt medlemmarna får sina pengar.

110 dagar

Snabbast går det för medlemmarna i Finans- och försäkringsbranschens och Skogs- och Lantbrukstjänstemännens a-kassor. Där var genomströmningstiden 36 dagar. Med genomströmningstid avsågs i rapporten tiden från anmälan på arbetsförmedlingen till utbetalning av ersättning i samband med förstagångsprövning.

Medlemmarna i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa, som är till medlemsantalet är minsta a-kassan, får vänta betydligt längre. I genomsnitt tog det 110 dagar under 2007.

– Ärligt talat så blev jag förvånad när jag såg siffran. Men man måste skilja på genomströmningstid och a-kassans handläggningstid. Tiden från att medlemmen gör en anmälan på arbetsförmedlingen till att han eller hon skickar in sina handlingar till oss påverkar.

– Sedan måste våra medlemmars arbetslöshet styrkas på andra sätt, exempelvis måste Fiskeriverket kopplas in, säger Liane Leinsdorff, föreståndare för Sveriges fiskares arbetslöshetskassa.

Den långsamma handläggningen beror på branschens utsatthet, menar Leinsdorff.

Om fiskarna drabbas av exempelvis torskstopp i Östersjön berörs en stor del av medlemmarna vilket innebär att antal ärenden kan växa på kort tid. A-kassan säger sig ha svårt att ständigt ha beredskap för sådant och anger det som orsak till dröjsmålet för medlemmarna.

Ökning

De kassor som hade de längsta tiderna var mer än dubbelt så långa jämfört med de kassor som hade de kortaste tiderna. I rapporten framgår det även att den totala mediantiden beräknat för alla a-kassornas genomströmningstider har ökat i förhållande till föregående mätperiod och har gått från 44 till 52 dagar.

– Generellt så kan jag säga att det är viktigt att följa genomströmningstiderna för att stimulera ett utvecklingarbete som syftar till att minska handläggningstiderna. Men hur länge det dröjer innan pengarna betalas ut beror även på den enskilde – hur snabbt han eller hon gör eventuella kompletteringar. Detta är även beroende av hur arbetsgivaren agerar, säger Anne-Marie Qvarfort, IAF:s generaldirektör.

Hur ska handläggningstiden bli kortare?

– Arbetslöshetskassorna måste jobba med att ifrågasätta sin egen beredning och förenkla kommunikationen med ersättningstagarna. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring håller just nu på med ett arbete som ska förenkla för arbetsgivaren att fylla i blanketten som behövs för utbetalning, säger Qvarfort.

Arbetslöshetskassorna anger kompletteringar eller bristfälligt underlag som de främsta orsakerna till långa handläggningstider. Sjukfrånvaro och annan typ av frånvaro samt regeländringar hamnar på andra plats.

Ambitionsnivå

Kassorna anser också att regelförändringarna lett till att antalet kompletteringar i ärendena ökat.

Enligt en överenskommelse som tecknats mellan arbetslöshetskassorna bör beslut för ärenden, som är av okomplicerad art, fattas snarast och senast två veckor efter det att komplett underlag finns hos kassan.

Rapporten visar dock att kassornas ambitionsnivå när det gäller handläggningstiden skiljer sig kraftigt åt.

Sex arbetslöshetskassor har som målsättning att handläggningstiden inte ska överstiga fyra veckor medan fem arbetar för att handläggningstiden inte ska ta längre än två veckor.

FAKTA

Här är listan över a-kassorna:

Akademikernas erkända 38

Alfa 80

Bensinhandlarnas 52

Byggnadsarbetarnas 50

Elektrikernas 49

Farmacitjänstemännens 52

Fastighetsanställdas 57

Finans- och Försäkrings-branschens 36

GS 44

Hamnarbetarnas 47

Handelsanställdas 52

Hotell- och Restaurangan-ställdas 58

IF Metalls 42

Journalisternas 45

Kommunalarbetarnas 52

Ledarnas 49

Livsmedelsarbetarnas 50

Lärarnas 59

Musikernas 73

Pappersindustriarbetarnas 45

SeA 42

Service och kommunikation 52

Skogs- och Lantbrukstjäns-temännens 36

SKTF:s 45

Småföretagarnas 73

ST:s 37

Svensk Handels och Arbets-givarnas 52

Sveriges arbetares 43

Sveriges fiskares 110

Säljarnas 41

Teaterverksammas 66

Transportarbetarnas 48

Unionens 50

Totalt 52

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF.

Genomströmningstid, median av antalet dagar per arbetslöshetskassa för år 2007. Med genomströmningstid avsågs tiden från anmälan på arbetsförmedlingen till utbetalning av ersättning i samband med förstagångsprövning.