3 av 4 experter: Ändra lagen

NYHETER

Männen som mördade deras döttrar släpps ur fängelset om sex–sju år. Själva är de fem mammorna dömda till ett liv i sorg. I går publicerade Aftonbladet deras sju krav. I dag svarar fyra representanter för det svenska rättssamhället.

Thomas Bodström, riksdagsman (s), ordf i Justitieutskottet, ord fi Ecpat Sverige, advokat.

1. Ändra praxis.

Ja, i dag är det ena alternativet (livstid för mord) i praktiken dubbelt så långt som det andra, tio år. Det är inte rimligt.

2. Ändra lagen.

Ja, men jag anser att det ska var möjligt att tidsbestämma straffet för mord inte bara till 18 år utan även 20 och 22. Domstolen ska kunna välja, från tio år till livstid.

3. Gärningsmannens låga ålder ska inte ge straffrabatt.

Alla länder i hela världen har en trappstege när det gäller ungdomar respektive uppsåt. Men man kan diskutera hur det ska se ut, vilka åldersgränser som ska gälla.

4. Gott uppförande ska inte leda till kortare straff.

Den dömdes uppförande ska påverka strafflängden, både positivt och negativt. Den som missköter sig ska alltså sitta längre och tvärtom.

5. Låt anhöriga få större roll i rättsprocessen.

Anhöriga som är målsägare har redan i dag möjlighet att påverka rättsprocessen och biträda åtalet. Då har de också möjlighet att yrka vilket straff den åtalade ska dömas till. Men staten ska döma.

6. Ombud till hjälp med det praktiska.

Jag är ofta målsägarbiträde. I det uppdraget ingår att bistå med det praktiska och ge ordentligt stöd på alla sätt. Att inte göra det vore att begås tjänstefel.

7. Krishjälp.

Självklart ska kommunen hjälpa medborgare som råkar illa ut. Inget kan drabba en människa hårdare än att förlora ett barn. Då är det kommunens uppgift att bistå.

Beatrice Ask, justitieminister (m)

1. Ändra praxis.

Vi lovade i regeringsförklaringen att vi skulle skärpa straffen för grova våldsbrott. Men som minister kan jag inte ha synpunkter på ett enskilt ärende. Det viktiga är att den som begått ett brott ställs till svars rättssäkert.

2. Ändra lagen.

Vi kommer att höja det tidsbestämda straffet för mord. Det förslag vi arbetar med handlar om 18 år.

3. Gärningsmannens låga ålder ska inte ge straffrabatt.

Vi ser över hur straffen ska se ut för unga som begår grova brott. Om det är väldigt unga gärningsmän finns det skäl att ta hänsyn till åldern. Men unga som lever grovt kriminellt ska inte känna att vi daltar med dem.

4. Gott uppförande ska inte leda till kortare straff.

Morötter måste finnas. Om vi vill att människor dels ska sona sitt brott, dels ska kunna komma ut i frihet igen och leva som hederliga medborgare, måste vi kunna ge uppmuntran och motivation.

5. Låt anhöriga få större roll i rättsprocessen.

Jag kan förstå att man som mamma känner att man sitter på åskådarläktaren. Men trots allt är det brottet mot lagen rättssystemet prövar. I förlängningen riskerar vi ett system som i USA där anhöriga ska höras om de tycker att en person ska få nåd eller inte.

6. Ombud till hjälp med det praktiska.

Det finns redan i dag ett krav på att polisen ska ha särskilda brotts- offeransvariga. Där har jag drivit på och vi följer upp det kravet regelbundet.

7. Krishjälp.

Det är självklart. Vi har skärpt reglerna för kommunerna att ge hjälp till brottsoffer.

Jonas Granfelt, advokat som företrädde den förste livstidsdömde som fått sitt straff prövat av HD.

1. Ändra praxis.

Det är rimligt att ge domstolarna möjlighet att döma till längre fängelsestraff än tio år utan att behöva döma till fängelse på livstid.

2. Ändra lagen.

Ja, det tycker jag. Varför inte ta bort livstidsstraff och införa en straffskala med maxstraff om 21 år, som i Norge. Då får domstolarna bättre möjlighet att döma ut straff efter den aktuella gärningens svårhetsgrad.

3. Gärningsmannens låga ålder ska inte ge straffrabatt.

Ungdomsrabatten beror på att unga människor bland annat har sämre förutsättningar att överblicka konsekvenserna av sina handlingar än vuxna människor. Därför är ungdoms- rabatten bra.

4. Gott uppförande ska inte leda till kortare straff.

Så är det inte i dag. Gott uppförande leder inte till kortare strafftid eller tidsbestämt straff för livstidsdömda. Däremot kan misskötsamhet leda till att tidpunkten för en tidsbestämning av livstidsstraffet senareläggs.

5. Låt anhöriga få större roll i rättsprocessen.

Redan i dag bidrar anhöriga med kunskap under utredningar, bland annat i förhör under förundersökningen. Jag kan dock inte se någon anledning att ge anhöriga någon frågerätt under rättegången.

6. Ombud till hjälp med det praktiska.

Redan i dag har anhöriga möjlighet att få ett målsägarbiträde som ska hjälpa och stödja under förundersökning och rättegång och som även sköter skadeståndstalan. Målsägarbiträdets roll skulle kunna utvidgas.

7. Krishjälp.

Krishjälp till anhöriga som drabbas av allvarliga våldsbrott är en självklarhet och alla kommuner borde ha en förberedelse för detta.

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, Stockholm.

1. Ändra praxis.

Jag tycker att HD:s ställningstagande 2007 var olyckligt. En värnlös kvinna blev knivmördad i sin egen säng. Hennes små barn fanns i lägenheten. Då var det olämpligt att fastställa påföljden till tio års fängelse.

2. Ändra lagen.

Ja, det är rimligt att ha längre, tidsbestämda straff än vi har i dag.

3. Gärningsmannens låga ålder ska inte ge straffrabatt.

Jag menar nog att vi måste ta hänsyn till åldern hos mycket unga gärningsmän. Tidsperspektivet är annorlunda. Den som är 18 upplever sju år som oerhört mycket längre tid än den som hunnit bli 50.

4. Gott uppförande ska inte leda till kortare straff.

Att gott uppförande ger kortare straff är en morot som är bra. Och allvarlig misskötsamhet ska få följder. Men det måste naturligtvis finnas utrymme att bedöma från fall till fall.

5. Låt anhöriga få större roll i rättsprocessen.

Jag närvarade i tingsrätten under Malexander-rättegången. Där fick anhöriga för första gången tillfälle att uttrycka sig och det är bra. Men staten har ansvar för att fastställa den åtalades skuld och bestämma straff.

6. Ombud till hjälp med det praktiska.

Det saknas mycket i dag i omhändertagandet av brottsoffer och anhöriga. Det är väldigt viktigt att hitta former för stöd före, under och efter rättegången.

7. Krishjälp.

Många gånger är det viktigare med stöd än med ekonomisk ersättning i form av skadestånd.

ARTIKELN HANDLAR OM