Mindre brister hittade på Forsmark

Tre veckor lång granskning av Forsmarks kärnkraftverk

NYHETER

Säkerheten vid Forsmark kan förbättras på flera punkter enligt FN:s atomenergiorgan IAEA, men rapporten innehåller inga allvarliga anmärkningar.

– Vi har inte hittat något uppseendeväckande eller något allvarligt som behöver åtgärdas omedelbart, säger Miroslav Lipár, chef för IAEA:s granskningsverksamhet.

Han har lett det inspektionslag med 15 internationella experter som under tre veckor granskat säkerheten på Forsmark. Inspektionen avslutades på torsdagen. Enligt Lipár är säkerhetsstandarden i nivå med kärnkraftverk i andra länder, som till exempel USA och Frankrike.

Sluten organisation

I en preliminär rapport för IAEA fram tolv rekommendationer till förbättringar. En av de viktigaste är att inrätta ett oberoende säkerhetsråd med utomstående experter som bland annat ska inhämta lärdom från kärnkraftverk i andra länder. Forsmarks huvudägare Vattenfall påpekar att ett sådant råd nyligen har tillsatts, men att sammansättningen av rådet ännu inte är klar.

IAEA anser också att Forsmark bör bli bättre på att ta tillvara erfarenheter av driften av både det egna kärnkraftverket och andra. Hans Von Uthmann, vice vd i Vattenfall och styrelseordförande för Forsmarks Kraftgrupp AB, medger att man varit en alltför sluten organisation och ”lite självgoda”.

Tydligare instruktioner

Flera av IAEA:s rekommendationer ligger i linje med de påpekanden som Statens kärnkraftsinspektion (SKI) haft, men är betydligt mer detaljerade.

Till exempel anser IAEA att det behövs tydligare instruktioner för den operativt ansvarige, som har rätt att dra i nödbromsen om något skulle gå snett. En sådan ansvarig person ska också alltid finnas på kärnkraftverket. Så är också fallet i dag, enligt Vattenfall, men medger att instruktionerna kan behöva förtydligas.

Bland de mer detaljerade rekommendationerna finns att brandfarligt material i vissa lokaler bör bytas ut och att etiketter på kemiska behållare ska vara tydligare.

Stärka förtroende

Jan Edberg, vd för Forsmarks Kraftgrupp AB, är nöjd med rapporten.

– Vi har verkligen fått bekräftat att vi satsat på rätt åtgärder, säger han.

Edberg lovar nu att Forsmark ska slippa allvarliga incidenter i framtiden.

IAEA:s inspektion är frivillig och ett led i arbetet med att återupprätta förtroendet för kärnkraftverket efter den uppmärksammade incidenten 25 juli 2006. Då snabbstoppades två reaktorer efter en kortslutning i ett ställverk, vilket slog ut två av fyra reservgeneratorer. Händelsen avslöjade en bristande säkerhetskultur.

– Det här bekräftar att säkerhetstänkandet var oroväckande dåligt, säger miljöminister Andreas Carlgren om IAEA:s granskning.

Sedan incidenten 2006 har många förbättringar skett. Carlgren konstaterar att SKI har Forsmark under särskild tillsyn en tid framöver och det kan inte bli en prövning av en höjd effekt i kärnkraftverket förrän SKI är helt färdig.

FAKTA

Bakgrund: Krisen vid Forsmark

Den 25 juli 2006 snabbstoppades reaktor1 och senare reaktor2 vid Forsmark efter kortslutning i ett ställverk som slog ut två av fyra reservgeneratorer.

Statens kärnkraftinspektion (SKI) stoppade driften, slog fast att verkets säkerhetskultur var undermålig och skärpte tillsynen. Delar av anläggningen måste byggas om före återstarten den 28 september.

Senare lade Forsmarksmedarbetare fram en kritisk internrapport som talade om ”långvarig degradering” av företagets säkerhetskultur. Denna kritiserades även av branschorganet Wano redan 2005.

Miljöminister Andreas Carlgren fick förklara sig i riksdagen och Vattenfalls högsta ledning hos näringsminister Maud Olofsson.

Två förundersökningar inleddes mot Forsmark för misstänkta brott mot kärntekniklagen. Den ena, att reaktor1 inte stängdes ned fullständigt efter kortslutningen, lades ned i slutet av förra året. Åklagaren fann inga bevis för att brott hade begåtts. Den andra inleddes efter anmälan om att bolaget kört verket med för hög effekt. Beslut väntas tidigast i vår.

Krisen har tvingat företaget att skjuta på planerade effekthöjningar.

I början av februari i år stoppades reaktor1 och 2 igen sedan en gummitätning inte klarat säkerhetskraven. Efter det tvingade Vattenfall vd att avgå och en ny styrelse utsågs.

Senare inrättades en ny chef för att övervaka säkerheten vid Vattenfalls reaktorer och ett kärnsäkerhetsråd med koncernchefen som ordförande.

Förra våren gav regeringen klartecken till att internationella atomenergiorganet (IAEA) granskar alla svenska kärnkraftverk. Efter Forsmark följer Oskarshamn och Ringhals. (TT)

Fakta: IAEA-granskningar

Internationella atomenergiorganet (IAEA) är ett FN-organ bildat 1957 med uppdrag att stötta säker och fredlig användning av kärnteknik. Det är mest känt för att leta efter olagliga kärnvapenanläggningar i länder som Irak och Iran.

Vad som genomförts i Forsmark, och som väntar Ringhals och Oskarshamn är en helt annan, och frivillig, inspektion, av organisationens så kallade OSART-grupp (Operational safety review team). Granskningarna i Sverige beräknas vara avslutade kring 2011.

Fyra IAEA-anställda och åtta internationella experter ska under cirka tre veckor nagelfara rutiner och vardag vid verken.

Omkring 140 OSART-granskningar har gjorts i över 30 länder. Fyra har tidigare gjorts i Sverige, den senaste i Ringhals 1991. Indien är det enda etablerade kärnkraftsland som inte tillåtit dem.

Källa: IAEA (TT)

TT