Aftonbladet fällt av PO

NYHETER

Den 26 oktober 2008 publicerade Aftonbladet en artikel med rubriken Elizabeth, 58, fick fem barn – när hon var man. Artikeln publicerades på ett uppslag där tidningen skrev om 17 personer som hade smitit från att betala underhåll för sina barn.

Invid artikeln om Elizabeth publicerades ett foto på henne. Ansiktet var pixlat, men inte hennes kropp eller frisyr. I bakgrunden syntes bland annat en gul byggnad. Bildtexten löd: Elizabeth, 58, är nummer 10 på listan över de fäder som har störst skulder för underhållsbidrag. Innan hon bytte kön fick hon fem barn. Jag var gift med kvinnan. Men jag är inte far till barnen, sa hon.

I ingressen stod att Elizabeth, som egentligen hette något annat, var den enda kvinnan på listan över Sveriges värsta underhållssmitare.

Elizabeth anmälde Aftonbladet till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Anmälaren anförde att publiceringen utgjorde förtal. Hon hade klargjort för Aftonbladet att hon inte ville medverka i tidningen. Det foto som publicerats var från en annan tidning och hade tagits i ett annat sammanhang. Anmälarens kollegor och många andra personer på orten hade känt igen henne på bilden.

Aftonbladet svarade i sitt yttrande att anmälaren inte identifierades genom publiceringen. Fotot var kraftigt pixlat och texten innehöll inte utpekande uppgifter.

Det hade enligt tidningen inte träffats någon överenskommelse mellan tidningen och anmälaren om att det inte skulle publiceras någon bild. Vad reportern och

anmälaren diskuterat var om en ny bild skulle tas, vilket anmälaren avböjt.

PO ansåg att tidningen borde klandras och hänsköt ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Vad PO prövar är om enskilda personer tillfogats oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i pressen. PO tar inte ställning till journalisters arbetsmetoder eller huruvida en publicering utgör förtal. Det sistnämnda är en sak för domstolarna att bedöma.

Av betydelse för den pressetiska prövningen är graden av utpekande i publiceringen. Bilden som publicerades var visserligen pixlad så att anmälarens ansikte inte visades, men hennes kroppsbyggnad och frisyr syntes klart. För boende på orten var det dessutom möjligt att förstå var fotot hade tagits. Bilden, tillsammans med uppgifterna om bland annat anmälarens ålder, arbete och

familjeförhållanden medförde att personer i hennes omgivning

kunde förstå vem anmälaren var. Anmälaren blev följaktligen utpekad genom publiceringen.

I texten framkom mycket

integritetskänsliga uppgifter om anmälarens privatliv. Det stod att hon hade bytt kön samt att hon

ansåg att barn från ett tidigare

äktenskap inte var hennes. I artikeln redogjordes även för att hon som man varit gift två gånger.

Sammanfattningsvis: Den krets av personer som kunde förstå vem publiceringen handlade om fick genom artikeln vetskap om integritetskänsliga uppgifter

gällande anmälaren. Den skada som detta tillfogade anmälaren var enligt min mening oförsvarlig. Aftonbladet har inte visat en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften och bör därför klandras.

Pressens Opinionsnämnd instämde i PO:s bedömning och fann att Aftonbladet skulle klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.