Domen gör det lättare att lämna ut misstänkta

Åklagare: För oss kommer det att underlätta mycket

NYHETER

Högsta domstolen bedömer att det inte finns några hinder att lämna ut Oleksandr Chibar till Ukraina.

Beslutet innebär att svenska myndigheter får lättare att lämna ut misstänkta brottslingar i framtiden.

– Nu kommer hela bevisbördan att ligga på den misstänkte. För oss underlättar det mycket, säger Annette von Sydow, chefsåklagare på internationella åklagarenheten.

När ett land som har tillträtt Europakonventionen begär en icke svensk medborgare utlämnad från Sverige prövas fallet i Högsta domstolen.

För att utlämningen ska bli aktuell krävs det, enligt Europakonventionen, att det utländska häktningsbeslutet mot den misstänkte inte är ”uppenbart oriktig”.

Enligt advokaten finns det i Oleksandr Chibars fall flera omständigheter som pekar på att häktningsbeslutet är oriktig.

Förundersökningen togs upp efter elva år och ett regimskifte.

Av de vittnesförhör som ligger till grund för misstanken har endast ett förhör hållits i samband med mordet. De två andra hölls först 2006.

Det finns tvivel om att förhören ens har ägt rum. Varken Oleksandr eller svenska myndigheter har sett några förhörsutskrifter.

Namnet på den person som begärs utlämnad stavas annorlunda än Oleksandrs namn. Uppgifterna om den som krävs utlämnad stämmer heller inte överrens med Oleksandrs passhandling.

Oleksandr har aldrig blivit kontaktad av myndigheter i Ukraina och han kunde fritt lämna landet 2003.

Svenska utrikesdepartementet har i en rapport från 2007 kommit fram till att rättssäkerheten i Ukraina är mycket låg och att misstänkta har liten chans att få en rättvis rättegång.

Men trots att HD i sitt beslut skriver att ”det finns anledning att hysa farhågor att Oleksandr Chibar inte kommer att få en rättvis rättegång” bedömer HD att det inte finns några hinder för en utlämning.

Bevisbördan på den misstänkte

För att utlämningen ska underkännas krävs det att Oleksandr själv klart bevisar att han inte har begått brottet, anser HD. Tvärtemot när det gäller brottsfall med svenska medborgare, där bevisbördan ligger på åklagaren.

Och beslutet kan alltså göra det lättare att lämna ut misstänkta brottslingar som inte är svenska medborgare i framtiden.

– HD:s beslut underlättar för oss. Det är vanligt att försvaret hävdar att det utländska häktningsbeslutet är uppenbart oriktigt, och då måste åklagaren komma med motargument. Men nu slår HD fast att den personen som begärs utvisad också måste bevisa att han inte har begått brottet, säger Annette von Sydow.

Större ansvar för regeringen

HD skriver också i sitt beslut att omständigheterna kring Oleksandrs fall bör "beaktas vid ärendets fortsatta handläggning".

Det kan innebära att regeringen i framtida fall noggrant måste utreda om det är säkert att lämna ut en misstänkt brottsling till en annat land. Det har den inte behövt göras tidigare.

– I det här fallet menar HD att regeringen bör göra ytterligare utredningar om situationen i Ukraina innan de fattar sitt beslut.

Att den svenska regeringen ska fälla utlåtanden om ett rättsväsendet i ett land som tillträtt Europakonventionen kan vara känsligt, säger säger von Sydow.

FAKTA

Europakonventionen

I Europakonventionen, anges skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Konventionen undertecknades 4 november 1950 i Rom. Den togs fram för att FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna skulle slås fast i lag.

Sverige ratificerade konventionen 4 februari 1952. Europakonventionen har en särställning i den svenska rättsordningen. Ingen annan lag eller föreskrift får meddelas i strid mot Europakonventionen.

Källa: regeringen.se

ARTIKELN HANDLAR OM