”Bild på brottslingar ska bara publiceras i undantagsfall”

Polisen får smäll på fingrarna av Datainspektionen

NYHETER

Skånepolisen lägger sedan i somras ut bilder på misstänkta brottslingar på sin webbplats.

Metoden har kritiserats hårt.

Nu ger Datainspektionen polisen en smäll på fingrarna och anser att bilderna bara får publiceras i undantagsfall.

Nyheten slog ned som en bomb i sommar-Sverige när Skånepolisen i augusti började publicera bilder på misstänkta brottslingar på sin webbplats.

Anledningen: för att få in tips från allmänheten när den misstänkte inte gått att få tag på.

Men metoden har kritiserats hårt. Bland annat för att vara integritetskränkande och att oskyldiga kan hängas ut.

Nu uttalar sig Datainspektionen om bildpubliceringarna i ett yttrande till Rikspolisstyrelsen.

Bara vid undantagsfall

Myndigheten anser att metoden bara ska få användas i undantagsfall, som vid särskild allvarlig brottslighet eller om personen kan anses vara en fara för allmänheten.

Nicklas Hjertonsson, jurist vid Datainspektionen, påpekar att yttrandet inte är kritik mot Skånepolisen, men säger samtidigt att bildpubliceringarna kan vara till skada för personerna och att noggranna övervägningar måste göras inför varje beslut om publicering.

– Vi har gjort den bedömningen att man ska göra en proportionalitetsbedömning i varje fall. Till exempel hur allvarligt är brottet, hur stor är chansen att vi löser brottet om vi publicerar, och vad kan det innebära för skador för den enskilde, säger Nicklas Hjertonsson, jurist vid Datainspektion.

Kan användas i hela landet

Rikspolisstyrelsen jobbar nu med att se över hela metoden, och vill få fram en nationell enighet för hur metoden eventuellt ska kunna användas i hela landet.

Skånepolisen får en smäll på fingrarna när Datainspektionen skriver att de bildpubliceringar som hittills gjorts, bland annat en om misstänkt bildstöld, inte faller in under undantagsfallen.

– En del av de publiceringar som gjorts hittills har kanske inte varit vid sådan särskild allvarlig brottslighet, säger Nicklas Hjertonsson.

Datainspektion anser även att polisen bildpubliceringar borde regleras i lag. Justitiedepartementet har tagit del yttrandet.

FAKTA

Datainspektions bedömningen för bildpublicering:

1 Graden av intrång i den personliga integriteten som publiceringen medför i det enskilda fallet

2 Riskerna för att felpublicering sker

3 Riskerna för oönskad spridning av det publicerade materialet

4 Riskerna för att det publicerade materialet kommer att hanteras i strid med PuL

(ett utlämnande får enligt 21 kap 7 OSL inte ske om det kan antas att personuppgifterna som lämnas ut kommer att behandlas i strid med PuL )

5 Konsekvenserna för anhöriga till de personer som publiceras

6 Konsekvenserna för personer som har ett utseende som liknar de personer vars bilder publiceras

Vid bildpubliceringen borde även följande betänkas:

1 Brottets svårighetsgrad

2 Graden av misstanke som ska krävas för publicering

3 I vilket skede av en utredning som publicering sker

4 Sannolikheten för att brottet klaras upp med hjälp av en publicering

5 Möjligheten att använda sig av andra mindre integritetskänsliga metoder för att identifiera gärningsmannen

6 Om det ska krävas att publicering är av synnerlig vikt för utredningen

eller om särskilda skäl/väsentlig betydelse ska räcka

7 Gallring av uppgifterna hos polisen och de åtgärder som polisen vidtar för att säkerställa att det publicerade materialet fo?rsvinner från Internet

8 På vilken nivå som beslut om publicering ska fattas

9 Konsekvenserna av att oskyldiga kan komma att pekas ut och rutiner för att hantera detta

10 Hantering av personuppgifter avseende andra än misstänkta och som kan förekomma i de publicerade bilderna

Källa: Datainspektionen