Svininfluensan inte allmänfarlig

Omklassning av sjukdomen en av många nya lagar

Värnplikten ryker, svininfluensan är inte allmänfarlig och kårobligationen tas bort.
NYHETER

Värnplikten får dödsstöten och svininfluensan är inte längre allmänfarlig.

Det är konsekvensen av två av de många nya lagar som börjar gälla från och med första juli.

Totalt börjar 69 nya eller ändrade lagar gälla vid halvårsskiftet.

Värnplikten försvinner

Och nu kan den som inte vill uppleva kalla tältnätter och skjutövningar helt säkert få slippa. Beslutet om att avskaffa Värnplikten, med anor från 1800-talet, är nämligen en av de lagar som träder i kraft. Den ersätts med en tre månader lång rekrytutbildning för dem som vill arbeta inom Försvaret.

Bland ändringarna finns även en i smittskyddslagstiftningen som gäller svininfluensan. Sjukdomen som orsakade massvaccinering i världen förra året räknas numera inte som allmänfarlig. Däremot är sjukdomen anmälningspliktig.

Synnerligen grov misshandel – minst fyra år

En av de mest omtalade lagändringarna är annars den om grova våldsbrott.

Straffskalan får nu en ny beståndsdel med "synnerligen grov misshandel" då gärningen inneburit ett allvarligt hot mot någons liv. Döms någon för ett brott under den nya klassningen innebär det ett straff på minst fyra års fängelse.

Dessutom tas preskriptionstiden för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott bort.

Kårobligatoriet tas bort

Det ska också bli lättare att fälla gärningsmän för människohandel, det ska kunna ske även om brottet begås utomlands.

Svensk Bilprovnings monopol på kontrollbesiktningar försvinner och det blir fritt fram för konkurrerande företag förutsatt att de uppfyller kraven.

Slutligen blir det inte längre obligatoriskt för en student på universitet eller högskola att vara medlem i en studentkår.

FAKTA

Nya lagar den 1 juli i urval

Kommunernas skyldighet att ordna allmän förskola utvidgas till att gälla från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år.

Kårobligatoriet på universitet och högskolor avskaffas.

Trossamfund behöver bara lämna uppgift om en person, i stället för uppgifter om hela styrelsen, till Kammarkollegiets register över trossamfund. Samfund som inte betalar registerhållningsavgift kan avregistreras.

Bilbesiktningen konkurrensutsätts. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, ackrediterar privata besiktningsföretag.

Preskriptionstiden slopas för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som innefattar mord och dråp, om brottslingen var över 21 år när brottet begicks. Lagändringen gäller också brott som har begåtts före den 1 juli 2010. Spårregistret, med DNA från oidentifierade brottslingar, gallras först efter 70 år i stället för efter 30 år. Preskriptionstiden för könsstympning av barn börjar löpa först när offret har fyllt 18 år.

Vårdgarantin blir lag. Landstingen ska rapportera väntetider i vården till en nationell databas och informera varje patient om vilka rättigheter vårdgarantin ger. Patienter med svåra sjukdomar får rätt till en ”second opinion”.

Innan nya metoder börjar tillämpas i sjukvården ska de bedömas från individetiska och samhällsetiska aspekter. Vårdgivaren ansvarar för att bedömningen görs.

Landsting ska debitera föräldrarna, inte barnet, när en person under 18 år uteblir från ett bokat läkarbesök eller en tandläkartid.

Lagen om ekodesign, som säger att energikrävande produkter ska utformas så att deras miljöpåverkan blir så liten som möjligt, ska gälla också när EU utfärdar förordningar på området. Nu gäller lagen bara EU-direktiv.

Kommuner och landsting får göra säkerhetskontroller av åhörare vid offentliga sammanträden, om det finns risk för hot eller våldsbrott vid mötet. Mötets ordförande bestämmer om åhörarna ska kontrolleras, efter samråd med polisen.

Penningdepåer kan klassas som skyddsobjekt, på samma sätt som exempelvis militära anläggningar och kärnkraftverk. Också Kriminalvårdens anläggningar får ökat skydd.

Svenskar som drabbas av kris eller katastrof utomlands får större eget ansvar. Den hjälp staten ställer upp med ska vara ett komplement till andra aktörers insatser, och den som får hjälp med exempelvis vård eller evakuering ska ersätta staten för kostnaderna.

Lagen om internationella sanktioner anpassas till det nya EU-fördraget, Lissabonfördraget.

Väktare får kontrollera nykterheten hos chaufförer som kommer med färja till Sverige. Väktarna ska ha specialutbildning och stå under ledning av polisen.

Svenska företag får göra avdrag för en förlust i ett dotterbolag inom EES-området som har försatts i likvidation.

När Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting och kommuner bildar samordningsförbund för rehabiliteringsinsatser ska de inte längre vara begränsade av länsgränserna. Kommuner och landsting från olika län kan vara med i samma samordningsförbund.

Smittskyddsinstitutet omorganiseras och tar över Nationella rådet för samordning av insatser mot hiv/aids och Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Utbytet av personuppgifter mellan EU-ländernas polismyndigheter regleras för svensk del i en ny lag.

Domstolarna ska döma ut högre straff mot grova våldsbrott. Straffen för flera brott skärps.

En gärningsman kan dömas för människohandel också om han inte har haft kontroll över offret. Gärningen kan straffas i Sverige även om den har begåtts i ett land där människohandel inte är straffbart.

Värnplikten avskaffas. En tre månader lång utbildning införs för rekryter som vill arbeta i försvaret. Om den frivilliga rekryteringen inte räcker för att förse försvaret med personal kan värnplikten återinföras.

Soldater som har deltagit i internationella insatser och deras anhöriga får större möjligheter att få stöd från Försvarsmakten.

Arbetslösa får välja vem som ska hjälpa dem att få jobb: Arbetsförmedlingen eller privata jobbcoacher.

Nya företagare får de två första åren rätt till sjukpenninggrundande inkomst som motsvarar vad en anställd har i lön. Egenföretagare får ersättning för vård av sjukt barn på liknande villkor som anställda. Karenstiden för egenföretagares sjukpenning ökar från en till sju dagar och egenavgiften sänks.

Arbetsgivare får ett högkostnadsskydd för sjuklön till anställda.

Egenföretagare som är 26-65 år och tar ut minst 40 000 kronor i lön får rabatt på årets egenavgifter med 5 procentenheter, högst 10 000 kronor, genom att ansöka om det i nästa års deklaration.

Det blir straffbart att titta på bilder med barnpornografi, även om man inte har laddat ner bilden till sin dator, om man aktivt har berett sig tillgång till bilderna. Preskriptionstiden för barnpornografibrott förlängs. Den som begår ett sådant brott utomlands kan dömas för det även om det inte är straffbart i det andra landet.

Utlänningar som har sina barn i Sverige måste inte ha uppehållstillstånd här ordnat före inresan, om det står klart att de skulle ha fått tillståndet om de hade sökt det från hemlandet.

EU-direktivet om hållbarhetskriterier för flytande biobränslen och biodrivmedel införs i svensk lag.

Häktade får sitta inlåsta i upp till två veckor, i stället för en vecka, i väntan på rättegång.

Brottslingar ska betala för urinprov som tas på dem i brottsutredningen.

Centrala studiestödsnämnden, CSN, kan kräva omedelbar återbetalning av studielån från studerande som inte sköter sig. CSN får också ökade möjligheter att hålla inne utbetalningar om man misstänker att en person har avbrutit studierna.

Landstingen får tillgång till uppgifter på individnivå från Apotekens Service AB om medicin som patienterna har hämtat ut, för att få en bättre bild av läkemedelsanvändningen.

Målet för produktion av förnybar el höjs, så att produktionen år 2020 är 25 terawattimmar större än år 2002. Systemet med elcertifikat förlängs till år 2035.

Regeringen får bestämma avgiften för statens kontroll av vikten på färdigförpackade varor och mätdon, som vågar i mataffärer.

En särskild lag införs för ekonomiskt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Utlänningar med en stark hotbild emot sig får en särskild grund för uppehållstillstånd. Det gäller också deras närstående.

För att stat, kommuner och landsting ska kunna fortsätta att köpa varor och tjänster från egna bolag och nämnder utan upphandling görs en provisorisk ändring i lagen om offentlig upphandling.

Myndigheter ska så långt det går tillhandahålla material för vidareutnyttjande elektroniskt, och avgifterna får inte överstiga myndighetens kostnader. Reglerna gäller inte handlingar som skyddas av upphovsrätt.

Statens pensionsverk byter namn till Statens tjänstepensionsverk.

Barn under 15 år kan drogtestas med tvång, efter beslut av åklagare. Polisen ska alltid utreda brott där barn är misstänkta, om det är ett brott som kan ge minst ett års fängelse. Det blir tillåtet att ta DNA-prover i brottsutredningar mot barn.

Flerbarnstillägget höjs med 50 kronor i månaden för det andra barnet, 100 kronor för tredje barnet, 150 för det fjärde och 200 kronor för varje ytterligare barn.

Omklassifcering av den nya infuensan
Den 1 juni 2010 träder en ändring av smittskyddslagen (2004:168) i kraft vilken innebär att infuensan (infuensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009) inte längre kommer att klassas som en allmänfarlig sjukdom. (prop. 2009/10:126). Genom en ändring av smittskyddsförordningen kommer infuensan dock att vara anmälningspliktig. (SFS 2010:334 och 335)

Träder i kraft den 28 juni:

Kommuner och landsting får överlåta till privata aktörer att bedriva vuxenutbildning som komvux och svenska för invandrare, sfi. Folkhögskolor får anordna sfi.

Träder i kraft den 5 juli:

Nya företagare kan få a-kassa som baseras på tidigare inkomst som anställd om de lägger ner verksamheten inom två år från starten. Egenföretagare får större möjligheter att göra tillfälliga uppehåll i verksamheten. De som har företagande vid sidan av ett heltidsjobb får räkna det som bisyssla vid arbetslöshet.

Träder i kraft den 15 juli:

Myndigheter som gör en otillåten direktupphandling kan tvingas att betala böter på upp till 10 miljoner kronor till Konkurrensverket. En drabbad leverantör kan vända sig till domstol och få ett kontrakt upphävt om det har ingåtts på ett felaktigt sätt.

Träder i kraft den 28 juli:

Bidrag till familjedaghem, som numera heter pedagogisk omsorg, ska bestämmas på samma grunder som bidrag till kommunal verksamhet och beslut om bidrag går att överklaga. Reglerna för prövning av nya friskolor förtydligas.