Mammor mer sjukskrivna än pappor

"Kvinnor tar mer ansvar för barn och familj"

NYHETER

Innan barnen kommer är kvinnans och mannens sjukfrånvaro ungefär lika stor.

Men efter första barnet ökar kvinnans sjukfrånvaro.

Hon är borta dubbelt så mycket som han.

– Att kvinnorna tar ett större ansvar för barn och familj skulle kunna vara en förklaring, säger Per Johansson som är professor i ekonometri vid Uppsala universitet.

Skillnaderna mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro betydande, visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau).

Under första halvåret 2008 betalades det i Sverige ut 14,5 miljoner sjukpenningdagar till kvinnor och 9,2 miljoner till män.

Det är när barnet har fyllt ett år som kvinnors genomsnittliga sjukfrånvaro börjar stiga brant, för att komma upp till ungefär det dubbla jämfört med männens då barnet är runt två år gammalt.

– Vår utgångspunkt är att familjelivet spelar roll. Kvinnan har ett större ansvar i hemmet, säger Per Johansson som är en av författarna bakom rapporten.

Till männens fördel

Han berättar att männen i genomsnitt är två till tre år äldre än kvinnorna de får barn med. Därför har männen ofta en mer etablerad position på arbetsmarknaden.

– De har mer förankring och högre lön. Kvinnorna har samtidigt utbildat sig längre, vilket fördröjer inträdet på arbetsmarknaden.

När kvinnan efter föräldraledigheten kommer tillbaka till sin arbetsplats, kan saker och ting ha förändrats. För mannen är jobbet sig ofta likt.

– För kvinnans del är kanske arbetsuppgifterna inte längre de samma, det är kanske inte lika roligt. Kvinnan upplever att hon har mindre att förlora på att vara borta och saknar karriärsmöjligheter.

Han menar att det skapar sämre incitament för kvinnan att vara på jobbet. Medan mannen väljer att gå till jobbet trots sjukdom, väljer kvinnan med samma sjukdom att sjukanmäla sig.

Fler mammor jobbar mer

Skillnaden mellan männens och kvinnornas sjukfrånvaro finns kvar upp till femton år efter första barnet. Fenomenet är inte typiskt svenskt, utan kännetecknar länder med en stor andel kvinnor på arbetsmarknaden.

Rapporten tyder på att ökningen hänger samman med att kvinnorna, framför allt med små barn, förvärvsarbetar allt fler timmar. 1980 jobbade 30 procent av kvinnorna heltid, i jämförelse med 50 procent år 2007.

Könssegregerad arbetsmarknad förklarar inte skillnaden. Skillnaderna kan inte förklaras av att kvinnor oftare arbetar inom branscher och sektorer med dålig arbetsmiljö. Kvinnor är mer sjukfrånvarande i alla branscher, oavsett om kvinnor eller män dominerar, uppger Ifau.

Ifaus rapport är gjord på uppdrag åt Socialdepartementet.

FAKTA

Ur rapporten:

"Vi finner däremot att förekomsten av barn är starkt förknippad med högre sjukfrånvaro bland kvinnor men inte bland män. Kvinnor arbetar mer idag än för 30 år sedan och detta gäller särskilt kvinnor med barn i förskoleåldern".

"Att kvinnor är mer sjukskrivna är inte bara ett svenskt fenomen". "Störst är köns- skillnaden i Sverige, Norge och Danmark".

"Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kvinnor inte alltid har varit mer sjukfrånvarande än män men att vi har haft denna könsskillnad under de senaste 30 åren".

"Vi kan också konstatera att fler män har löner över inkomsttaket i sjukförsäkringen, vilket betyder att män i genomsnitt förlorar mer vid sjukfrånvaro än kvinnor".

"Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat under de senaste 30 åren samtidigt som kvinnor i genomsnitt fortfarande gör dubbelt så mycket hushållsarbete jämfört med män".

"Uppdelningen av hushållsarbetet verkar vara förankrat i traditionella könsroller och förefaller inte spegla fördelningen av förvärvsarbete".

"Det innebär att vid ett visst sjukdomstillstånd väljer kvinnor i högre grad att vara hemma från jobbet eftersom familjen mår bättre om hon blir frisk snabbare. På längre sikt kan denna beteendeskillnad potentiellt få en, i jämförelse mot männen, positiv effekt på hälsan".