Kyrkan utreder i hemlighet – skyddar prästen

Offret plågades i 30 år – prästen slapp straff – Kyrkan skyddar hans identitet – skyller på lucka i lagen

Foto: Foto: MAGNUS LIAM KARLSSON
SKYDDAR PRÄSTEN Ärkebiskop Anders Wejryd är ordförande i domkapitlet. Trots att en präst erkänt sex med en konfirmand slipper han straff av kyrkans ansvarsnämnd.
NYHETER

Ärkebiskop Anders Wejryd och hans domkapitel låter en präst som har haft sex med en nykonfirmerad jobba kvar.

Offret har drabbats av ett livslångt lidande, prästens straff blev en tillsägelse – och garanterad anonymitet.

– Jag vet inte ens vem det är, säger ärkebiskopen.

Men efter Aftonbladets avslöjande lovar Wejryd nu att utreda hur många fall det egentligen finns.

Onsdagen den första december i fjol samlades några av topparna i Svenska kyrkan till domkapitlets möte i Uppsala.

Ordföranden var ärkebiskop Anders Wejryd och bland de nio ordinarie ledamöterna fanns också Uppsala stifts biskop Ragnar Persenius.

Hemlig utredning

På dagordningen stod ett synnerligen känsligt ärende, ”§178 Tillsyn av präst”. Bakom den kryptiska rubriken finns en mänsklig tragedi som började efter konfirmationen i augusti 1980.

I största hemlighet har stiftets jurist Anders Sandström gjort en egen utredning om sexanklagelserna mot en trotjänare med över 30 år som präst i Svenska kyrkan. Hur högt upp prästen är i hierarkin i dag hemlighålls.

– Jag vet inte ens vem det är, säger ärkebiskopen Anders Wejryd, som var ordförande i domkapitlet när ärendet behandlades.

Det började med ett telefonsamtal i juni i fjol. En tidigare deltagare i en konfirmationsgrupp berättade om hur prästen inledde en sexuell relation med anmälaren strax efter konfirmationen. Händelserna har plågat offret i över 30 år.

Den femte juli träffade Anders Sandström anmälaren som hade med sig en vän. De lyssnade till personens berättelse om prästens gärningar. Anders Sandström uppger för Aftonbladet att han inte förde några anteckningar om vad som sades på mötet.

Tre månader senare, den femte oktober, träffade biskop Ragnar Persenius den misstänkte prästen.

Ingen skriftlig kallelse gjordes och liksom tidigare fördes inte heller den här gången några anteckningar.

Fick en tillrättavisning

Under mötet erkände prästen att han hade haft sex med anmälaren.

Biskopen förklarade att det var ett fullkomligt oacceptabelt agerande och gav prästen en skarp tillrättavisning.

Mer än så straffades inte prästen. I stället fortsatte Svenska kyrkan att skydda prästens identitet.

Hur vet ni att det inte finns fler offer för den här prästen?

– Jag tror att de som vet vem prästen är har varit noga att följa upp det här, säger Anders Wejryd.

”Inga namn, ingen ålder”

När Aftonbladet frågar stiftsjuristen Anders Sandström om han skulle sätta sin dotter på konfirmationsundervisning med den aktuella prästen, svarar han dock:

– Nej, inte så hemskt gärna.

Naturligtvis inte.

När Aftonbladet konfronterar ärkebiskopen med svaret, säger Wejryd:

– Märkligt.

Samtidigt låter man andra församlingsmedlemmar riskera att utsättas för prästen?

– Mycket märkligt, jag tycker det låter märkligt att han (Anders Sandström, reds anm.) sa så, säger Anders Wejryd.

Aftonbladet har upprepade gånger begärt ut samtliga handlingar i ärendet och identiteten på prästen.

– Inga namn, ingen ålder, säger Anders Sandström.

Ska inte gå att spåra

Varken arbetskollegor eller församlingsmedlemmar har fått information om sexskandalen som prästen ligger bakom.

Eftersom stiftsjuristen påstår sig inte ha antecknat någonting finns det heller inga handlingar att begära ut.

Ärendet går därför inte att granska ytterligare. Allmänheten får inte ens ta del av offrets berättelse om hur hon skadats efter att ha utsatts för prästen.

Anders Sandström medger att han hanterat ärendet på ett sådant sätt att det inte ska gå att spåra den skyldige prästen.

Inte ens domkapitlets ledamöter visste vem prästen var när de fattade sitt beslut att fria personen.

Samtidigt konstaterar domkapitlet att den förödande relationen till prästen har satt djupa spår i offret och krävt långvarig bearbetning.

Enligt stiftjuristen Anders Sandström är det inga tvivel om att händelserna som deltagaren beskriver har ägt rum. Trots det kan prästen nu jobba kvar. Domkapitlet hänvisar till en lucka i kyrkoordningen. När staten och kyrkan skildes åt infördes en ny kyrkoordning med en hel del nya regler.

”Kan inte göra någonting”

Men inga övergångsregler skapades vilket medför ett slags amnesti för allt som inträffade före år 2000.

– Vi kan inte göra någonting, säger Anders Sandström

Får prästen fortsätta med konfirmationsundervisning?

– Du jag har ingen uppfattning hur dant det funkar.

Borde ni inte se till att det inte får ske?

– Vederbörande har ju ögonen på sig från biskopens sida, säger Anders Sandström.

Kommer agera - nu

Efter Aftonbladets avslöjande lovar ärkebiskopen Anders Wejryd att agera. Han vill kartlägga omfattningen och därigenom bilda sig en bättre bild av läget, säger han till Sveriges Radio Ekot.

– Jag kommer att kontakta de övriga domkapitlen i stiften för att få en samlad bild av de avgöranden man träffat och de ärenden man haft uppe. Det hjälper mig att bilda mig en uppfattning om det är mycket eller lite, vad för typ av ärenden det varit fråga om och kunna se hur man har resonerat, säger han till Ekot.

FAKTA

DOMKAPITLET – AVGÖR OM EN PRÄST STÄNGS AV

Domkapitlet är Svenska kyrkans ansvarsnämnd där frågor om tillsynsärenden om präster och diakoner avgörs. Det finns ett domkapitel i vart och ett av de 13 stiften i Sverige.

Domkapitlet får enligt 31 kap 12 § kyrkoordningen förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behörighet eller tilldela prästen en skriftlig erinran om denne:

1. Har brutit mot de löften som han eller hon har givit vid vigningen.

2. Har brutit sin tystnadsplikt i fråga om sådant han eller hon har fått

veta under själavårdande samtal.

3. På grund av sjukdom eller annan liknande anledning har förlorat förmågan att utöva vigningstjänsten.

4. Genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha.

ARTIKELN HANDLAR OM