Haveriet i Sigtuna

Lola Svensson (S), ansvarig politiker, Jan Hellström, socialchef och Anders Johansson (S), kommunalråd.
NYHETER

De ansvariga i Sigtuna har lagt locket på om pojkarnas död.

Fram tills nu.

– Om det hade varit möjligt hade man velat vrida tiden tillbaka, skriver kommunens trygghetschef Eva Hamberg i en lång kommentar till Aftonbladet.

Varken Tevin, 8, eller Elias, 4, kom tillbaka till skolan och förskolan när sommarlovet tog slut. Mamman tycks ha befunnit sig i en ekonomisk kris och till slut ska till och med elen ha stängts av.

Hur kunde två pojkar falla igenom det sociala skyddsnätet?

Aftonbladet har de senaste dygnen försökt att få svar på frågor om pojkarnas öde från Sigtuna kommuns socialchef Jan Hellström och ansvariga politikern Lola Svensson (S).

De har inte velat prata, utan har i stället hänvisat till trygghetschefen Eva Hamberg.

Även kommunalrådet Anders Johansson (S) vägrade i går att svara på frågorna.

”Brist på moral”

En tidigare verksamhetschef i Sigtuna kommun, som i 30 år jobbat nära socialförvaltningen, är mycket kritisk till hela organisationen.

– Det är brist på moral i kommunen. De utreder inte anmälningar som de ska, de är oprofessionella och saknar engagemang, säger ex-chefen till Aftonbladet.

– De ifrågasätter anmälningar i stället för att utreda. Det är jätteallvarligt.

Det är inte första gången som socialtjänsten i Sigtuna hamnat i blåsväder.

Fick skarp kritik

Under 2000 och 2001 inkom 178 anmälningar där man misstänkte att ett barn for illa. I stället för att utreda barnens levnadsförhållanden gjorde socialen ingenting. Länsstyrelsen riktade då allvarlig och skarp kritik mot kommunen.

Och så sent som i juli i år framförde Socialstyrelsen återigen kritik mot verksamheten.

Vill inte träffas

I går meddelade socialchefen Jan Hellström i ett sms att han inte tänker svara på några frågor. En stund senare, när Aftonbladet informerat om att frågorna kommer att publiceras obesvarade, ändrade kommunens representanter sig.

De vill inte träffas för en intervju, utan valde sent i går kväll att besvara frågorna skriftligt i ett långt dokument.

De står fast vid att det inte fanns någon anledning att misstänka att

familjen behövde hjälp, trots att experter säger att signalerna funnits. Exempelvis att pojkarna inte kom tillbaka till skolan.

”Ett stort ansvar”

Varken socialförvaltningen, skolan eller förskolan har upptäckt familjens misärliknande omständigheter – hur kan det ske?

Eva Hamberg:

– Skolans personal har inte i sina kontakter haft någon anledning att misstänka några missförhållanden, snarare tvärtom.

– För att kunna upptäcka eventuella missförhållanden är vi beroende av att människor i civilsamhället reagerar om saker inte står rätt till, och anmäler eller rapporterar detta till kommunen.

Vilket ansvar har samhället för att förhindra att sådant här sker?

Lola Svensson:

– Självklart ett stort ansvar. Såväl kommunen som civilsamhället har ett ansvar.

FAKTA

Alla frågor och svar till de ansvariga i Sigtuna kommun

Vilka åtgärder vidtogs i samband med den kritik från Länsstyrelsen som
riktades mot socialförvaltningen i Sigtuna 2001? 

Jan Hellström, socialchef i Sigtuna kommun:

2002 i december beslutade länsstyrelsen att göra en generell granskning av Sigtuna kommuns familjeenhet, de arbetsgrupper som handlägger barn- och ungdomsärenden.

Sammanlagt hade 178 ärenden avskrivits under den aktuella tvåårsperioden. Det innebär att det var ärenden där man inte öppnade en utredning, eftersom problemen kunde åtgärdas på ett enklare sätt.

124 ärenden gällde tonåringar och 54 gällde barn mellan 0 och 12 år. Ett nittiotal av anmälningarna handlade om snatterier, stölder, skadegörelse mm. 17 anmälningar handlade om oro för barns drogmissbruk, och för 38 barn handlade det om föräldrars missbruk eller våld mellan föräldrar.

I ungefär 60% av fallen handlade det om så kallade förstagångsförhör, som polisen och socialtjänstens ungdomssekreterare tagit hand om, och som retts ut i samarbetet med den unge själv och hans eller hennes familj. Denna verksamhet har fungerat bra, det anser även länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ansåg i sitt utlåtande att ”socialnämnden flera gånger underlåtit att utreda allvarliga anmälningar som rör barns situation”.

Sigtuna kommun följde upp kritiken som man fick från länsstyrelsen genom att återigen gå igenom de aktuella 178 fallen. Kommunen fann då tre fall där man bedömde att besluten var tveksamma. I ett fall rörde det sig om formuleringen av ett brev, i två fall handlade det om att ärendena borde ha följts upp ytterligare en gång innan man beslutade om eventuell avskrivning.

2003 granskade länsstyrelsen på nytt förhandsgranskningar, alltså sådana som inte lett till åtgärd från socialnämnden. Ingen kritik framkom mot förhandsgranskningarna, alltså en klar förbättring jämfört med 2002.

Efter länsstyrelsens granskning och rapport 2002 beslutade socialnämnden att:

Hålla nämnden kontinuerligt informerad om åtgärder som vidtas för att hantera de brister som länsstyrelsen påpekat

Snarast informera om personalsituationen och om hur familjeenheten arbetar

Skärpa rutinerna för dokumentation av ärenden.

Med anledning av beslutet gjorde socialförvaltningen därefter följande åtgärdsplan:

Högsta prioritet: Genomgång av de aktuella ärendena med enskilda handläggare.

Övriga åtgärder:

Checklista för hur placeringar av barn ska gå till, att redovisa för arbetsledarna före varje omprövning eller övervägande

Kontinuerligt samarbete med länsstyrelsen

Genomgång av alla placeringar av barn

Se över akthantering och skapa rutiner

Ta fram kompletterande riktlinjer vid behov

Kompetensutveckling av handläggarna, bl a i dokumentationsteknik

Tidigare i år riktade Socialstyrelsen kritik mot socialförvaltningen i
Sigtuna och dess nämnd. Man konstaterar bland annat att socialförvaltningen
inte ser till barns perspektiv och behov av skydd och stöd. Vad säger du om
denna kritik?


Jan Hellström, socialchef i Sigtuna kommun:

Kritik är aldrig roligt att få men samtidigt är det ett bra sätt att utveckla och förbättra en verksamhet. I detta fall har Socialstyrelsen begärt information om hur Sigtuna kommun säkerställer att nämnden, vid beslut om att inte inleda utredning, har barns behov av skydd och stöd i fokus. Dessutom att kunskapen inkluderar och utgår från barns perspektiv samt att det framgår av dokumentationen.

Nämnden har beslutat att göra en genomlysning av rutiner för handläggning och dokumentation i samband med beslut om att inte inleda utredning. Detta beslut har ingen koppling till det nu aktuella fallet då handläggning i det fallet precis påbörjats.

Varken socialförvaltningen, skolan eller förskolan har upptäckt
familjens misärliknande omständigheter - hur kan det ske?

Eva Hamberg, trygghetschef Sigtuna kommun:

En förutsättning för att kunna agera om en familj lever i misärliknande förhållanden är att det kommer till vår kännedom. I detta fall har ingen kontaktat kommunen.

Skolans personal har inte i sina kontakter haft någon anledning att misstänka några missförhållanden, snarare tvärtom. Hon har varit en mamma som har stått sina barn nära, hon har deltagit i skolutflykter och utvecklingssamtal, och barnen har alltid varit hela och rena.

För att kunna upptäcka eventuella missförhållanden är vi beroende av att människor i civilsamhället reagerar om saker inte står rätt till, och anmäler eller rapporterar detta till kommunen. Det går inte att agera på något man inte känner till.

Det som inträffat är mycket tragiskt. Om det hade varit möjligt hade man velat vrida tiden tillbaka och samtidigt önskat att vi fått vetskap om familjens förhållanden. Då hade vi haft möjlighet att ge det stöd som familjen behövt. 

4.  Vilket ansvar har samhället för att förhindra att sånt här sker?

Lola Svensson ordförande i individ- och familjeomsorgsnämden:

Självklart ett stort ansvar. Såväl kommunen som civilsamhället har ett ansvar. Kommunen genom att sätta kompetens och resurser i arbete. Men det krävs vetskap om när något inte står rätt till. Där kommer civilsamhället in, genom att vi reagerar och genom att vi alla bryr oss om och anmäler eller rapporterar till kommunen.

Anser du att det finns brister i Sigtuna socialförvaltnings verksamhet?

Lola Svensson ordförande i individ- och familjeomsorgsnämden:

Det får ju de utredningar visa som nu kommer bli aktuella, bland annat Socialstyrelsens. Men min bild av den verksamhet man bedriver är empatisk och professionell och beredd att alltid förbättra sitt arbete. Nu måste man lära av detta extremt tragiska fall.

Har du som nämndens ordförande, koll på hur många anmälningar kommer in till socialförvaltningen och i hur många av dessa fall som utredningen startas?

Lola Svensson ordförande i individ- och familjeomsorgsnämden:

Ja. En gång i månaden får hela nämnden en redovisning av dessa uppgifter.

ARTIKELN HANDLAR OM