Så påverkas du av de nya lagarna

Uppdaterad energideklaration från A till G

NYHETER

I samband med halvårsskiftet den 1 juli träder flera nya lagar i kraft.

Bland annat förändras en omstridd formulering i sjukförsäkringen.

Och för den som ska sälja eller köpa villa, finns det skäl att engagera sig lite extra i energideklarationen.

– Man har velat få konsumentintresset mer i fokus och få in energideklarationen betydligt tidigare vid försäljning. Tidigare skulle den finnas med vid kontraktstillfället men nu ska den visas för spekulanter tidigare i processen, säger Jonas Anderberg som är förbundsjurist vid Mäklarsamfundet.

Från A till G

Om energideklarationen är gjord vid annonseringstillfället ska den finnas med då.

– Jag tror att mäklarna kommer ha med det i sin marknadsföring, i annonser på hemsidor.

Vad är mer nytt med energideklarationen?

– Alla energideklarationer kommer att klassas via bokstäver, från A till och med G, där A i det närmaste är en utopi. Ett nybyggt hus får kanske C. I Sverige har vi bra hus så regelverket kommer nog ge mer effekt i andra länder.

Har isolerat vinden

Samtidigt är förhoppningen att även vi svenskar på sikt kommer vidta åtgärder för att få ner vår energiförbrukning i villorna.

– I energideklarationen föreslås ju också åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Själv bor Jonas Anderberg i en klassisk 60-talsvilla i Tyresö, söder om Stockholm.

Är den energideklarerad?

–  Nej, jag har inte haft anledning att göra det. Jag har ingen aning om vad vi skulle få för betyg vid en energideklaration, men vi har installerat bergvärme och isolerat vinden i vart fall!

Ändrar i sjukförsäkringen

Nu träder också den omtalade förändringen i sjukförsäkringen i kraft.

I mars meddelade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) att regeringen återgår till de gamla reglerna för de som varit sjukskrivna i 180 dagar.

Det innebär att sjukskrivna från och med nu prövas för arbeten som är "normalt förekommande på arbetsmarknaden” i stället för arbete på den ”reguljära arbetsmarknaden.”

Komma åt grooming

I den uppdaterade lagboken ges polisen också utökad möjlighet att få uppgifter från telebolagen om misstänkta även vid bötesbrott.

Syftet: Komma åt brott på nätet, som grooming, det vill säga när en vuxen tar sexuell kontakt med ett barn.

Om man misstänker brott som kan ge minst två års fängelse, får teleövervakning ske utan att det finns någon skäligen misstänkt person.

Påkörda djur

Andra nyheter vid halvårsskiftet är att domstolarna ska bli säkrare, man förtydligar vad som är grovt vapenbrott och åklagare slipper papperstrassel, då de numera kan lämna in exempelvis stämningsansökningar i elektronisk form.

Dessutom minskar man lidandet för djur som blir påkörda av tåg, genom att låta polisen vidta åtgärder. Varje år inträffar närmare 4 500 krockar mellan tåg och vilda djur.

FAKTA

Vet mer/ De nya lagarna:

Bestämmelserna kring eftersök av vilt utvidgas så polisen får rätt att vidta åtgärder även när vilt krockat vid tåg.

Ett EU-direktiv om nya regler om prospekt träder i kraft. Bland annat standardiseras prospektens utformning och sammanfattningen i bolags prospekt om överlåtbara värdepapper till allmänheten. Prospekten ska innehålla nyckelinformation.

Tidigare krävdes det att maten på fartyg var anpassad till de ombordanställdas religiösa och kulturella bakgrunder. Nu införs möjlighet till undantag från regeln.

Lagen om energideklarationer förändras i vissa delar. Du som säljer eller hyr ut din bostad eller en annan byggnad måste lämna alltid över en energideklaration för bostaden eller byggnaden till köpare eller blivande hyresgäst. Bland annat ska besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras, dock med vissa undantag.

Den nya skollagen börjar nu tillämpas också på vuxenutbildning.

Fler arbetstagare ska kunna fällas för att ha tagit emot en muta, även idrottare och funktionärer vid idrottstävlingar där det förekommer vadhållning.

Det ska bli ökad säkerhet i domstolarna. Med nya lagen ges utökad möjlighet till säkerhetskontroller av besökare.

Reglerna om grovt vapenbrott förtydligas. Ett vapenbrott ska betraktas som grovt när det gäller vapen med stor eldkraft, om det är flera vapen, eller om det rör innehav av illegalt vapen på allmän plats.

Studerande föräldrar får behålla sitt studiestöd i två veckor vid avbrott i studierna i samband med att deras barn under 18 år avlider.

Sjukskrivnas arbetsförmåga ska efter 180 dagar prövas mot sådant förvärvsarbete som är "normalt förekommande på arbetsmarknaden", i stället för mot förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Djursjukskötare och hovslagare med utbildning från annat EU-land och som ännu inte fått yrkeslegitimation, kan få särskilt tillstånd av Jordbruksverket att utöva verksamhet.

Nu får åklagare lämna stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna enbart i elektronisk form.

Polisen får nu kräva uppgifter från telebolagen när det handlar om misstänkta där brottet endast ger böter. Man vill bekämpa grooming och annan kränkande brottslighet på Internet. Om brottet kan ge minst två år i fängelse behöver man inte ha någon skäligen misstänkt person.

Redare med stora fartyg måste ha en ansvarsförsäkring som täcker skadestånd till drabbade vid en olycka till sjöss. Försäkringsskyldigheten ska gälla för svenska fartyg samt för utländska fartyg som anlöper eller lämnar svensk hamn, tilläggsplats eller ankarplats.

Bensin och diesel får säljas till fordonsindustrins test- och forskningsverksamhet samt för att tanka nytillverkade fordon inför leverans, även om bränslet inte uppfyller gällande miljöspecifikationer.

Det räcker med att ett barn är folkbokfört i landet för att föräldrarna ska kunna göra en anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket. Det krävs alltså inte längre att barn och föräldrar är svenska medborgare.

Lagen om exploateringssamverkan upphör att gälla. Lagen som har gett fastighetsägare möjlighet att gå samman för att genomföra ett utbyggnadsprojekt, har endast använts "vid ett fåtal tillfällen" sedan dess tillkomst.

En lag om trygg naturgasförsörjning införs på grund av ny EU-förordning. Syfte: upprätthålla naturgasförsörjningen även vid krissuationer. Bl a ska Energimyndigheten göra riskbedömningar, och ta fram en krisplan för avbrott i gasförsörjningen.

Elproducenter, elhandelsföretag och nätföretag ska upprätta risk- och sårbarhetsanalyser i den egna verksamheten för att förebygga, motstå och hantera störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. De ska också lämna uppgifter så Elberedskapsmyndigheten kan upprätta en nationell risk- och sårbarhetsanalys för elsektorn.

Nämndemän ska inte längre medverka vid kammarrätten i mål gällande lagen om arbetslöshetsförsäkring eller lagen om arbetslöshetskassor.Kommuner får möjlighet att samverka om att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare.

Flera av länsstyrelsernas verksamheter koncentreras till sju länsstyrelser: Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län. Det gäller bl a ärenden om medborgarskap, överförmyndare, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods och Allmänna arvsfonden.

Försvaret ska förutom yrkesofficerare ha två kategorier anställda: kontinuerligt tjänstgörande personal och tidvis tjänstgörande personal med civila jobb men som rycker in när försvaret kallar. Båda kategorierna anställs på tidsbegränsade kontrakt.

En allmänpraktiserande läkare som har fullgjort sin utbildning i en annan EES-stat än Sverige eller utbildat sig i Schweiz ska automatiskt erkännas som specialist i allmänmedicin i Sverige. Möjligheten att ansöka om legitimation som Europaläkare eller allmänpraktiserande läkare med bara tre års vidareutbildning avskaffas.

Ellagen och naturgaslagen ändras som en anpassning till EU. Åtgärderna handlar om att skapa en mer effektiv åtskillnad mellan överföringsverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet och ger ett utökat konsumentskydd.

Även de som inte använder deklarationsombud för fastighetstaxeringen får nu överklaga vite som har med fastighetstaxeringen att göra. Syftet med lagändringen är att samma regler ska gälla för alla skatteskyldiga.

Arbetsgivare ska inte vara skyldig att betala ut sjuklön vid sjukdom om arbetstagaren inte helt har återgått i arbete och jobbat minst en dag hos arbetsgivaren efter att sjuklön för en hel sjuklöneperiod har betalats ut av arbetsgivaren.

Samordningsförbund ska få rätt till ersättning för viss moms under samma förutsättningar som kommuner, landsting och kommunalförbund. Samordningsförbund samarbetar kring rehabiliteringsinsatser för individer.

ARTIKELN HANDLAR OM