Anders Borg presenterar vårbudgeten

NYHETER

Finansminister Anders Borg (M) spår bättre tider framöver.

Den utdragna internationella lågkonjunkturen bedöms klinga av, tillväxten öka och arbetslösheten sakta sjunka.

En satsning på kunskap ska stärka arbetskraften:

– De som inte avslutar sin utbildning eller har bristande kunskaper har svårast att få ett jobb, säger Borg.

Klockan 9.00 i dag är det dags för hans stora show igen när han ska presentera regeringens vårproposition för 2014, den sista för den här mandatperioden. Det är redan klart att budgetpropositionen innehåller satsningar på skolan, cancervård, landsbygden och flera skattehöjningar. De fyra partiledarna i Alliansen har efter hårda förhandlingar gjort flera budgetutspel de senaste veckorna, många av dem på skolområdet. Det har handlat om ett "Lågstadielyft", som innebär mindre klasser, fler speciallärare och fler lågstadielärare. Dessutom ska man bygga ut både Läslyftet och Mattelyftet.

Ökar skatteintäkterna

Dessutom har man aviserat satsningar på bredbandsutbyggnad på landsbygden, sänkta sjuklönekostnader för för småföretag, sänkt avdrag för pensionssparande och mer pengar till cancervården för att korta köerna.

För att finansiera satsningarna "krona för krona" vill man höja skatten på alkohol, tobak och fordon, något som Anders Borg skriver om på DN Debatt i dag.

Regeringen föreslår också en höjning av fordonsskatten.

Det bekräftas även i vårbudgeten, som släpptes en timme innan Borgs pressträff. Som Aftonbladet tidigare berättat höjs snusskatten med 22 procent medan cigarettskatten endast vässas med 4 procent.

Rätten att dra av privat pensionssparande sänks dessutom från 12 000 kronor per år till 2 400. Allt för att öka skatteintäkterna.

Minskad arbetslöshet

Det ekonomiska utrymme som skattehöjningarna skapar uppgår nästa år till fem miljarder för att successivt till 2018 stiga till åtta miljarder.

Pengarna ska gå till ett utbildnings- och tillväxtpaket.

– De som inte avslutar sin utbildning eller har bristande kunskaper har svårast att få ett jobb, säger Borg.

Arbetslösheten som helhet bedöms minska något de närmaste åren. Flest nya jobb väntas inom tjänstesektorn. Sämre väntar regeringen att det kommer att gå för varubranschen.

Regeringen redogör också för att tillväxten i år väntas uppgå till 2,7 procent för att nästa år stiga till 3,3, då den internationella krisen sakta klingar av.

Både staten och kommunerna bedöms dras med underskott både i år och nästa år. De har gått från överskott till underskott på grund av lågkonjunkturen, som vid slutet av prognosperioden varat i nio år.

Enligt regeringen väntas dock ålderspensionssystemet vara i balans under den här tiden.

Höjer varningens finger

Men Borg höjer fortsatt ett varningens finger:

"Risken för en svagare internationell utveckling är alltjämt betydande även om den har minskat något jämfört med för ett år sedan. Det råder osäkerhet om det europeiska banksystemet och förmågan att stötta det vid en kris. Utvecklingen kan även väsentligt försvagas om situationen i Ukraina allvarligt skulle förvärras." skriver han på DN Debatt.

Först gick regeringen också ut med att man ville sänka studiebidraget, men efter hård kritik backade man och drog tillbaka förslaget.

Dagens vårbudgetproposition sätter de ekonomiska ramarna för de kommande tre åren. Men det är också en tilläggsbudget till budgeten för 2014 som presenterades i höstas. Inom två veckor ska oppositionspartierna komma med sina svar på regeringens vårbudget.

Texten uppdateras.

FAKTA

Prognoser från regeringen 2014-2018:

Varje år tal visar den procentuella förändringen.

BNP:

2014 2,7

2015 3,3

2016 3,5

2017 2,5

2018 2,3

Sysselsatta 15-74:

2014 1,2

2015 1,2

2016 1,2

2017 1,0

2018 0,9

Arbetslösheten:

2014 7,7

2015 7,3

2016 6,7

2017 6,3

2018 5,9

Detta är redan känt kring vårbudgetpropositionen:

• CANCERVÅRD. Två miljarder kronor satsas på cancervård, 500 miljoner under fyra år. För att förkorta kötiderna inom cancervården.

• SERVICE PÅ LANDSBYGDEN. Tillgången till bredband ska öka och lokala bensinmackar och lanthandlare ska få mer stöd. Regeringen vill lägga 400 miljoner kronor på detta i kommande vårbudget. Totalt2,8 miljarder kronor för hela perioden fram till 2020.

• LÄSLYFTET UTÖKAS. Nu ska lärare i alla ämnen - inte bara svenska - utbildas i hur de lär barnen läsförståelse. 500 miljoner 2015-18.

• MATTELYFTET II. Undervisningstiden ökar med en timme i veckan för åk 7-9 i grundskolan. Den utökade undervisningstiden kompletterar det pågående Mattelyftet (för resten av grundskolan). 245 miljoner kronor from ht 2016 och 490 miljoner kronor årligen från och med 2017.

Förslaget aviseras i 2014 års ekonomiska vårproposition och kommer. Det totala antalet matematiktimmar i grundskolan ökar från 900 till 1 230.

•  Utökad undervisningstid i svenska för nyanlända i fyra år i stället för två år, plus permanentning.

• Statsbidrag för att förbättra studieresultaten i svenska för elever i årskurs 1-9 med liknande behov som nyanlända elever

• Nyanlända elever: krav på bl.a. kartläggning och placering inom två månader.

• Utbyggd barnmorskeutbildning

• Utbyggdspecialistsjuksköterskeutbildning

• Sommarskola (nya medel)

• Lågstadielyftet del 1: Mindre klasser

• Tioårig grundskola och förlängd skolplikt (permanenta kostnader)

• Utbilda fler lågstadielärare, fortbildning av förskollärare m.m.

• Lågstadielyftet del 2: Utbilda fler lågstadielärare, ordinarie Lärarutbildning

• Matte och NO- lärare fler utbildningsplatser och examenspremie.

• Speciallärare. fler utbildningsplatser och examenspremie

• Förskollärare fler utbildningsplatser

• Förskolepaket

• Läxhjälp

• Personer med uppehållstillstånd som sitter kvar på anläggningsboenden i väntan på kommunplacering får nu möjlighet att läsa svenska för invandrare (sfi) under väntetiden.Satsningen på flyktingguider fortsätter och satsningen fördubblas nu från 11 till 21 miljoner kronor under 2014.

• Länsstyrelserna får ytterligare 20 miljoner kronor som ska kunna disponeras för att snabbt undanröja mindre hinder för flyktingmottagande.

• För att underlätta och påskynda bosättningen för nyanlända med särskilda behov avsätts ytterligare 20 miljoner kronor. Pengarna kan användas för att exempelvis tillgänglighetsanpassa en bostad eller ge tillgång till en specifik typ av sjukvård.

• Höjd skatt på alkohol, tobak och fordon.

• Avdraget för privat pensionssparande sänks.

• Sänkta sjuklönekostnader för små företag.

ARTIKELN HANDLAR OM