Skillnaderna mellan valmanifesten

1 av 4 | Foto: LOTTE FERNVALL
Stefan Löfven besöker Norrköping, Campus Norrköping och Hagagymnasiet.
NYHETER

Alliansen lovar 13 miljarder i reformer.

Socialdemokraterna 40 miljarder.

Men på vad? Här är de största skillnaderna i partiernas valmanifest.

Socialdemokraterna vill höja skatten mer än Alliansen. Därför är deras reformutrymme 40,5 miljarder i slutet av nästa mandatperiod. Medan Alliansen föreslår reformer som 2018 kostar 13,3 miljarder.

Skatter som ska höjas

Alliansens valmanifest: Vill höja alkoholskatt, fordonsskatt, tobaksskatt och för storbanker. På arbete kommer skatten inte att höjas.

Socialdemokraternas valmanifest: Skattehöjningar för personer med miljoninkomster och för storbanker. Punktskatter ska införas för miljön på gödsel, naturgrus och vägslitageavgift.

Bostäder som ska byggas

Alliansens valmanifest: Med Sverigebygget vill man bygga 300 000 nya bostäder fram till och med år 2020. Alliansen vill utreda hur man kan korta processen för byggstart och göra bullerreglerna mer flexibla så att tillgången till byggklar mark ökar.

Socialdemokraternas valmanifest: Fram till 2020 ska minst 250 000 nya bostäder byggas. Vill införa en byggbonus för företag som bygger små hyresrätter eller studentlägenheter. Stärka kreditgivningen för nybyggnation genom att tillföra kapital till SBAB. En tillväxtmiljard för att stimulera Sveriges kommuner att bygga mer.

Jobben

Alliansens valmanifest: Vill att sysselsättningen ska öka med 350 000 personer fram till 2020 så att sysselsättningsgraden för personer mellan 20 och 64 år blir 82 procent. Lovar att inte försämra jobbskatteavdraget. Vill sänka arbetsgivaravgiften för människor under 23 år. Flera förenklingar för småföretagande.

Socialdemokraternas valmanifest: Jobbstrategin vilar på tre ben: Ny samverkansorienterad näringspolitik så att investeringar görs i infrastruktur, bostäder, forskning och utveckling är det första benet. Att anställa fler i skolan och vården är det andra, och att förbättra utbildning och matchning i arbetsmarknadspolitiken är det tredje.

Inte ens kontakten med Arbetsförmedlingen är vidare hög vid arbetslöshet, skriver insändardebattören.

Arbetslösheten

Alliansens valmanifest: Inget höjt tak på a-kasseersättningen, däremot möjlighet att delta i utbildning om man har a-kassa. Vill införa matchningsanställningar och yrkesintroduktionsstöd för den som varit långtidsarbetslös. Föreslår att förlänga provanställningstiden från 6 till 12 månader.

Socialdemokraternas valmanifest: Vill höja taket på a-kassan så att den som tjänar 25 000 kronor i månaden får 80 procents ersättning och att ersättningsnivån är 80 procent under hela ersättningsperioden. Vill avskaffa Fas 3 och istället införa extratjänster för långtidsarbetslösa. Vill ha en 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa. Målet är lägst arbetslöshet i EU till 2020.

Infrastrukturen

Alliansens valmanifest: Vill bygga nya stambanor för höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö och pröva förutsättningarna för att bygga ytterligare förbindelse mellan Sverige och Danmark, men också norra Sverige. Satsar på kollektivtrafik i Stockholm, Göteborg och Skåne. Vill inte införa kilometerskatt.

Socialdemokraternas valmanifest: Vill öka anslagen till underhåll och påskynda utbyggnad av järnvägen. Vill också att underhållet ska förstatligas. Vill också investera i höghastighetsbanor, utbyggd tunnelbana och annan kollektivtrafik och järnväg som är central för exportindustrin.

Utbildningen

Alliansens valmanifest: Målet är att Sverige inom tio år ska ligga på topp tio i Pisa-mätningarna. Stor del i budget går till ett lågstadielyft där man vill ha mindre undervisningsgrupper, ökad lärartäthet och fler speciallärare. Alliansen vill införa tioårig grundskola, betyg från årskurs fyra och obligatorisk läxhjälp. Vill att Skolinspektionen prövar friskolehuvudmäns lämplighet inför etablering eller vid ett ägarbyte. Vill också införa ordningsbetyg för högstadiet och gymnasiet och bygga ut förskole- och lärarutbildningar. Föreslår höjt studiemedel så att studenter får 1000 kronor extra i månaden och höjd lön för förstelärare.

Socialdemokraternas valmanifest: Målet är en jämlik skola som tillhör de fem bästa i EU inom tio år. Vill genomföra ett kunskapslyft med utbildningskontrakt för unga arbetslösa, nya platser i yrkeshögskolan och vuxenutbildningen och ett permanent yrkesvux. Vill också öka antalet högskoleplatser. Vill också ha mindre klasser och fler speciallärare. Föreslår ett maxtak på 15 barn i förskolegrupper. Vill avskaffa läx-rut, och öka kraven på vinstdrivande skolföretag. S vill göra gymnasieskolan obligatorisk och också göra det möjligt att ta studielån för körkort.

Foto: F COLOURBOX

Miljön

Alliansens valmanifest: Vill bygga ut förnybar energiproduktion, fasa ut fossila bränslen och genomföra generationsskiften i svenska kärnkraften. Vill tillåta högre vikt på lastbilar så att skogs- och gruvindustrin kan transportera varor. Satsa på bonussystem för miljövänliga bilar och bygga 10 000 laddstolpar för elbilar.

Socialdemokraternas valmanifest: Vill införa tidigare nämnda punktskatter för miljön, lägga en miljömålsmiljard för att stärka lokalt engagemang, och bygga ut förnybar energi. Vill se en miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan. Har som mål att Sverige ska vara oberoende av fossila bränslen år 2050.

Jämställdheten

Alliansens valmanifest: Vill behålla rut-avdraget, förstärka jämställdhetsbonus för föräldrar som delar jämnt på föräldraledigheten. Vill utveckla verktyg för arbetsgivare för att kartlägga om och hur kvinnor och män exponeras för risk för sjukskrivning på jobbet. Vill utreda om det går att ändra pensionssystemet så att pensionen fördelas lika mellan makar.

Socialdemokraternas valmanifest: Vill göra lönekartläggningar för att få bort lönediskriminering mellan kvinnor och män. Vill stärka rätten till heltid på arbetsmarknaden så att påtvingad deltid och längre visstidsanställningar försvinner. Vill öka antalet kvinnliga forskare genom att forskningsanslag fördelas jämställt. Vill reservera en tredje månad för vardera förälder i föräldraförsäkringen.

Vård och omsorg

Alliansens valmanifest: Vill lägga en miljard kronor mellan 2016-2018 för att förebygga och minska psykisk ohälsa bland barn och unga. 500 miljoner per år under 2015-2018 för att korta väntetider inom cancervården och öka kvaliteten i allmänhet. Vill införa prestationsbaserat stimulansbidrag till landsting och kommuner som samverkar för bättre vård och omsorg om äldre. Utöka antalet platser på barnmorskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen. Genomföra ett måltidslyft för äldreomsorg och förskola.

Socialdemokraternas valmanifest: Vill skärpa kraven för privat verksamhet inom välfärden med tydliga regelverk och lagstifta mot försäljningar till underpris. Vill höja statsbidraget till kommun och landsting. Förbättra införa garanti om att vårdbehandlingen ska påbörjas senast fyra veckor efter cancerdiagnosen. Öka antalet utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen, och utbilda fler till bristyrken. Vill avskaffa gräddfiler i offentligt finansierad vård. Vill att sjukförsäkringen ändras så att ersättningen är 80 procent under hela sjukdomsperioden.