Så har det möjliga momsfifflet gått till

NYHETER

Sverigedemokraterna är ett parti och därmed en ideell förening och måste betala moms - en skatt på varor och tjänster - på mellan 6 och 25 procent.

Företag behöver inte betala moms, den får de tillbaka av Skatteverket.

Genom att köpa varor och tjänster via sitt företag Blåsippan stället för föreningen har de kunnat handla med upp till 20 procents "rabatt".

Detta kan, enligt affärsjuristen Omar Berger som granskat transaktionerna, vara ett lagbrott.

1. Under 2011 betalade Blåsippan AB minst 730 777 kronor till en frilansjournalist för köp av utrustning och utbildning. Detta trots att bolaget aldrig har haft några anställda som kunde använda utrustningen eller låta sig utbildas av frilansjournalisten.

2. En granskning av uppgifter i bolagets redovisning visar att Blåsippan AB under 2011 i stort sett helt finansierades genom att partiet sköt till aktiekapital. 

3. Det tyder på att partiet helt enkelt betalade sina egna kostnader indirekt. Detta genom att skjuta till aktiekapital till bolaget som i sin tur skulle betala partiets kostnader. 

4. Genom att inte ta upp kostnader som partiet faktiskt hade, kan partiet ha lämnat oriktig uppgift i skattedeklarationen och i bokföringen avseende 2011. 

5. I så fall har partiet heller inte betalat utgående moms för kostnaderna; i det här fallet skulle det röra sig om 146 000 kronor. 

6. Även bolaget kan, genom att ta upp kostnader som inte var bolagets, ha lämnat oriktig uppgift i skattedeklarationen och i bokföringen för 2011.

Brott kan ha begåtts i två olika sammanhang, partiets och bolagets. Att lämna oriktiga uppgifter är straffbart enligt Skattebrottslagen (1971:69) 2 §:

"Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år.” 

och enligt Brottsbalken (1962:700) 11 kap. 5 § 2 st.:

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”