KARTA: Vårdskandalerna runtom i Sverige

Britt-Louise: Fler borde våga anmäla missförhållanden

NYHETER

Sveriges äldre vill se färre okända ansikten och få mer tid för mänsklig kontakt.

I stället blir de bortglömda på toaletten, har larm som inte fungerar, och många tvingas genomlida fallolycka efter fallolycka.

Otryggheten löper genom hela landet, visar anmälningarna.

Klicka i kartan för att läsa om olika vårdskandaler i runtom i landet. Fallen i kartan är ett urval av Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar samt klagomål som inkommit till IVI, Inspektionen för vård och omsorg, eller Socialstyrelsen under 2014.

Vardagen för de äldre på Sveriges vård- och äldreboenden lämnar mycket i övrigt att önska. Det visar tillsynsrapporten från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Under 2013 uppgav var femte vård- och omsorgstagare med sammansatta behov att de upplever otrygghet. Personalomsättningen är för stor och tiden för mänskliga kontakter för knapp.

– Det här är en av de viktigaste iakttagelserna, att den äldre måste kunna känna sig trygg i vardagen. Det behövs en kontinuitet i personalen, säger Kerstin Hammar, utredare på avdelningen för analys och utveckling, som skrivit rapporten.

”Personalen har sällan tid att stanna upp och prata en liten stund", skriver IVO som förutom de faktiska bristerna i vården också ser allvarligt på att bristerna ständigt är desamma. Felen rättas inte till.”

”Det är inte godtagbart att vårdgivare, verksamheter och huvudmän inte i större utsträckning åtgärdar brister som identifieras i deras verksamheter.”

Fallen på Aftonbladets Sverigekarta är bara några av årets klagomål och Lex Sarah-anmälningar och de överensstämmer med IVO:s lista över brister:

• Äldrevården brister i vårdkedjan och samordningen.

• Kunskapsnivån om lex Sarah är fortfarande låg.

• Lex Maria handlar ofta om händelser som inträffat upprepade gånger.

• Det är problem att rekrytera personal med rätt kompetens.

• Kommunikationen mellan vårdinstanser och med anhöriga brister.

• Det behövs mer kontinuitet vad gäller personal, särskilt demenspersonal.

Enligt IVO drabbas de äldre också av obefintliga journalanteckningar, knapphändigt formulerade genomförandeplanerna och planer som aldrig följs upp.

Under 2013 fick flera kommuner bakläxa för bristande rättssäkerhet för de äldre. Bland annat hade vissa kommuner inte informerat om rätten att söka bistånd eller ens möjligheten att överklaga avslag.

ARTIKELN HANDLAR OM