Otryggheten är stor bland äldre

Ny rapport visar allvarliga brister i hela landet

Foto: TT
Personalomsättningen är för stor och tiden för mänskliga kontakter är för knapp runt om på våra äldreboenden.
NYHETER

Sveriges äldre blir bortglömda på toaletten, har larm som inte fungerar och tvingas genomlida fallolycka efter fall­olycka.

Aftonbladet har granskat vårdskandalerna ­under 2014.

Otryggheten löper ­genom hela landet, ­enligt anmälningarna.

Vardagen för de äldre på Sveriges vård- och äldreboenden lämnar mycket i övrigt att önska. Det visar en tillsynsrapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Under 2013 uppgav var femte vård- och omsorgstagare med sammansatta behov att de upplever otrygghet. Personal­omsättningen är för stor och tiden för mänskliga ­kontakter för knapp.

– Det här är en av de viktigaste iakttagelserna, att den äldre måste kunna känna sig trygg i var­dagen. Det behövs en kontinuitet i personalen, ­säger Kerstin Hammar, utredare på avdelningen för analys och utveckling, som skrivit rapporten.

Inte tid att stanna

”Personalen har sällan tid att stanna upp och prata en liten stund”, skriver IVO som förutom de faktiska bristerna i vården också ser allvarligt på att bristerna ständigt är ­desamma.

Felen rättas inte till.

”Det är inte godtagbart att vårdgivare, verksamheter och huvudmän inte i större utsträckning åtgärdar brister som identifieras i deras verksam­heter.”

Svårt att rekrytera

Fallen på Aftonbladets Sverigekarta är bara några av årets klagomål från anhöriga och lex Sarah-anmälningar och de överensstämmer med IVO:s lista över brister:

Äldrevården brister i vårdkedjan och samordningen.

Kunskapsnivån om lex Sarah är fortfarande låg.

Lex Maria handlar ­ofta om händelser som ­inträffat upprepade gånger.

Det är problem att ­rekrytera personal med rätt kompetens.

Kommunikationen mellan vårdinstanser och med anhöriga brister.

Det behövs mer kontinuitet vad gäller personal, särskilt demens­personal.

Säkerhetsbrister

Enligt IVO drabbas de äldre också av obefintliga journalanteckningar, ­kn­apphändigt formulerade genomförandeplaner och planer som aldrig följs upp.

Under 2013 fick flera kommuner bakläxa för bristande rättssäkerhet för de äldre.

Bland annat hade vissa kommuner inte informerat om rätten att söka ­bistånd eller ens möjligheten att överklaga avslag.

ARTIKELN HANDLAR OM