Mycket nytt för barnfamiljer 2016

NYHETER

Barnfamiljer berörs av många av de nya lagar och regler som träder i kraft efter nyår.

Till exempel införs en tredje pappamånad.

Regeringen pekar i en skrift ut ett 70-tal viktigare nya lagar och förordningar som träder i kraft under nästa år. Många gäller redan från årsskiftet. För föräldrar till barn som föds på det nya året gäller en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen. Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas från första februari. Redan beslutade perioder kommer dock att utbetalas.

Många förändringar märks i plånboken. Till exempel blir läkemedel blir gratis för unga under 18 år. I dag finns ett högkostnadsskydd som gör att familjer kan få betala upp till 2 200 kronor per år för barnens mediciner.

Bland mindre uppmärksammade nyheter finns att traktorer snabbare än 40 kilometer i timmen kan godkännas för trafik, att tåg- och bussresenärer får ökade rättigheter när det gäller förseningsersättning och rätt till information, samt anmälningsplikt för de som vill bygga takkupor.

Många lagändringar berör migration och integration. De handlar bland annat om rätt till ersättning och regler för utbildning för nyanlända. Mest uppmärksammad just nu är lagändringen som gör att regeringen kan införa krav på id på tåg, bussar och färjor till Sverige den fjärde januari.

FAKTA

Viktigare lag- och regeländringar

Antalet föräldrapenningsdagar som reserveras för respektive förälder ökas från 60 till 90 dagar.

Kommunala vårdnadsbidraget avskaffas 1 februari.

Grundnivån i föräldrapenningen höjs från 225 till 250 kronor per dag.

Läkemedel för unga under 18 år blir gratis.

Fritidspengen för barns fritidsaktiviteter avskaffas, i stället höjs socialbidraget för barn.

Möjlighet att göra umgängesavdrag inom underhållsstödet avskaffas.

Även vid kortare försening av inbetalning av underhållsstöd ska ränta tas ut.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas 1 februari.

Schablonbeloppet för assistansersättning höjs med fyra kronor till 288 kronor per timme.

Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer, bland annat förseningsersättning efter 20 minuter.

Skatten på bensin- och diesel höjs med 48 respektive 53 öre.

Befrielsen från koldioxidskatt på dieselbränsle i lantbruk utökas.

En ny snabbare traktor med en hastighet upp till 50 kilometer i timmen kan tillåtas i trafik.

Taket för rut-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och år för den som inte fyllt 65 år.

Subventionen vid köp av rot-tjänster sänks från 50 till 30 procent.

Jobbskatteavdraget trappas av på inkomster över 50 000 kronor i månaden.

Sänkt skatt för pensionärer med inkomster upp till 20 000 kronor i månaden.

Avdragsrätten för pensionsspar slopas.

Inkomstgränsen för när statlig skatt betalas räknas inte upp, ligger kvar på 430 200 kronor.

Skattereduktionen för gåvor slopas.

Ideella föreningars försäljning av bortskänkta second hand varor blir skattefri.

Nedsättningen av sociala avgifter för unga slopas från 1 juni.

Kontaktförbud ska kunna gälla i hela EU genom en europeisk skyddsorder.

Ny militär grundutbildning på minst 120 utbildningsdagar införs.

Lättare att få ut folkbokföringsuppgifter på elektronisk väg.

Krav på anmälan av bygge av takkupa införs.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM