Så ser förslaget ut

Omfattar 15 punkter

SAMHÄLLE

Regeringen har gett vika för kritiken.

På torsdagen presenterade man ett förslag om tillägg till FRA-lagen omfattande 15 punkter.

Den 1 oktober 2009 väntas lagen träda i kraft.

Regeringen ska göra totalt 15 tillägg till signalspaningslagen för att förstärka integritetsskyddet.

De viktigaste förändringarna i förslaget innebär att endast regeringskansliet och försvarsmakten ska ha rätt att beställa signalspaning av FRA.

Tillståndskrav

Till skillnad från nuvarande lag ska även regeringens beställningar omfattas av tillståndskrav. Om FRA ska spana mot en viss fysisk person ska särskilt tillstånd krävas.

En specialdomstol ska inrättas som ska ge tillstånd till uppdragen.

Signalspaningen ska också vara avgränsad till vissa trafikstråk.

Får inte sparas

Därtill ska det finnas en möjlighet för personer som har varit utsatta för signalspaning att få det prövat om den skett på felaktiga grunder.

Regeringen kommer också att föreslå närmare föreskrifter om när och hur insamlad information ska förstöras. Inget råmaterial får sparas i mer än ett år. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.

I lagen ska också tydliggöras att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

FAKTA

15 tillägg

1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.

2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.

3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.

4. FRA ska bara få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.

5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.

9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.

10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.

11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.

12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.

14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).

15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Källa: Regeringen