Mejla

Aftonbladet

Historien väver oss samman

Publicerad:
Uppdaterad:
i 700 år delade vi allt. I Finland pågår debatten om svenskundervisning för fullt. Det svenska språket har talats i Finland långt innan landet ens fanns.
Foto: SCANPIX SWEDEN
i 700 år delade vi allt. I Finland pågår debatten om svenskundervisning för fullt. Det svenska språket har talats i Finland långt innan landet ens fanns.

KOLUMNISTER

I Finland har debatten om svenskundervisningen i de finska skolorna blossat upp igen. Svenska har talats i Finland långt innan det fanns ett land som hette Finland och ingen hade ännu hört ordet Sverige. I nära 700 år var Sverige och Finland samma land.

Under de 700 åren hade svensk- och finsktalande i det svenska riket samma rättigheter och skyldigheter. De kom att kämpa under samma blågula fana. De fick samma kyrka, samma lagar, samma skolor. De styrdes av samma kung och samma riksdag. Huvudstaden hette Stockholm och låg mitt i riket.

Sverige utkämpade under denna tid 34 krig med Danmark, 33 med Novgorod/Ryssland och två med Norge - men inget med Finland, eftersom Sverige och Finland var samma land.

Då de sydsvenska landskapen blev svenska på 1600-talet genomfördes en mycket hårdhänt försvenskning av Skåne och Blekinge. Något liknande skedde aldrig i de finska landskapen, även om tanken väcktes då och då. Tydligast var professorn vid Åbo akademi, Israel Nesselius, som föreslog att finska språket helt skulle avlägsnas från det svenska riket.

Ärkebiskopen i Uppsala, Olof Svebilius, klagade redan på 1600-talet över finnarnas ovilja att lära sig svenska och menade att de borde tvingas till det, som skåningarna. Höga ämbetsmän från den västra riksdelen som kom till Finland blev ständigt lika häpna över att man ”fortfarande” talade finska i Finland. Men aldrig någonsin försökte myndigheterna sig på någon tvångs­försvenskning av Finland.

Riket sprängdes 1809. Finland blev ett ryskt storfurstendöme, men de flesta av den svenska tidens lagar gällde ända till 1919 och utgör fortfarande grunden för den gällande finska lagboken. Då tsaren försökte förryska Finland väcktes starka finsknationella känslor. Det var svenskutbildade finländare, många var svenskspråkiga, som nedtecknade det finska kulturarvet, skapade finska skriftspråket och dess grammatik. Precis som de första finska texterna skrevs av svensktalande Mikael Agricola från Pernå socken var det den svenskutbildade Elias Lönnrot, som skapade nationaleposet Kalevala. Den man som illustrerade Kalevala bättre än någon annan, Akseli Gallen-Kallela, målade finsknationella tavlor som han diskuterade på svenska, eftersom han var född i ett svensktalande hem. Det var han som ritade den fria republiken Finlands första fanor, utmärkelse­tecken och uniformer.

Då finnarna samlades till nationella fester under den ryska tiden sjöng de sången som blev Finlands nationalsång: ”Vårt land”, skriven på svenska av Johan Ludvig Runeberg, som inte kunde skalda på finska, men som blev den förste och ende i Finland som tilldelats titeln nationalskald.

Det skapades musik som ”Finlandia”, som bättre än all annan musik skildrar det finska folkets stämning och kamplust, komponerad av Jean Sibelius, som hade svenska som modersmål.

De svenskspråkiga var med och formade det nya Finland på alla plan och de fanns på hela den politiska skalan. Det första arbetarpartiet i Finland grundades av en finlandssvensk. Samtidigt var det en man från ett svensktalande prosthem i Vasa som grundade det finsknationella partiet, en man som från början inte ens kunde finska. Han hette Georg Zacharias Forsman, men gick till historien som Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen.

De tre första av Finlands presidenter: Ståhlberg, Relander och Svinhufvud - behöll sina svenska efternamn. Ukko Pekka Svinhufvud härstammade från en urgammal frälsesläkt från Dalarna. Marskalk Mannerheims farfars far var en svensk adelsman som slog sig ner i Nyland på 1780-talet. Mannerheims efterträdare Juho Kusti Paasikivi hette Johan Gustav Hellsten då han började sina studier.

Av detta kan man se att det svenska är väl inflätat i det finska i Finland. Man kan se ett lands historia som en väv, där varje år från historiens begynnelse träs in i väven som en tråd. I Finlands långa och brokiga historiska väv är det svenska faktiskt så inflätat i det finska att skulle man försöka dra ut den svenska tråden skulle hela den finska historieväven rasa samman.

I Finlands långa och brokiga historiska väv är det svenska faktiskt så inflätat i det finska att skulle man försöka dra ut den svenska tråden skulle hela den finska historieväven rasa samman.

1 av 3

VISSTE DU ATT …

Visste du att det aldrig funnits så många med finsk bakgrund som talar svenska som i dag? Med de cirka 300 000 finlandssvenskarna plus de flera hundra tusen finnar som lärt sig svenska plus de cirka 500 000 personerna med finsk bakgrund som bor i Sverige - Sverigefinnarna - blir det över en miljon svensktalande finländare. Sverigefinnarna är helt inlemmade i det svenska samhället - de leder Riksbanken, de är biskopar och finns på ledande poster över hela landet.

Visste du att det enda universitet i världen utanför Sverige, som har svenska som undervisningsspråk, heter Åbo Akademi och ligger i Åbo? Universitet har rötter från 1600-talet och fanns före Lunds universitet.

Visste du att Svenska Akademien, som från början alltid hade finlandssvenska ledamöter, inte släppt in någon sedan mitten av 1800-talet? Ändå är syftet med akademien att vårda och slå vakt om det svenska språket. I den Franska Akademien, som var mönster för den svenska, sitter flera ledamöter från Asien och Afrika, invalda för sina kunskaper i franska.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN