Mejla

Oisín Cantwell

Nämndemän vägrade följa lagen - bröt mot domareden

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Att amatördomare beter sig tokigt är inte helt ovanligt.

Men jag har inte tidigare hört talas om en dom där nämndemännen skriver att de vägrar att följa lagen och i stället bryter mot domareden.

En färsk dom i Migrationsdomstolen är en historia utöver det vanliga knaset som tenderar att uppstå då lekmannadomare är i farten.

Ett äldre och sjukligt par överklagade Migrationsverkets beslut att mannen och kvinnan skulle utvisas till Grekland, där de är medborgare.

Domstolen går igenom de villkor utlänningslagen ställer upp för uppehållstillstånd i fall som dessa och håller med myndigheten om att de vanligaste skälen till att få stanna inte är uppfyllda.

Men så börjar nämndemännen fundera på om det finns "synnerligen ömmande omständigheter".

Bestämmelsen är av undantagskaraktär och tillämpas sällan. Lagstiftaren anser att hälsotillstånd kan uppfylla kriteriet, om exempelvis sjukdomen är livshotande och vård i Sverige kan leda till en påtaglig förbättring av personens tillstånd.

Så sjuka är varken mannen eller kvinnan. Och då de bara bott i Sverige sedan 2012 har de inte fått tillräckligt stark anknytning till svenska förhållanden för att den omständigheten ska vara tillräcklig, trots att två vuxna barn finns här.

Hur bar de sig åt?

De tre nämndemännen, utsedda av miljöpartiet, socialdemokraterna och kristdemokraterna, lyckas ändå komma fram till att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter.

De gör en "samlad bedömning" och bestämmer sig för att "den psykosociala påfrestning det skulle innebära för dem att utvisas till Grekland" riskerar att skapa en livshotande situation.

Sedan börjar amatördomarna olyckligt nog att fundera på artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som förbjuder länder att utvisa människor om de riskerar att exempelvis utsättas för tortyr.

Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter kan nämligen endast beviljas om utvisning skulle strida mot internationella konventioner som Sverige har åtagit sig att följa.

På något sätt får de för sig att vård i Grekland vore en så "omänsklig och förnedrande behandling" att det skulle strida mot Europakonventionen att skicka hem paret.

Ännu märkligare blir det då uppehållstidens längd ska avgöras. Nämndemännen gillar inte begränsningslagen, som säger att uppehållstillstånd som beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter ska gälla i tretton månader:

"Att i förevarande situation följa lagtexten och enbart bevilja XX och YY ett tidsbegränsat uppehållstillstånd bedöms som icke humanitärt. Som en fingervisning till lagstiftaren om att det i denna typ av fall snarare bör beviljas permanenta uppehållstillstånd finner migrationsdomstolen att XX och YY, oaktat lagtextens ordalydelse, ska beviljas varsitt permanent uppehållstillstånd".

Struntar i lagen

De tre lekmannadomarna gör alltså någonting så anmärkningsvärt som att uttryckligen strunta i lagen.

Visst händer det att domstolar ger passningar till riksdagen. Men då handlar det om att utfallet blev ett annat än politikernas intention eller att en lucka i pargraferna har upptäckts.

Inte helt överraskande är juristdomaren mindre imponerad. I en reservation hänvisar rådmannen till praxis och säger att synnerligen ömmande omständigheter inte föreligger.

Utmattad påpekar han också att det är "uppenbart" att Europakonventionens artikel 3 inte är tillämplig i detta fall.

Sedan tar rådmannen fram storsläggan och förklarar att beslutet att ge paret permanent uppehållstillstånd strider mot svensk lag och "utgör även ett tydligt avsteg från domareden".

Det är ett korrekt konstaterande. Domare förbinder sig att följa paragraferna då de avlägger eden.

Syftet är i detta fall är vällovligt. Kvinnan är begynnande dement, mannen är rullstolsburen. Dessutom är parets anknytning till Grekland vagt, medborgarskapet till trots. De har under sitt liv framförallt bott i Libanon.

Men vad händer om nämndemän med en mindre trevlig människosyn struntar i lagen?

För övrigt är det av underordnad betydelse om drivkraften är god eller inte. Lag ska följas av domare. Annars är rättssäkerheten förlorad.

Jag har aldrig tidigare sett ett så uppenbart fall av lagtrots. Möjligen är nämndemännens beteende rent av brottsligt.

Publisert: