Mejla

Oisín Cantwell

Attefallshuset hotar de mänskliga rättigheterna

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

Så vad gör regeringen då det viktiga lagrådet anser att ett förslag bryter mot grundlagen och utgör ett hot mot de mänskliga rättigheterna?

Svar: rycker på axlarna och kör vidare.

Den 4 juni klubbar riksdagen lagen om att utan bygglov tillåta friggebodar på upp till 25 kvadratmeter, så kallade Attefallshus.

Förslaget skickades tidigare i år som brukligt till lagrådet, en myndighet bestående av domare i Högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen som har i uppdrag att granska nya lagar innan de träder i kraft.

Lagrådet fyller sedan år 1909 en viktig kontrollfunktion, då våra folkvalda stundom får för sig att pilla i paragraferna på ett sätt som inte gör någon människa glad.

Rörande de förestående ändringarna i plan- och bygglagen hade de högt uppsatta juristerna synnerligen allvarliga anmärkningar.

En av synpunkterna gäller en rapport från Boverket som lagförslaget i stor utsträckning vilar på.

Framstressat

Rapporten var långt ifrån okomplicerad, vilket inte hindrade att remissinstanserna fick mindre än en månad på sig att analysera och dra slutsatser.

Den gick ut på remiss 13 december 2013, deadline för svar var den 10 januari. Räkna bort alla helgdagar för jul och nyår och tiden blir knapp.

Några instanser ansåg detta vara så oseriöst att de struntade i att svara, andra klagade men stressade fram synpunkter.

Lagrådet anser att rapporten har stora brister och beskriver handläggningstiden som "orimligt kort". Domarna hänvisar till regeringsformen, en av grundlagarna, där det stipuleras att remissinstanser ska ha en rimlig chans att sätta sig in i förslag.

Grannar har ingen rätt att överklaga

Grundlagen är åsidosatt, anser juristerna. "Redan på grund härav kan lagrådsremissen i de delar som bygger på Boverkets rapport inte ligga till grund för lagstiftning".

Inte nog med detta. Med den nya lagen kommer inte Nisse Hult ha rätt att överklaga om grannen smäller upp ett schabrak på andra sidan sommarstugehäcken som förstör utsikten.

Detta bryter enligt lagrådet mot två paragrafer i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Rätten till respekt för sin egendom är grundläggande. Det är även rätten att få sin sak prövad i domstol.

Den avslutande formuleringen är bister: "Lagrådet erinrar om att enligt 2 kap. 19 § regeringsformen lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen".

Denna iögonfallande sågning gav visst eko i branschpressen för några månader sedan. Google ger träffar på publikationer som Hem och Hyra, byggnyheter.se och Byggvärlden.

Till vilket pris som helst

Men de obstinata domarna var snart glömda och socialdepartementet, där bostadsminister Stefan Attefall har sitt tjänsterum, tutade obekymrat vidare.

Synpunkterna bemöttes på några få rader. För kort remisstid? Alla fick ju chans att yttra sig. Hot mot de mänskliga rättigheterna? Vi håller inte med.

På en punkt har dock lagstiftarna tagit intryck. Juristerna påpekade att grannars rätt att överklaga byggen som kan påverka värdet av den egna fastigheten har lång tradition i Sverige.

Regeringen har med anledning av detta låtit meddela att "den avser att initiera en bred analys i fråga om domstolsprövning av de nya åtgärderna". Vad nu det betyder.

Attefallshuset ska baxas genom riksdagen till vilket pris som helst.

Föraktet gentemot lagrådet, folket, grundlagen och därmed demokratin är häpnadsväckande.  

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN