När Sverige närmade sig revolution

Bilden av första världskrigets landstorm i filmen ”Kärlek och landstorm”. Det handlade om ett slags hemvärn, vars medlemmar fick nöja sig fem dagars utbildning.
KOLUMNISTER

Nu, då vi under mörka orosmoln över Europa närmar oss riksdagsval i Sverige, har regeringen ­vaknat till och meddelat att det ska satsas på försvaret eftersom ”Sverige ska ha ett tillgängligt och användbart försvar, anpassat efter­ en omvärld i snabb förändring”.

Denna självklara beskrivning av försvarets roll och uppgift verkar vara en helt ny, något yr- vaken, insikt för allianspartierna. Genom att bland annat höja dags-boten ska tio nya Jasplan och två nya ubåtar införskaffas. Det torde bli saftiga böter innan de räkningarna är betalda.

Dagens svenska försvar är militärt lika impotent och kraftlöst som för­svaret var för 100 år sedan, då Europa hastigt drevs mot det första världskriget.

Den gången, sommaren 1914, hade svenska armén fyra flygplan, flottan hade några sjöflygplan. Planen var enkla konstruktioner av trä, segelduk och stålrör. Piloten satt utomhus. Han kunde skjuta med pistol och fälla bomber för hand mot mål som han såg på låg höjd.

Bondetåget och andra aktioner hade lett till att svenska flottan var relativt bra, bland annat hade Sverige en av de första ubåtarna i världen, Hajen kallad.

■ ■ ■

Då kriget bröt ut den 2 augusti 1914 ringde Sveriges alla kyrkklockor, Landstormen kallades under fanorna.

Landstormen fungerade som ett slags hemvärn. Dit hörde frivilliga män mellan 35 och 42 år. De fick fem dagars utbildning. Deras utrustning var bristfällig och de kunde stå på vakt iförda halmhatt eller plommonstop. Många hade stärkkrage, men de flesta hade trekantig hatt à la Karl XII.

Försvaret förstärktes kring Stockholm. Skyttegravar grävdes på Djurgården, med underjordiska gångar och rum, taggtrådsstängsel, varggropar och andra hinder.

Det blev genast rusning till matvaruaffärerna. Hyllorna tömdes på bröd, mjöl och potatis. Några dagar senare började priserna att stiga. Borgfred inträdde, det vill säga alla de politiska partierna slöt upp bakom regeringen.

Vid det ordinarie riksdagsvalet till andra kammaren i september 1914 blev Socialdemokraterna för första gången det största partiet med 87 mandat mot Högerns 86. Liberalerna gick tillbaka.

■ ■ ■

Sverige var neutralt, men tyskarna krävde att Sverige skulle släcka fyrarna vid Öresund och en bit upp i Östersjön för att göra det svårt för ryska och brittiska fartyg. Sverige vägrade. Tyskland tryckte på. Sverige vägrade. Då kom ett 20-tal fartyg ur den tyska flottan glidande mot den svenska kusten. De övade prickskytte mot några fyrar. Regeringen förstod signalen. Omedelbart släcktes de flesta fyrar, som Berlin hade beställt.

Sommaren 1916 krävde tyskarna att den fem meter djupa farleden, den så kallade Kogrundsrännan, i södra delen av Öresund skulle mineras. Svenska regeringen låtsades inte höra. Efter något höjt ton- läge från Berlin hörde svenskarna bättre och rännan blev minerad. Nu kunde bara svenska fartyg och fartyg med svensk eskort ta sig till svenska hamnar. Under hela kriget eskorterade svenska örlogsflottan 3 640 fartyg genom minfälten - av dem var inte mindre än 3 161 tyska.

Kriget fick många svenskar att jubla, som upptäcksresanden Sven Hedin och hans krets. Hedin skrev: ”Aldrig i vår historia har läget varit mera gynnsamt än nu att segla in i ett krig med arvfienden” och han skrev ”på marschen genom Finland (mot Ryssland) vill jag vara med”.

■ ■ ■

Akademiledamoten Fredrik Böök skrev ”Så måste kriget gå sin blodiga väg kring vår jord, nu som förr … Vi förkrossas av dess hårdhet, men vi upplyftas av dess storhet”.

Samma krigs- och dödsberusning spreds i Berlin, London och Paris. Europas ungdom gick skrattande och hurrande mot döden. Alla trodde att de skulle vara hemma igen senast till jul. Detta skulle bli en kort och framgångsrik historia. För alla.

Det blev den värsta katastrofen världen då hade upplevt.

Då kriget var slut följde omstörtande politiska händelser i de flesta länder. Troner störtades, inbördeskrig bröt ut.

Även i Sverige var revolutionen nära.

Allt detta ska jag skriva om under de följande månaderna.

VISSTE DU ATT …

... Sveriges första ubåt Hajen, en av de första i Europa, byggdes 1905 inför en väntad uppgörelse med Norge inför unionsupplösningen? Hajen hade åtta mans besättning och kunde gå ner till 40 meters djup. Den gick på fotogen. I dag finns Hajen på marinmuseet i Karlskrona.

... ett av de första svenskbyggda militärplanen som licenstillverkades i Södertälje bekostades av konstnären Anders Zorn, som donerade planet till försvaret då kriget bröt ut?

... Sveriges förste flyghjälte var flygbaronen Carl Cederström, som ledde landets flygvapen? Basen låg vid Furusund. Baronen omkom dessvärre 1918, då han i ett specialkonstruerat plan var på väg till inbördeskriget i Finland.