Nya förslaget: Gör om betygen för gymnasiet

SAMHÄLLE

Gymnasiet bör stärkas – men inte vara obligatoriskt.

Och betygssystemet bör på sikt göras om, mot slopade kursbetyg och återinförda ämnesbetyg.

Det menar regeringens särskilda utredare Helén Ängmo.

– Målet ska vara att alla elever ska börja och fullfölja gymnasiet, säger hon.

Nya kunskapslyfts- och gymnasieministern Anna Ekström (S) tog i dag emot Gymnasieutredningens betänkande "En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning".

Särskilda utredaren Helén Ängmo presenterade de sammanlagt 97 förslagen.

– En gymnasieutbildning är i dag avgörande för att ta sig vidare, säger Ängmo.

Vill utöka studietiden

Bland förslagen från utredaren finns en rad åtgärder. Helén Ängmo menar till exempel att även yrkesprogrammen bör ge högskolebehörighet framöver, med möjlighet för eleverna att välja bort behörigheten.

Utredaren vill också utöka studietiden och få till stånd mer sammanhållna skoldagar för eleverna, i stället för som i dag ofta hel- och halvdagsstudier. Dessutom menar hon att möjligheten för elever att få stöd i gymnasiet bör stärkas och att rektorers ansvar ska utökas.

Bland förslagen finns också att införa ett estetiskt ämne i alla olika gymnasieprogram samt att undersköterskeutbildning ska kompletteras med ett examensbevis.

Utredaren slog också fast att hon ser stora fördelar med att slopa dagens kursbetyg, som innebär att elever kan få slutbetyg i vissa kurser redan i första året på gymnasiet. Något många elever upplever som stressande. Istället kan det bli en återgång till ämnesbetyg, vilket var det som gällde tidigare.

"Ämnesbetyg har potential"

Utredaren påpekade dock att hon inte har tagit fram färdiga förslag på nytt betygssystem, men att hon tycker att frågan bör utredas ordentligt vidare. En förändring skulle kunna sjösättas som tidigast 2020, slog utredaren fast.

– Jag bedömer att ämnesbetyg har en betydande potential att ge bättre förutsättningar för elevers lärande, reducera stress och underlätta lärares arbete, säger Ängmo och poängterar att systemet med kursbetyg skiljer sig från de flesta länder, vilket kan ha försämrat svenska elevers möjligheter att lära sig i skolan.

Utredaren menar att man skulle kunna införa ämnesbetyg i gymnasiet antingen delvis eller fullt ut genom en förändrad gymnasieskola, vilket är det alternativ hon själv föredrar.

Frågan om gymnasiet ska göras obligatoriskt, på samma sätt som grundskolan, har också gåtts genom i utredningen. Men där har man landat i att gymnasiets tyngd bör stärkas, men utan att man föreslår ett obligatorium.

Ministern: Ska söka samförstånd med andra

Gymnasieminister Anna Ekström tog emot utredningen och konstaterade att man nu kommer att jobba vidare med förslagen.

– Regeringen kommer nu ta hand om alla förslagen och se hur det ska gå till, men det blir ett viktigt arbete, säger Ekström.

– Jag tänker också vara noga med att vi i så stor utsträckning som möjligt gör det i ett samförstånd med andra politiska partier. Det här är ett område som har varit föremål för en hel del snabba ändringar. Min avsikt är att förslagen vi kommer med ska vara noga genomarbetade och väl genomdiskuterade.

ARTIKELN HANDLAR OM