Alla partier eniga om gängvåldet: Polisen måste förstärkas

avAnders Johansson

SAMHÄLLE

Flera poliser och hårdare straff.

Så svarar alla riksdagspartier när Aftonbladet ställde frågan:

Vilka åtgärder vill ni vidta mot gängkriminaliteten?

Här följer svaren.

Vänsterpartiet

 1. Punktmarkera kända kriminella för att få stopp på de mest akuta skjutningarna.

 2. Stoppa vapensmugglingen och tillgången till illegala vapen genom mer resurser till tullen och polisen.

 3. Stryp den svarta ekonomin som livnär kriminella nätverk genom att försvåra att använda företag som brottsverktyg, stopp för underfinansierade offentliga upphandlingar, mer revision och kontroll.

 4. Fler lokalt förankrade poliser.

 5. Satsa på långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för att minska rekryteringsmöjligheten till kriminella nätverk.

Socialdemokraterna

 1. Höjt anslagen till polisen med 7,1 miljarder kronor för perioden 2018-2020 och satt ett mål om att öka Polismyndigheten med 10 000 anställda till 2024 samt två nya utbildningsorter för polisutbildningen.

 2. Skärpt minimistraffet för grovt vapenbrott till en nivå som innebär att gripna som regel häktas.

 3. Utökat möjligheten till kameraövervakning och tillsatt utredning om att avskaffa tillståndsplikten för polisen.

 4. Skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal.

 5. Införa nya påföljder för unga lagöverträdare som husarrest och övervakning med elektronisk fotboja och genomföra försöksverksamhet med snabbare lagföring för unga gärningspersoner.

Miljöpartiet

 1. Ökad polisnärvaro och lokala poliskontor i de utsatta områdena, bland annat genom fler poliser. Polisen måste synas i dessa områden hela tiden.

 2. Punktmarkering av gängkriminella genom samverkan mellan polis, Skatteverket, Försäkringskassan, arbetsförmedling och övriga samhällsaktörer.

 3. Riktade extrasatsningar på gängkriminella som i dag sitter i fängelse. Varje kriminell som blir ärlig innebär en enorm samhällsvinst.

 4. Riktade insatser på skola och fritidsgårdar i de utsatta områden, som till exempel regeringens satsning på extraresurser i utsatta områden för att skapa framtidsmöjligheter för ungdomarna och se till att dom inte väljer en kriminell bana.

 5. Få bort vapnen från gatan, genom strängare straff eller till exempel en vapenamnesti. Ge polisen större möjligheter att agera när de påträffar personer med vapen. S/MP regeringen har drivit igenom höjda straff för till exempel handgranater.

Kristdemokraterna

 1. 10 000 fler poliser.

 2. Högre lön och övertidsersättning för att få fler att stanna i yrket.

 3. Fler alternativa vapen samt förstärkningsvapen och personlig skyddsutrustning i varje polisbil för att kunna möta snabbt eskalerande situationer vid ingripanden.

 4. Gängbrottslighet ska vara en grund för hårdare straff. Samröre med kriminella gäng ska göras olagligt.

 5. Kriminalisera alla attacker mot vitala samhällsfunktioner så som polishus, socialtjänst, sjukhus, skolor och så vidare. Nolltolerans ska råda mot den som attackerar samhället.

Centern

 1. Fler och bättre betalda poliser. Sverige har för få poliser. Centerpartiet vill se 2 000 fler poliser de närmsta åren, och höja polisernas löner med 2 000 kronor i månaden.

 2. Stärkt rättskedja. Extra resurser för fler åklagare och fler anställda på Nationellt forensiskt centrum, vilket skulle snabba på rättsprocesserna och leda till bättre bevisning.

 3. Stärkt vittnesskydd. Ökade resurser för att samhället ska kunna erbjuda ett bättre skydd, vilket ökar tryggheten hos deltagarna samt kommer öka folks benägenhet att vittna.

 4. Skärpt lagstiftning för attacker på blåljuspersonal. En ny brottsrubricering för hot och våld mot blåljuspersonal, samt att det ska bli ett särskilt brott att förhindra utryckning.

 5. Hårdare straff för flera grova brott och underlätta för dem som utreder grova brott att utbyta information med varandra, även resurser på att hjälpa människor att lämna den organiserade brottsligheten.

Liberalerna

 1. Höj polislönerna och utbilda fler poliser så att antalet poliser ökar från 20 000 till 25 000.

 2. 2 000 fler kommunala ordningsvakter för att öka tryggheten medan fler poliser utbildas. Mer kameraövervakning på särskilt otrygga platser.

 3. Skärp straffen för vapensmuggling och innehav av handgranater.

 4. Agera tidigare för att hindra barn och unga från att dras in i kriminalitet. Prioritera ungdomsbrott tydligare och ge socialtjänsten bättre befogenheter.

 5. Strama åt straffrabatten för unga vuxna. Den som har fyllt 18 år är myndig och ska ta ansvar för sina handlingar.

Moderaterna

 1. Fler poliser i utsatta områden.

 2. Betydligt hårdare straff för de som är kriminella på riktigt: Dubbla straff för gängrelaterade brott och avskaffad mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet.

 3. Nya polismetoder: Möjlighet för domstol att förbjuda en person att efter ett fängelsestraff återvända till ett område där han/hon haft sin kriminella bas (vistelseförbud) – och möjlighet för polisen att på egen hand bestämma över när och var kameraövervakning behövs

 4. Åtgärder mot vapen: Möjlighet att inför visitationszoner – vidare bör fler vapenbrott bedömas som grova.

 5. Bättre förebyggande arbete: Bland annat måste staten ta ett större ansvar för att unga personer som är på väg in i kriminalitet omhändertas.

Sverigedemokraterna

 1. Fler poliser och utökad närvaro i utsatta områden. Utbilda ytterligare 7 000 nya poliser fram till 2024.

 2. Lagstiftning mot deltagande i kriminell organisation för att kunna gripa och lagföra personer som deltar i kriminella nätverk och uppvisar ett kriminellt mönster. Möjlighet att åtala och fälla en person utan att denne behöver bindas vid ett specifikt brott.

 3. Utökade befogenheter för rättsväsendet i form av lättade restriktioner för att använda hemliga tvångsmedel, exempelvis avlyssning.

 4. Tillåta anonyma vittnen så att de som är utsatta vågar träda fram och bidra till att brott klaras upp.

 5. Hindra införsel av illegala vapen genom utökade kontroller och skärpt straff för vapensmuggling.

ARTIKELN HANDLAR OM