”Vet inte hur många som är smittade”

Mörkertalet är stort – men storstäderna är hårdast drabbade

1 av 2 | Foto: Foto: aftonbladet bild
ÖVER 900 BEKRÄFTADE FALL Enligt smittskyddsläkaren Åke Örtqvist är antalet drabbade av svininfluensan nu mellan tio och hundra gånger högre än antalet bekräftade fall.
NYHETER

Stockholms län är hårdast drabbat av svininfluensan.

Där har 366 personer insjuknat sedan försommaren. Men mörkertalet är stort.

– Just nu kan det röra sig om mellan 800 och 8 000 sjuka i Stockholms län, säger smittskyddsläkaren Åke Örtqvist.

De senaste siffrorna från Smittskyddsinstitutet visar 915 bekräftade fall av svininfluensa sedan april.

– Storstadslänen är hårdast drabbade. Skåne har hittills haft 163 fall, Stockholm 366 och Västra Götaland 141, säger Smittskyddsinstitutets statistiker Sandra Rubinova.

Det innebär att Stockholm har flest insjuknade per invånare: 0,18 promille.

”Vi lever tätt ihop”

– Vi var de första som hittade patienter med svininfluensa i landet och ganska länge fanns det bara patienter i Stockholm. Om det beror på att stockholmarna reser mer eller att vi är bra på att leta vet jag inte. Men Stockholm är en storstad och vi lever tätt. Det kan öka risken för smittspridning, säger länets smittskyddsläkare Åke Örtqvist.

Han räknar med att antalet smittade just nu är mellan tio och hundra gånger högre än antalet verifierade fall. Den senaste veckan har 80 personer konstaterats smittade i Stockholms län – därför kan det i själva verket vara mellan 800 och 8 000 sjuka.

Vågar inte bedöma

Smittskyddsinstitutet vågar inte bedöma hur stort mörkertalet är:

– Vi har ingen aning, det är det stora problemet. Men när det var som mest i Storbritannien räknade de med att 100 000 smittades i veckan, medan bara ett fåtal fall diagnosticerades, säger chefsmikrobiologen Maria Brytting.

Stanna hemma och vila

Enligt de rapporter hon fått från landstingen har smittspridningen inte tagit fart någonstans ännu.

Den som drabbas, och inte tillhör en riskgrupp, uppmanas att stanna hemma, vila och dricka rikligt. Den som tillhör en riskgrupp – till exempel hjärt- och lungsjuka – och andra som känner sig allvarligt sjuka, uppmanas att ringa sjukvårdsrådgivningen.

FAKTA

SÅ ÄR SMITTLÄGET – I DITT LANDSTING

Aftonbladet har frågat smittskyddsläkarna i samtliga landsting.

1. Hur många är smittade i ert landsting?

2. Hur sker vaccineringen?

Västra Götaland

1. Hur stor mörkertalet är vet jag inte. Men varken sjukvårdsrådgivningen, vårdcentraler eller sjukhus är hårt belastade just nu. (I går fanns 141 bekräftade fall, enligt Smittskyddsinstitutet.)

2. Inom primärvården, alltså på vårdcentraler, barnavårdscentraler, inom skolhälsovården och inom företagshälsovården. På en del håll kan det ske i tillfälliga lokaler. Ingen kallas till vaccinering, i stället kommer vi att annonsera i media.

Halland

1. Det är omöjligt att svara på. Men vi har inte så väldigt många sjuka. (I torsdags fanns 12 bekräftade fall, enligt Smittskyddsinstitutet.)

2. Det finns ett förslag om tre större vaccinationscentraler vid sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. I övrigt kommer vaccinationen att ske vid den vårdenhet där patienten är listad. Det kommer förmodligen att ske på helger och kvällar. Ingen kallas, vi planerar att gå ut med annonser.

Skåne

1. Det är gissningar, men det rör sig säkert om tio gånger fler än de verifierade 150. Det handlar alltså minst om 1 500, men jag tror det är betydligt fler, säger smittskyddsläkare Hans-Bertil Hansson.

2. Vi fattar beslut om det i dag, jag kan inte säga något innan beslutet är fattat.

Blekinge

1. Det går inte att uppskatta. (I torsdags fanns sju bekräftade fall, enligt Smittskyddsinstitutet.)

2. I första hand inom primärvården, bland annat på vårdcentralerna och skolorna. Det finns inte resurser att kalla någon till vaccinering.

Kalmar

1. Det finns ett mörkertal, men det är jättesvårt att svara. Det diagnosticerade antalet sjuka är just nu åtta.

2. Primärvården har huvudansvaret. Ingen kallas, i stället kommer vi att annonsera om var och när man kan vaccinera sig.

Sörmland

1. Det finns ett mörkertal, de som varit hemma och inte kommit till vår kännedom. Men jag har ingen känsla att det är ett stort antal än så länge. (I torsdags fanns 22 bekräftade fall, enligt Smittskyddsinstitutet.)

2. Vi upprättar nio vaccinationscentraler, en i varje kommun. Vi förhandlar just nu om lokaler. Personer i riskgrupper kommer att kallas till vaccinering, övriga får information via annonser och media.

Kronoberg

1. Vi har 26 säkerställda diagnoser. I själva verket är det säkert några hundra som har haft svininfluensan. Men det känns inte som om smittspridningen har tagit fart hos oss än.

2. Vaccinationerna kommer att ske både på vårdcentraler och sjukhus. Dessutom upprättar vi en vaccinationscentral per kommun, där man kan vaccinera sig kvällstid. I Ljungby och Växjö blir det helgöppet också. Inga kallas, i stället informeras invånarna via media.

Östergötland

1. Det är omöjligt att svara på, vi har några fåtal fall. Epidemin är ännu i sin linda. (I torsdags fanns 20 bekräftade fall, enligt Smittskyddsinstitutet.)

2. Vi har planer, men inget är bestämt än. En del riskpatienter kommer att kallas till vaccinering, men inte allmänheten. Den får information via annonser.

Stockholm

1. Senaste veckan har vi haft 80 nya, diagnosticerade fall. I själva verket kan det röra sig om mellan 800 och 8 000 nya fall, men det går inte att säga säkert hur många det är. (Totalt 366 fall till och med i går, enligt Smittskyddsinstitutet.)

2. Just nu får sjukvårdsenheterna lämna in förslag till landstinget. Vi räknar med att få kreativa idéer som till exempel upprättande av mobila enheter. Om två veckor när vi fått in alla förslag kan vi börja detaljplanera. En del riskgrupper kommer att kallas, men de flesta kallas inte.

Jönköping

1. Det är omöjligt att svara på. Vi har sju säkerställda fall i Jönköping, men det är säkert många fler sjuka.

2. Centrum för vaccinationerna är vårdcentralerna. Men de kommer också att använda samlingslokaler där de hyr in sig. Inga personliga kallelser, i stället annonser i lokalpressen.

Uppsala

1. Vi har haft 35 rapporterade smittade. Hur många som verkligen varit infekterade vet vi inte.

2. Via husläkarmottagningar, vaccinationscentraler, skolhälsovård, företagshälsovård. Också via alternativa lokaler. Ingen kallas, i stället sätts annonser in i lokalpressen.

Värmland

1. Nio bekräftade fall. Ingen allvarligt sjuk.

2. Det presenteras på torsdag.

Örebro

1. Ett tiotal bekräftade fall. Ingen allvarligt sjuk.

2. Vårdcentralerna och sjukhusen sätter upp vaccinationslag. Allmänheten kallas via annonser i media.

Västmanland

1. 15 bekräftade fall till och med i fredags. Ingen allvarligt sjuk.

2. Vaccinationerna utförs på vårdcentralerna. Elever vaccineras av skolhälsovården. Allmänheten kallas via utskick till alla hushållens brevlådor.

Dalarna

1. 20 konstaterade fall. Ingen allvarligt sjuk.

2. Allmänheten vaccineras på vårdcentralerna och skolorna, men även i andra lokaler. De som tillhör riskgrupperna kallas personligen. Övriga: Allmänna kallelser i media.

Gävleborg

1. Elva konstaterat sjuka. Ett allvarligt ecmo-fall – man som vårdas i danska Århus.

2. Vaccinationerna görs på hälsocentralerna och i barn- och skolhälsovården. Alla kroniskt sjuka samt barn som har kontakt med slutenvården får en personlig kallelse. Övriga: Allmänna kallelser via hushållsutskick i brevlådan.

Västernorrland

1. Sju bekräftade fall. Ingen allvarligt sjuk.

2. På de större orterna upprättas vaccinationscentraler i särskilda lokaler, som skolor, idrottshallar och Folkets hus. På mindre orter vaccineras man på vårdcentralerna. Skolbarn inom skolhälsovården. Allmänna kallelser via annonser.

Jämtland

1. Tre bekräftade fall. Ingen allvarligt sjuk.

2. Vaccinationerna sker till största delen på hälsocentralerna, men också i andra lokaler. Allmänheten kallas via annonser och media.

Västerbotten

1. 14 konstaterat sjuka.

2. Allmänheten vaccineras i hälsocentraler. Det kan bli aktuellt med tillfälliga, separata lokaler i de större tätorterna. Allmänheten kallas via annonser i lokala tidningar.

Norrbotten

1. 13 konstaterade fall. Drygt ett hundratal misstänkta fall. Ingen allvarligt sjuk.

2. Allmänheten vaccineras i primärvården och skoleleverna i skolhälsovården. Sjukvården vaccinerar sin egen personal samt inneliggande patienter. Allmänna kallelser via annonser.

Gotland

1. Två konstaterat sjuka, ingen allvarligt.

2.  De som ingår i riskgrupperna får en personlig kallelse till vårdcentral eller sjukhus. Allmänheten vaccineras i andra lokaler, som bygdegårdar och gymnastiksalar. Barn i barn- och skolhälsovården. Allmän kallelse via annonsering i media.