Mobil farligare på landet enligt studie

Ökad risk för hjärntumör för den som ringer från landsbygden

TEKNIK

Paris

En svensk studie tyder på att den som ringer i mobiltelefon på landsbygden löper ökad risk att få hjärntumör. Författarna säger att sambandet är bekymmersamt trots att den grundar sig på ett litet datamaterial.

Enligt studien är risken att få hjärntumör större för landsbygdsbor som ringer i GSM-telefon, den ännu vanligaste mobiltekniken, än för dem som inte använder sådana telefoner. Även jämfört med att ringa i städerna kan det vara riskablare att använda mobiltelefon på landet.

Författarna betonar dock att ytterligare undersökningar krävs eftersom materialet de har i studien är litet.

Förklaringen till den högre risken på landet kan vara att den elektromagnetiska strålningen från mobiltelefonerna ökar, när det är långt till närmaste basstation. I städerna är det tätt mellan basstationerna, varför telefonerna inte kräver så stor signalstyrka och därför inte heller alstrar så hög strålning.

Mellansverige

Forskare vid Universitetssjukhuset i Örebro har undersökt Mellansverige, ett område med både stora städer och vidsträckt landsbygd. I området fick 1 400 vuxna diagnosen elakartad eller godartad hjärntumör under tiden januari 1997 till juni 2000. De jämfördes med lika många friska vuxna. Studien tar hänsyn till bakgrundsdata som ålder, kön och var människorna bott. Den presenteras i det senaste numret av läkartidskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Forskarna, ledda av professorn i onkologi Lennart Hardell, frågade i ett brev de två grupperna hur mycket de använde mobiltelefon och sladdlös telefon ansluten till det fasta telenätet.

Svaren visar inget samband mellan hur långa stunder man talar i någon av telefontyperna och att hjärntumör utvecklas.

Var man bor visade sig i stället vara en betydande faktor, särskilt när det gäller mobiltelefon.

Tre gånger större risk

Landsbygdsbor som använt mobiltelefon minst tre år löper enligt studiens resultat en trefaldigat ökad risk att få hjärntumör. De som använt mobiltelefon i mer än fem år fyrfaldigade risken. Något sådan resultat kunde forskarna inte få fram för det fasta telenätet oavsett om telefonen var bärbar eller stationär.

Det eventuella sambandet mellan hjärntumörer och mobiltelefoni är dock fortfarande oklart. Andra studier har inte kunnat visa att det finns. Forskare i Sverige och andra håll i världen har sagt att det inte finns bevis på att mobiltelefoner eller basstationer för mobiltelefoner är skadliga för hälsan.

Storbritanniens myndigheter råder dock för säkerhets skull att barn under åtta år inte ska ha egna mobiltelefoner.

TT-AFP