Amerikanska forskare: Fri abort ger färre brott

Många barn som riskerat att bli kriminella blir aldrig födda

Nu presenterar två forskare en kontroversiell teori som varken handlar om strängare straff eller bättre ekonomiska tider:

Att fri abort skulle ligga bakom den minskade brottsligheten.

Färre brott begås därför att färre oönskade barn föds. Barn som skulle ha vuxit upp och blivit brottslingar.

Juridikprofessorn John Donohue och ekonomiprofessorn Steven Levitt - vars rapport ska publiceras i majnumret av den prestigefyllda Harvardtidskriften Quarterly Journal of Economics - hävdar att minst hälften av nedgången i USA:s brottslighet beror på att Högsta domstolen 1973 i det klassiska fallet Roe vs Wade med knapp majoritet gav klartecken för fri abort.

Forskarna fann att brottsligheten började gå ner kraftigt när barnen födda efter 1973 nådde de övre tonåren - den åldersgrupp som begår flest brott.

Donohue och Levitt granskade brottsstatistiken mellan 1985 och 1997.

De fann att stater som var tidiga med att införa fri abort - före HD:s beslut - också var de första där kriminaliteten minskade. Dit hör New York, Hawaii, Washington och Alaska.

Stater som införde fri abort 1969 eller 1970 uppvisar en sammantagen minskning av brotten som är avsevärt större än i nationen som helhet.

Minskningen av mord var 16,2 procent större, övriga våldsbrott sjönk 34,4 procent mer och egendomsbrott minskade med 35,3 procent mer.

Stater med höga abortsiffror hade större minskning av brott än stater med få aborter.

- Större delen av minskningen av kriminaliteten verkar bero på högre aborttal hos de kvinnor vars barn troligen varit de mest benägna att begå brott, skriver Donohue och Levitt i sin rapport.

Tonåringar, ogifta kvinnor, dåligt utbildade och svarta kvinnor väljer oftare abort. Barn till dessa, hävdar forskarna, löper störst risk att bli brottslingar som vuxna.

De två professorerna beräknar att samhället genom att tillåta fri abort sparat 30 miljarder dollar om året på minskad brottslighet.

Hittills har den dominerande åsikten varit att den ökade laglydigheten beror på tillämpningen av nolltolerans i storstäderna (polisen griper även småbrottslingar), den ekonomiska boomen som skapat hundratusentals nya jobb och bättre utbildning.

Donohue och Levitt har jobbat en längre tid med sin forskningsrapport och mycket av innehållet har läckt ut i förväg och skapat en upprörd debatt.

Abortmotståndarna är rasande och hävdar att forskarnas mål är att öka antalet aborter.

Mycket kritik kommer också från vänstergrupper som menar att rapporten i praktiken förespråkar abort som ett sätt att få ner kriminalitet.

Donohue och Levitt hävdar att de bara lägger fram statistiska fakta och inte har några som helst politiska motiv.

Wolfgang Hansson

Publisert: