Män får jobb – kvinnor får bidrag

RELATIONER

Handikappstödet diskriminerar kvinnor

Stockholm (TT)

Män får bostad och jobb, kvinnor färdtjänst och sjukersättning. Det visar en rapport från Socialstyrelsen som för första gången jämfört statistik från handikappomsorgen ur ett könsperspektiv.

Det är första gången som Socialstyrelsen jämfört statistik inom handikappomsorgen ur ett könsperspektiv. Rapporten visar på stora skillnader mellan könen inom i stort sett alla områden.

Funktionshindrade män får oftare hjälp som leder till sysselsättning medan kvinnor i högre utsträckning får sjukersättning.

Män får lättare bilstöd och stöd till särskilt boende, medan kvinnor beviljas färdtjänst och stöd i hemmet.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt. Att vara kvinna och funktionshindrad innebär att man är dubbelt diskriminerad. De myndigheter som är ansvariga måste aktivt arbeta mer med jämställdhetsfrågorna, säger socialminister Berit Andnor till TT.

Stora skillnader

Skillnaderna finns även bland barn. Pojkar får fler insatser inom ramen för lagen om stöd och service (LSS) än flickor.

– Män och kvinnor med funktionshinder får definitivt olika insatser och stöd beviljade, men vi kan inte med säkerhet säga varför det är så, säger Karin Flyckt, projektledare för rapporten.

Hon konstaterar att det helt enkelt kan vara så att män och kvinnor har olika behov men också på att de bedöms olika.

För Karin Westlund, förbundsordförande för De Handikappades Riksförbund (DHR) är resultatet av rapporten ingen nyhet:

– Nej, så här har det sett ut länge. Eftersom det oftast är kvinnor som är handläggare inom handikappomsorgen kan man ju fråga sig varför de gör de här bedömningarna. Män har kanske lättare att tala för sig, säger hon till TT.

Dubbelt utsatta

Handikappombudsmannen (HO), Lars Lööw, anser att funktionshindrade kvinnor är särskilt utsatta.

– Mönstret för funktionshindrade är detsamma som för övriga befolkningen. Samspelet mellan kön, etniskt tillhörighet och funktionshinder ökar risken för utanförskap i samhället, säger han.

Hur ska man komma tillrätta med problemet?

– Jag kommer att fortsätta slåss för en bättre diskrimineringslagstiftning. Många av de situationer som Socialstyrelsen beskriver omfattas inte av det nuvarande diskrimineringsskyddet.

Lina Nydahl/TT