Var sjunde småbarnsmamma utsätts för våld

RELATIONER

Färsk statistik visar: Ensamstående kvinnor löper störst risk

Visby

Omkring var sjunde ensamstående småbarnsmamma i Sverige i fjol hade utsatts för våld eller hot i hemmet under det senaste året, visar siffror från SCB.

- Det är ett remarkabelt resultat, även om ensamstående kvinnor med barn är en av de absolut största riskgrupperna för våld, säger Lars Häll, utredare på Statistiska centralbyrån (SCB).

Statistiken presenterades vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. SCB intervjuade i fjol cirka 7 500 män och kvinnor om våld och hot i den så kallade undersökningar av levnadsförhållanden (ULF), som genomförts sedan 1974.

Av ensamstående småbarnsmammor, minst ett barn under sju år, svarade 14,5 procent att de utsatts för hot eller våld i hemmet. Samma siffra för sammanboende kvinnor var 0,9 procent.

Uppmuntrat

Lars Häll klargör dock att mörkertalet är mycket stort. SCB:s intervjuer sker ofta i hemmet, där förövaren ofta också befinner sig. Sammanboende kvinnor berättar därför troligtvis i mindre utsträckning.

- Dessutom kan ju just våldet vara en utlösande faktor för separationen för de ensamstående kvinnorna, säger Häll.

Snittsiffran för utsatta ensamstående småbarnsmammor har varit cirka 12 procent sedan 1980. Efter ha sjunkit något i mitten av 1990-talet har nu kvinnornas utsatthet i hemmen generellt stadigt stigit sedan 1996-97.

Häll tror våldet kan ha funnits där hela tiden. Men samhällsdebatten samt kvinno- och brottsofferjourer kan i viss mån ha uppmuntrat till att berätta.

SCB har dock jämfört sina ULF-siffror med hur många våldsbrott mot kvinnor i hemmet som faktiskt polisanmälts, och ibland kommit fram till cirka 15 gånger så många begångna brott.

Vad gäller hot och våld generellt utsätts dock män och kvinnor nästan lika mycket. Av alla svarande i fjol, mellan 16 och 84 år, uppgav 7,5 procent av kvinnorna och 7,6 procent av männen att de drabbats.

Av männen är gruppen 16-24 år mest utsatt. Där uppger cirka 20 procent att de drabbats.

I tjänsten

Men där 2,1 procent av alla kvinnor utsatts för våld hemma (1,1 procent av männen) hade 4,6 procent av männen drabbats på allmän plats (1,9 procent av kvinnorna).

Skillnader finns också för drabbade under yrkesutövning. Även här uppger fler kvinnor (3,6 procent) att de utsatts. För männen är motsvarande siffra 2,4 procent.

- Sjukvårdspersonal, socialassistenter och kuratorer är utsatta, säger Häll.

Sedan mätningen 2000-2001 har kvinnornas utsatthet under tjänsteutövning ökat, medan männens har minskat något.

Även vad gäller hot och våld generellt visar siffrorna att männens utsatthet minskar, med omkring en procentenhet från 2000-2001.

Tomas Bengtsson/TT