”Löneskillnader följer kvinnan livet ut”

RELATIONER

Regeringen vill prata lönediskriminering med fack och arbetsgivare

Stockholm (TT)

Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner har varit konstant sedan mitten av 1990-talet.

Nu ska regeringen kalla till sig arbetsgivare och fack för att råda bot på den oskäliga lönediskrimineringen, erfar TT.

Arbetsmarknadens parter anses spela en avgörande roll för att minska löneskillnaderna. Regeringens vill därför ha trepartssamtal, som omfattar hela arbetsmarknaden – både den privata och offentliga.

Samtalen kan ses som en inledning på den nya handlingsplan som regeringen och samarbetspartierna har förhandlat fram för jämställda löner. I nästa vecka fattar regeringen beslut om skrivelsen som ska överlämnas till riksdagen. I den efterlyser de tre partierna en nationell samling.

Lättare jämförelser

I skrivelsen till riksdagen föreslås också en ny utredning om jämställda löner och en bättre klassificering av yrken för att göra jämförelserna lättare att göra. Tanken framförs också att medlingsinstitutet ska kunna få i uppdrag att analysera löneskillnader.

I skrivelsen går partierna igenom den statistik som finns, vilka åtgärder som vidtagits och hur utvecklingen ser ut. Där slås fast att ”utan åtgärder följer löneskillnaderna kvinnan livet ut”.

Sett över hela arbetsmarknaden har kvinnor i genomsnitt 20 procent lägre lön än männen. En stor del kan förklaras med skillnader i framför allt kvinnors och mäns olika yrkesval. Men när sådana faktorer plockas bort återstår fortfarande en skillnad till kvinnors nackdel på åtta procent, som kan klassas som ”osakliga löneskillnader”.

Handlingsplan

I nio av de tio största yrkesgrupperna har män i genomsnitt högre lön än kvinnor. I både offentlig och privat sektor är lönespridningen större för män än kvinnor. Den är större för män på alla utbildningsnivåer och i alla utbildningsinriktningar. Flera unga kvinnor än män examineras från högskolor och universitet men utbildning och höga betyg resulterar inte i högre lön för kvinnorna.

Sedan januari 2001 ska arbetsgivaren varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner. Men i skrivelsen konstateras att det inte går att påvisa att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat till följd av skärpningarna i jämställdhetslagen.

Fakta: Störst skillnad i privat sektor

Lillemor Idling/TT