Yrket förklarar kvinnolöner

RELATIONER

Men glappet är inte lika stort som tidigare

Omkring 20 procents löneskillnad mellan kvinnor och män krymper till 7 procent. Det sker om faktorer som till exempel yrke, ålder och utbildning räknas in.

Minst är löneskillnaderna i kvinnodominerade yrken och störst i mansdominerade. Det är resultatet av Medlingsinstitutets statistiska genomgång av löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom 355 yrken.

Uppgiften om närmare 20 procents löneskillnad bygger på den officiella lönestatistiken och ger bilden av den genomsnittliga löneskillnaden på hela arbetsmarknaden. Den skillnaden har i stort sett varit oförändrad i tio år.

Men jämförs skillnaderna inom olika yrken blir bilden mer nyanserad.

– Yrket är det största förklaringen till löneskillnaderna mellan män och kvinnor, konstaterar Medlingsinstitutets tillförordnade generaldirektör Kurt Eriksson.

Starka fack

— Men lönerna styrs också av fackens styrka och faktorer som inte så lätt låter sig mätas i statistiska termer som duglighet, idérikedom, arbetsledande befattning och arbetets svårighetsgrad.

Så även om löneskillnaden på 7 procent inte låter sig förklaras med tillgänglig statistik behöver inte förklaringen vara lönediskriminering, menar Eriksson.

Regeringen och samarbetspartierna menar dock att det är klart att osakliga löneskillnader förekommer mellan kvinnor och män och vill därför skärpa jämställdhetslagen och tillsätta en löneskillnadsutredning för att få bort lönediskriminering på grund av kön.

Skillnad inom landstingsområdet

Den största förändringen mellan den officiella lönestatistiken och den som nu räknats fram gäller landstingen. I den officiella statistiken anges löneskillnaden mellan kvinnor och män till 29 procent. Men jämförs sjukvårdsbiträden med sjukvårdsbiträden och läkare med läkare krymper skillnaden till 6 procent på landstingsområdet.

Inom den kvinnodominerade kommunsektorn, med mycket liten lönespridning, blir skillnaden mellan mäns och kvinnors löner minimal, eller 1 procent, när man rensar statistiken från faktorer som inte beror på arbetstagarens kön.

Kvinnor i topp

Medlingsinstitutet har också sökt svar på frågan om någon eller några yrken väger särskilt tungt när det gäller löneskillnaden. Men svaret är nej. Men en klar tendens i den privata sektorn, både för arbetare och tjänstemän, samt i kommunerna är att löneskillnaderna stiger med ökande mansdominans inom yrkena och sjunker när kvinnorna dominerar.

Det finns också yrken där kvinnor har mer betalt än män i snitt även om de inte är särskilt många. Det gäller till exempel jobb som chefer för mindre enheter inom vård och omsorg, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, förskollärare och fritidspedagoger.

Maria Victorin/TT